Бизнес-режа-2020

Сен 17, 2020 Янгиликлар

“СУРХОНОЗИҚОВҚАТСАНОАТИ”

акциядорлик жамиятининг кузатув кенгашининг 2019 йил  “____”________даги ___сонли баёни билан

 

М А Ъ Қ У Л Л А Н Д И

“Сурхонозиқовқатсаноати” акциядорлик жамиятининг 2020 йил учун
БИЗНЕС   РЕЖАСИ

,

 

 

 

 

Денов шахри

2019 йил


К и р и шК И Р И Ш

 

1. «Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти тугрисида маълумот.

Корхонанинг тулик номи: «Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти.

Манзилгохи: Денов шахар, Фаррухий кучаси, 1-уй.

Индекс 193502

Банк реквизитлари: Траст банк Термез шахар булими..


Акция эгаси

Акциялар

сони

%

Сумма

1

Давлат активларини бошкариш агентлиги

1 735 800

59,86

5 925 681 711

2

«Илмашфайз Гулистон»  ХК

583 400

20,12

1 991 725 961

3

Донолик ва келажак акциядорлик инвестиция фонди

10 700

0,37

36 627 167

4

«Хамрох инвест» АЖ

12 200

0,42

41 576 784

5

AFC AF Limited

35 599

1,22

120 770 659

6

Депозитарий  «Сурхондарё ВАКТ» МЧЖ

3 800

0,13

12 869 004

7

Жисмоний шахслар

518 101

17,88

1 769 983 114

 

Ж А М И

2 899 600

100

9 899 234 400  1. I.                  2020 йилда «Сурхонозиковкатсаноати«  акциядорлик жамиятини ривожлантириш учун ўз олдига куйган максад ва режалар.

 

2020 йилда жамият фаолиятидаги асосий максади республика аҳолисини ёғ-мой маҳсулотга бўлган талаб ва эҳтиёжларини қондириш, бозорини ракобатбардош, сифатли халк истеъмол моллари билан тулдиришдан иборат. Корхонамизнинг асл мақсади ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини яхшилаш, янги замонавий технологияларни жорий этиш, маҳсулот ассортиментини  кенгайтириш, янги турдаги махсулотлар ишлаб чикаришни йулга куйиш, маҳсулот сифатини ошириш бўйича  чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва хаётга тадбиқ этиш, Узбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Махкамаси томонидан берилган карор ва топширикларнинг ижросини сузсиз таъминлаш, корхонада ишлаб чикарилган халк истеъмоли молларини давлат стандартлари асосида кадокланган ва коробкаланган холатда  экспортга йуналтириш, тайёр махсулотларни Республика товар мол хом ашё биржаси оркали Республика ички бозорларига сотиш, Узбекстон Республикаси Президентининг карорларида ва вазирлар Махкамасининг ёг мой саноати махсулотларига тегишли булган карорларида аник белгилаб берилган «йул харита» лар асосида ишлар олиб бориш.

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида асосий кайта ишланувчи хом ашё пахта техник чигит хисобланиб суткасига 400 тонна йилига 100000 тонна техник чигитни кайта ишлаш кувватига эга булиб, йиллик кувватдан фойдаланиш даражаси йилига 55,9 фоизни ташкил этмокда.

2019 йилда Сурхондарё вилояти буйича жами 70000  гектар ер майдони туманлардаги фермер хужаликлар кесимида пахта етиштиришга мулжалланган булиб, давлат захирасидаги пахта етиштиришга мулжалланган ерлардан Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 19 сентябрдаги «Пахта тукимачилик ишлаб чикаришларни янада ривожлантиришга доир чора-тадбирлар тугрисида» ги №744 сонли карори ижросини таъминлаш максадида 2019 йил пахта хом ашёси хосилидан бошлаб Республика минтакаларида пахта-тукимачилик ишлаб чикаришларни ташкил этиш учун вилоят буйича жами 53942 гектар ер майдонлари ёки 77,06 фоиз ер майдонлари Сурхондарё вилояти ихтиёридан олиниб янги ташкил этилган «Кластер» ташкилотчилари ихтиёрига утказиб берилди.Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 25 январдаги №53 сонли карорида пахтадан олинадиган техник чигит пахта-тукимачилик ишлаб чикариш ташкилотчиси «Кластер» ихтиёрида колдирилиши, «Кластер» ташкилотчиси уз ихтиёрида колган техник чигитдан ажраладиган тайёр махсулотларни кайтариш (давальческий) шарти билан ёг мой корхоналарига етказиб бериш, шунингдек уз эхтиёжидан ортикча булган техник чигитни факат Узбекистон Республикаси биржасининг очик биржа савдоларида сотилиши назарда тутилган.

Сурхондарё вилояти худудида 2019 йилги пахта йигим терими 2019 йил октябр ойида бошланиб, Узбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан 2019 йил 23 октябрдаги №40-03-04-2019 сонли белгиланган  нархномага мувофик 1 тонна 1-навли техник чигитнинг ККС билан кушилган холатдаги нархи  1 878 230 сум этиб белгиланишига карамай Республика ва Сурхондарё вилояти буйича барча кластерчи ташкилотлар томонидан 1-тонна техник чигитнинг бошлангич нархлари 2200 сумдан 2400 сумгача белгиланиб очик биржа савдоларига куйилди.Корхонамиз эса утган 2018 йилги бизнес режа курсатгичлари прогноз параметрларини ва 2019 йилга мулжалланган бизнес режа курсатгичларини уз вактида бажариш максадида 2019 йилги очик биржа савдолари оркали юкорида баён этиб утилган нархларда 2800 тонна техник чигит харид килинди ва жамият омборига ташиб келтирилиб кайта ишланди.Мазкур техник чигитни кайта ишлашда корхоа томонидан сарфланган хакикий харажатлар асосида тайёр махсулотлар калькуляция килинди ва Республика ички бозорларига етказиб бериш максадида очик биржа савдоларига куйилди.Лекин тайёр махсулотлар таннархи кимматлашганлиги сабабли уларнинг сотиш нархлари баланд нархларда булганлиги сабабли тайёр махсулотларни сотишда катта муаммоларга дуч келинди.

Булардан ташкари корхона манзили жойлашган Денов туманидаги пахта тозалаш корхонаси кластер ташкилотчиси томонидан туманда етиштирилган пахта хосилидан олинган техник чигитни кайта ишлаш учун бевосита Самарканд вилоятига юз фоиз олиб чикиб кетилди.

Бинобарин 2020 йил давомида  Сурхондарё вилояти буйича яна 4та кластер ташкилотчиси томонидан 4 та техник чигитни кайта ишловчи мини ёг мой корхонаси курилиб ишга туширилиши белгиланган.

Узбекистон Республикаси президентиинг 2019 йил 16 январдаги ПК 4118 сонли «Ёг-мой тармлгини янада ривожлантириш буйича кушимча чора тадбирлар ва сохани бошкаришда бозор механизмларини жорий этиш тугрисида» ги карорида белгиланган 2019-2020 йилларда мулжалланган «Ёг-мой саноатида амалдаги ишлаб чикаришларни техник ва технологик жихатдан янгилаш ва янгиларини ташкил этиш» буйича «Йул харита» си ишлаб чикилиб, Узбекистон Республикаси Бош Вазири томонидан 2019 йил 18 феврал куни тасдикланди.

Мазкур «Йул харита» га  мувофик корхонамизнинг суткалик ишлаб чикариш кувватини 200 тоннага мослаштиришда инвестицияларни жалб килган холда модернизация  ва реконструкция ишларини  2019-2021 йилларда тугалланиши белгилаб берилган эди.Жамиятимиз томонидан эса ушбу «Йул харита» ижросини таъминлаш максадида 2019 йилнинг 10 мобайнида уз маблаглари хисобидан киймати 500 минг АКШ доллари микдорида модернизация ва реконструкция ишлари амалга оширилди.

Президентимизнинг 2019 йил 17 октябрдаги Сурхондарё вилояти Денов туманига ташрифи давомида 2020-2022 йиллар мобайнида Денов шахрида фаолият юритаётган йирик саноат корхоналарини шахардан ташкарига кучириш буйича  берган топшириклари №43 сонли протокол асосида белгилаб берилди.

Юкорида баён этиб утилганларга хамда 2020 йилда Сурхондарё вилояти буйича  пахта етиштириладиган ерларнинг яна кискартирилиши хамда вилоятда хом ашёни кайта ишловчи мини заводларнинг купаётганлиги муносабати билан корхонанинг бошка ички имкониятларидан келиб чикиб 2020 йилда корхонамизнинг асосий хом-ашё базаси  пахта тозалаш корхоналаридан келтирилаётган техник пахта чигити булиб колади.

2020 йилда 25 000 тонна техник чигитни ташиб келтириш ва кайта ишлаш режалаштирилмокда. Бизнес режа буйича ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш 44,6 фоизни ташкил этади.

Асосий ишлаб чикарилаётган махсулотлар куйидагилар:

 

Рафинацияланган пахта ёғи4149 тн

 

Пахта шроти11250 тн

 

Пахта шелухаси7775тн

 

Хўжалик совуни   – 2000 тн

Юкоридаги барча махсулотлар давлат стандартлари меъёрлари талабларига мос холда ишлаб чикарилади ва биржа савдолари оркали сотилади ва экспортга йуналтирилади.

 

II. 2020 йилга мулжалланган молиявий режа.


1) Махсулот сотишдан тушган тушум                          81 989 095       минг.сум.

2) Сотилган махсулотнинг таннархи                           69 616 512       минг сум.

3) Давр харажатлари                                                   10 181 239       минг.сум.

Бундан:

- асосий фаолият фойдаси                                           5 780 887         минг.сум.

-молиявий фаолият буйича харажатлар                      2 599 393         минг.сум

- жами умумхужалик фаолиятнинг фойдаси               3 193 045  минг.сум

 

 

2020 йилда   2 809 880   минг сум соф фойда режалаштирилди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш. Бизнес режани амалга оширилишида кутилаётган натижалар.

 

Узбекистон Республикаси товар мол хом ашё биржасининг очик савдолари оркали корхона уз маблаглари хисобига харид этиладиган 25 000 тонна теник чигитни кайта ишланиб, ундан 4662 тонна рафинацияланмаган пахта ёги,   4149  тонна рафинацияланган пахта ёги, 11250 тонна  пахта шроти ва 7775 тонна шелуха, хамда 2000 тонна хужалик совуни махсулотлари ишлаб чикариш режалаштирилди.

2020 йилда бизнес режада белгиланган соф фойдани олишни таъминлаш максадида ишлаб чикаришдаги асосий ва ёрдамчи хом ашёларнинг турли йукотишларни камайтириш, табиий газ, иисиклик энергияси ва электр энергиясини тежаш,махсулот сифатини яхшилаш, корхонанинг ишлаб чикариш кувватларидан унумли фойдаланишни таъминлашга эришиш максадида техникавий-ташкилий тадбирлар дастури ишлаб чикилди ва бу максадларни амалга ошириш учун етарли маблаг ажратилади. Бундан ташкари ташкари корхонада ишлаб чикарилган рафинацияланган пахта ёгини четдан импорт асосида олиб келинаётган рафинацияланмаган соя ёгини корхонада кайта ишлаб рафинацияланган соя ёги аралаштириб «Ёгду» дезодорацияланб кадокланган ёгга айлантириб Республика ички бозоларига биржа оркали сотиш ва экспортга йуналтириш.

Корхонанинг молиявий хужалик фаолияти 2020 йилда дебитор ва кредиторлик карзларни камайтиришга ва корхонани техник кайта куроллантириш ва техник жихатдан модеринизация тадбирларини амалга оширишга каратилади.

Хукуматимиз томонидан чикарилаётган карорлар ижросини таъминлаш максадида белгиланган хомийлик ёрдам пулларини утказиш,вилоятимиз, шахримиздаги кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам курсатиш, шахарни ободонлаштириш, шунингдек вилоятнинг бошка узига хос муаммоларини хал этишда ёрдам курсатиш кузда тутилмокда.

Корхона ишчи хизматчиларининг ишлаш ва дам олишлари учун яхши шароит яратиш, уларни иктисодий куллаб-кувватлаш, саломатликларини тиклашга кумаклашиш,  санаторияларга йулланмалар билан таъминлаш режалаштирилмокда.

2020 йил бизнес режасида жамият буйича белгиланган ишлаб чикариш режаларини бажарилишини таъминлаш, натижада соф фойда олиш, бюджет олдидаги соликларни уз вактида тулашни амалга ошириш каби тадбирлар мажмуаси бизнес режага киритилди.

Жамиятда ишлаб чиқариладиган махсулотларни  барчаси Республика  товар хом-ашё  биржалари  орқали сотилади.Махсулот ишлаб чикариш истикбол дастури


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2020 йилга белгиланган техник чигитни кайта ишлаш истикбол режаси.

Улчов бир.

2020 йил режа

I-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

Йиллик

Ялпи махсулот

сум

25771825

10692002

628451

38977768

76070046

Халк истеъмол моллари

сум

17746286

8017002

493458

27384846

53641592

Техник чигит кайта ишлаш

Тн

9000

3000

0

13000

25000

Рафинацияланмаган пахта  ёги ишлаб чикариш

Тн

1678,5

559,5

0

2424,5

4662,5

Рафинацияга берилган пахта ёг

Тн

1678,5

559,5

0

2424,5

4662,5

Рафинацияланган пахта ёг жами:

Тн

1493,8

497,9

0

2157,8

4149,5

Жумладан:
Пресс пахта  ёги

Тн

1135,2

378,4

0

1639,9

3153,5

Экстракция пахта  ёги

Тн

358,6

119,5

0

517,9

996

Дезодорация  пахта ёги

Тн

350

119

0

515

984

Кадокланган ёг

Тн

345

115

0

510

970

Шрот ишлаб чикариш

Тн

4050

1350

0

5850

11250

Шелуха ишлаб чикариш

Тн

2821,5

940,5

0

4075,5

7837,5

Соапсток ишлаб чикариш

Тн

156,4

52,1

0

225,9

434,4

Совун

Тн

500

500

0

1000

2000

Ноананавий ёгли экинлар дони

Тн

-

300

200

-

-

Кора ёг ишлаб чикариш

Тн

-

66

36

-

-

Рафинацияга берилган ёг

Тн

-

66

36

-

-

Рафинацияланган ёг жами

Тн

-

58

32

-

-

Жумладан: форпрес ёги

Тн

-

44

24

-

-

Экстракция ёги

Тн

-

14

8

-

-

Шрот ишлаб чикариш

Тн

-

216

152

-

-

Соапсток ишлаб чикариш

Тн

-

6

3

-

-

Кора ёг чикиши

%

18,65

22

18

18,65

18,65

Шрот чикиши

%

45

72

76

45

45

Шелуханинг  чикиши

%

31,35

0

0

31,35

31,35

Табиий йукотиш

%

4,85

6

6

4,85

4,85

Табиий йукотиш

Тн

436,5

18

12

630,5

1212,5

Охарланган ёг чикиши

%

89

89

89

89

89

Соапсток чикиши

%

9,32

9,32

9,32

9,32

9,32

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Кайтарилмайдиган йукотиш

Тн

25,3

1

0,6

36,6

70,5

 

Изох : Бизнес режада қора ёғнинг чиқиши 18.65 %, Рафинацияланган ёғнинг чиқиши 89.00 % қилиб белгиланди. Бунга асос қилиб Вазирлар Махкамасининг 4.09.2008 йилдаги 200-сонли қарори бўйича қайта ишланадиган техник чигитниниг сортлари бўйича мутоносиблиги назарда тутилган.  

           

            «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори :                       Ш.Муминов

           

           Ишлаб чикариш директори                                             А.Кенжаев

           РИБ бошлиги                                                                       А.Хасанов

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2020 йил I-чорагига белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси

 

 

Улчов бирлиги

I-чорак

Жумладан ойлар буйича

Январ

Феврал

март

Техник чигит кайта ишлаш

Тн

9000

3000

3000

3000

Рафинацияланмаган пахта ёги и/ч

тн

1678,5

559,5

559,5

559,5

Рафинацияга берилган пахта  ёги

тн

1678,5

559,5

559,5

559,5

Рафинацияланган пахта ёги жами

тн

1493,8

497,9

497,9

497,8

Жумладан:

Форпресс пахта ёги

тн

1135,2

378,4

378,4

378,4

Экстракция пахта ёги

Тн

358,5

119,5

119,5

119,5

Дезодорация пахта ёги

Тн

350

115

115

120

Кадокланган пахта ёги

тн

345

115

115

115

Шрот ишлаб чикариш

тн

5400

2700

2700

0

Шелуха ишлаб чикариш

Тн

3762

1881

1881

0

Соапсток ишлаб чикариш

тн

208

104

104

0

Совун

тн

600

300

300

0

Кора ёг чикиши

%

18,65

18,65

18,65

0

Шрот чикиши

%

45

45

45

0

Шелуха чикиши

%

31,35

31,35

31,35

0

Табиий йукотиш

%

4,85

4,85

4,85

0

Табиий йукотиш

Тн

582

291

291

0

Охорланган ёг чикиши

%

89

89

89

0

Соапсток чикиши

%

9,32

9,32

9,32

0

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

1,7

1,7

1,7

0

Кайтарилмайдиган йукотиш

Тн

38

19

19

0

 

 

 

            «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори ;                                      Ш.Муминов

 

            Ишлаб чикариш директори                                                            А.Кенжаев

 

            Режа ва иктисод булим

                       бошлиғи:                                                                                  А.Хасанов

 

            Бош технолог                                                                                     Н.Мелиев

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2020 йил II-чорагига белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси

Улчов бирлиги

II-чорак

Жумладан ойлар буйича

Апрел

Май

Июн

Ноаънанавий экин кайта ишлаш

тн

500

0

0

500

Техник чигитни  кайта ишлаш

тн

3000

1500

1500

0

Рафинацияланмаган Н.Э. ёг

тн

90

0

0

90

Рафинацияланмаган пахта ёги

тн

559,5

279,7

279,7

102

Рафинацияланган Н.Э. ёги

тн

15

0

0

15

Рафинацияланган пахта ёги

тн

498

248,9

248,9

90

Жумладан:
Форпресс  Н.Э. ёги

тн

68

0

0

68

Экстракция Н.Э. ёги

тн

22

0

0

22

Форпресс пахта ёги

тн

378,4

189,1

189,1

60

Экстракция пахта ёги

тн

119,6

59,8

59,8

0

Кадокланган пахта ёг

тн

115

57,5

57,5

-

Шрот ишлаб чикариш Н.Э.

тн

400

0

0

400

Пахта шроти

тн

1350

675

675

0

Пахта шелуха ишлаб чикариш

тн

940,5

470,2

470,2

-

Соапсток ишлаб чикариш

тн

52,1

139,8

139,8

9

Совун

тн

500

250

250

0

Рафинацияланмаган пахта ёг чикиши

%

18,65

18,65

18,65

18

Пахта шрот чикиши

%

45

45

45

80

Пахта шелуха чикиши

%

31,35

31,35

31,35

-

Табиий йукотиш

%

4,85

4,85

4,85

4,85

Табиий йукотиш

тн

145,5

72,7

72,7

24,2

Охарланган ёг чикиши

%

89,00

89,00

89,00

89

Соапсток чикиши

%

9,32

9,32

9,32

9,32

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

1,70

1,7

1,7

1,70

Кайтарилмайдиган йукотиш

тн

9,5

4,7

4,7

1,60

           «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори :                               Ш.Муминов

          

             Ишлаб чикариш директори                                                    А.Кенжаев

           

            Режа ва иқтисод

            бўлими  бошлиғи:                                                                       А.Хасанов

 

             Бош технолог                                                                              Н.Мелиев

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2020 йил IV-чорагига белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси

 

 

Улчов бирлиги

IV-чорак

Жумладан ойлар буйича

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Техник чигитни  кайта ишлаш

тн

13000

4300

4300

4400

Рафинацияланмаган пахта ёги

тн

2424,5

801,9

801,9

820,7

Рафинацияга берилган пахта ёги

тн

2424,5

801,9

801,9

820,7

Рафинацияланган пахта ёги

тн

2157,8

713,7

713,7

730,4

Жумладан:
Форпресс пахта ёги

тн

1639,9

542,4

542,4

555,1

Экстракция пахта ёги

тн

517,9

171,3

171,3

175,3

Дезодорация пахта ёги

тн

515

200

200

115

Кадокланган пахта ёг

тн

510

195

195

120

Пахта шроти

тн

5850

1935

1935

1980

Пахта шелуха ишлаб чикариш

тн

4075,5

1348

1348

1379,5

Соапсток ишлаб чикариш

тн

225,9

74,7

74,7

76,5

Совун

тн

1000

300

300

400

Рафинацияланмаган пахта ёг чикиши

%

18,65

18,65

18,65

18

Пахта шрот чикиши

%

45

45

45

80

Пахта шелуха чикиши

%

31,35

31,35

31,35

-

Табиий йукотиш

%

4,85

4,85

4,85

4,85

Табиий йукотиш

тн

145,5

208,5

208,5

213,4

Охарланган ёг чикиши

%

89,00

89,00

89,00

89

Соапсток чикиши

%

9,32

9,32

9,32

9,32

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

1,70

1,70

1,70

1,70

Кайтарилмайдиган йукотиш

тн

36,6

12,1

12,1

12,4

 

                  «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори :                               Ш.Муминов

 

            Ишлаб чикариш директори                                                    А.Кенжаев

 

            Режа ва иқтисод

бўлими  бошлиғи:                                                                        А.Хасанов


             Бош технолог                                                                              Н.Мелиев

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2020 йилга белгиланган четдан олиб келинган рафинацияланмаган соя ёгини кайта ишлаш  истикбол  

 

Режаси.

 

 

Улчов бир.

2020 йил режа

I-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

Йиллик

Ялпи махсулот

сум

3280160

1231200

0

5343600

9854960

Халк истеъмол моллари

сум

3280160

1231200

0

5343600

9854960

Импортдан рафинацияланмаган соя ёги

тн

485

182

0

790

1457

Рафинацияга берилган соя ёги

тн

485

182

0

790

1457

Рафинацияланган соя ёги

тн

431,6

162

0

703,1

1296,7

Жумладан:

Пресс соя  ёги

тн

431,6

162

0

703,1

1296,7

«Ёгду» соя ёги у/н соя  ёги сарфи

тн

430

160

703

1295

«Ёгду» соя ёги у/н пахта  ёги сарфи

тн

1003

373

0

1640

3016

Дезодорацияланган «Ёгду»  ёги

тн

1417

527,1

0

2317

4261

Кадокланган  дезодорация  «Ёгду»  ёги

тн

1415

525

0

2315

4255

Соапсток ишлаб чикариш

тн

45,5

17,1

0

74,2

136,8

Рафинацияланган «Ёгду» ёги чикиши

%

89

89

89

89

89

Соапсток чикиши

%

9,40

9,40

9,40

9,40

9,40

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Кайтарилмайдиган йукотиш

тн

7,3

2,7

0

11,9

21,9

 

 

 

 

                      «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори :                       Ш.Муминов

 

     Ишлаб чикариш директори                                                    А.Кенжаев

 

          Режа ва иктисод

          бўлими бошлиги:                                                                  А.Хасанов        

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида 2020 йилга белгиланган маъмурий- бошкарув ходимлари, ишчи-хизмачиларининг сони ва иш хаки

РЕЖАСИ

 

Курсаткичлар номи

Улчов бирлиги

2020 йил

1

Умумий сони

киши

502

2

Ишлаб чикаришга карашли булган ишловчилар сони

киши

429

3

Ишлаб чикаришга тегишли булмаган ишловчилар сони

киши

73

4

Умумий иш хаки

 сум

9815455

5

Ишлаб чикаришда ходимлар иш хаки

сум

8919000

6

Ишлаб чикаришга тегишли булмаган ишловчилар иш хаки

 сум

896455

7

1-кишини умумий уртача иш хаки

сум

727700

8

Ишлаб чикаришда 1-ходимнинг уртача иш хаки

сум

703700

9

Ишлаб чикаришга тегишли булмаган 1-кишини уртача иш хаки

 сум

468997

10

Ялпи  махсулот

сум

85925006

11

Мехнат унумдорлиги

сум

171165

 
«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                   Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                             М.Халилов

 

Режа ва иктисод

бўлими  бошлиғи:                                                                          А.Хасанов 


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2020 йилда ишлаб чикариш кувватларидан фойдаланиш имкониятлари тахлили.

Курсаткичлар номи

Улч.

Бир кунлик и/ч куввати

Бир йиллик и/ч куввати

2020 йил истикбол курсаткичи

2019 йилда уртача йиллик кувватидан фойдаланиш

2020 йилда и/ч кувватидан фойдаланиш (%)

2020 й

бирл.

(%)

2019 й

фарк (+.-)

Чигит кайта ишлаш

тн

250

56250

25000

43,3

44,4

+1,1

Рафинацияланган ёг

тн

41,5

9337

4149

17,9

44,3

+26,4

Дезодорация ёг

тн

30

6750

5231

28,3

77,5

+49,2

Кадокланган ёг

тн

30

8250

970

60

78,6

+18,6

Совун

тн

26

3900

2000

28,4

51,2

+22,8


Йилнинг хар ойида 5-кунлик профилактик таъмирлаш ва йил давомида 60-кун капитал таъмирлаш учун ажратилган.
«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                   Ш.Муминов

 

Режа ва иқтисод

бўлими  бошлиғи:                                                                          А.Хасанов    

«Сурхонозиқовқатсаноати»  акциядорлик жамияти 2020 йил буйича ишлаб чиқариладиган тайёр махсулотлар хисоб китоби.

Тайёр махсулотлар номи 

Улгуржи нарх 1 тн сум

2020 йил

I-чорак

II-чорак

III-чорак

IV-чорак

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Қиймати

Махсулот хажми

Қиймати

Махсулот ҳажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

Кадокланган  дезодорация пахта ёги

1-литр

6197091

194

1 202 235

69

427 599

23

142 533

0

0

102

632 103

Кадокланган дезодорация пахта ёги 4-кг

6443815

776

5 000 400

276

1 778 492

92

592 830

0

0

408

2 629 078

Кадокланган «Ёгду» дезодорация ёги 1-литр

8259513

851

7 028 845

283

2 337 441

105

867 248

0

0

463

3 824 154

Кадокланган «Ёгду» дезодорация ёги4-кг

8205975

3404

27 933 138

1132

9 289 163

420

3 446 509

0

0

1852

15 197 466

Совун 350 гр.

6131379

2000

12 262 758

500

3 065 689

500

3 065 689

0

0

1000

6 131 380

Пахта шроти

2381668

11250

26 793 765

4050

9 645 755

1350

3 215 251

0

0

5850

13 932 759

Пахта шелухаси

1718334

7837

13 466 583

2821,5

4 848 279

940,5

1 616 093

0

0

4075

7 002 211

Соапсток

789312

434

342 561

156

123 132

52,1

41 123

0

0

225,9

178 305

Соя шроти

2816

368

1 036 288

0

0

368

1 036 288

0

0

0

0

Жами :

 

 

95 066 573

 

31 515 550

 

14 023 564

 

 

 

49 527 459

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                                        Ш.Муминов

 

Режа ва иқтисод

булими  бошлиғи:                                                                                              А.Хасанов 

 

Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2020 йил I-чорагида ишлаб чикариладиган махсулот хисоби

 

Тайёр махсулотлар номи 

Улгуржи нарх 1 тн м.сум

I-чорак

Январ

Феврал

Март

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

(тн)

(минг сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

Кадокланган  дезодорация пахта ёги

1-литр

6197091

69

427 599

20

123 941

20

123 941

29

179 717

Кадокланган дезодорация пахта ёги

4-кг

6443815

276

1 778 492

90

579 943

90

579 943

96

618 606

Кадокланган «Ёгду» дезодорация ёги

1-литр

8259513

283

2 337 441

92

215 044

92

215 044

99

1 907 353

Кадокланган «Ёгду» дезодорация ёги

4-кг

8205975

1132

9 289 163

350

2 872 091

365

2 995 180

417

3 421 892

Совун 350 гр.

6131379

500

3 065 689

160

981 020

165

1 011 677

175

1 072 992

Пахта шроти

2381668

4050

9 645 755

1350

3 215 251

1350

3 215 251

1350

3 215 253

Пахта шелухаси

1718334

2821,5

4 848 279

900

1 546 500

950

1 632 417

971,5

1 669 362

Соапсток

789312

156

123 132

50

39 465

50

39 465

56

44 202

Соя шроти

2816

0

0

0

0

0

0

0

0

Жами :

 

 

31 515 550

 

9 573 255

 

9 812 918

 

12 129 377

 


«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                               Ш.Муминов

 

                                    Режа иктисод

                                   бўлими  бошлиғи:                                                                                     А.Хасанов 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2020 йил II-чорагида ишлаб чикариладиган махсулот хисоби

 

Тайёр махсулотлар номи 

Улгуржи нарх 1 тн м.сум

II-чорак

Апрель

Май

Июнь

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

(тн)

(минг сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

Кадокланган  дезодорация пахта ёги

1-литр

6197091

23

142 533

8

49 579

8

49 579

7

43 379

Кадокланган дезодорация пахта ёги

4-кг

6443815

92

592 830

30

193 314

30

193 314

32

206 202

Кадокланган «Ёгду» дезодорация ёги

1-литр

8259513

105

867 248

35

289 082

35

289 082

35

289 082

Кадокланган «Ёгду» дезодорация ёги

4-кг

8205975

420

3 446 509

150

1 230 896

150

1 230 896

120

984 717

Совун 350 гр.

6131379

500

3 065 689

170

1 042 334

160

981 020

170

1 042 334

Пахта шроти

2381668

1350

3 215 251

450

1 071 750

450

1 071 750

450

1 071 750

Пахта шелухаси

1718334

940,5

1 616 093

310

532 683

310

532 683

320,5

550 726

Соапсток

789312

52,1

41 123

15

11 839

17

11 839

20,1

15 865

Соя шроти

2816

368

1 036 288

125

352 000

125

352 000

118

332 288

Жами :

 

 

14 023 564

 

4 773 477

 

4 712 163

 

4 537 924

 


«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                               Ш.Муминов

 

                                    Режа иктисод

                                    бўлими  бошлиғи:                                                                                    А.Хасанов 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2020 йил IV-чорагида ишлаб чикариладиган махсулот хисоби

 

Тайёр махсулотлар номи 

Улгуржи нарх 1 тн м.сум

IV-чорак

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

(тн)

(минг сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

Кадокланган  дезодорация пахта ёги

1-литр

6197091

102

632 103

30

185 912

32

198 306

38

247 885

Кадокланган дезодорация пахта ёги

4-кг

6443815

408

2 629 078

135

869 915

130

837 695

143

921 468

Кадокланган «Ёгду» дезодорация ёги

1-литр

8259513

463

3 824 154

150

1 238 926

150

1 238 926

163

1 346 300

Кадокланган «Ёгду» дезодорация ёги

4-кг

8205975

1852

15 197 466

500

4 102 987

700

5 744 182

652

5 350 297

Совун 350 гр.

6131379

1000

6 131 380

300

1 839 413

300

1 839 413

400

2 452 554

Пахта шроти

2381668

5850

13 932 759

1500

3 572 502

1600

3 810 668

2750

6 549 589

Пахта шелухаси

1718334

4075

7 002 211

1200

2 062 000

1300

2 233 834

1575

2 706 377

Соапсток

789312

225,9

178 305

50

39 465

50

39 465

125.9

99 375

Соя шроти

2816

0

0

0

0

0

Жами :

 

 

49 527 459

 

13 911 120

 

15 942 489

 

19 673 850

 


«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                               Ш.Муминов

 

                                    Режа иктисод

                                     бўлими  бошлиғи                                                                                      А.Хасанов «У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

А/О «Сурхонозиковкатсаноати»

__________Ш.Муминов

«_____»________2019 г.

П Л А Н О В Ы Й   К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

МАСЛО  ХЛОПКОВОЕ  НЕРАФИНИРОВАННОЕ

Затраты производство на 1 тонну

Наименование затраты

Единица

продукции

измер-я

Количество

Цена

Сумма

1.

СЫРЬЁ:

1.1

Расход хлопковое техническое семена

тон

5,290

1 975 574

10 450 786

1.2

Автоуслуга перевозка  семена

тон/км

5,290

1 000

690 000

1.3.

Затраты разгрузки 1 %

сум

5,290

104 507

1.4.

Биржевые  отчисления 0,17%

сум

5,290

17 766

В С Е Г О   СЫРЬЁ:

11 263 059

2

ОТХОДЫ:

2,1

Шрот (Низкогоссиполный)

тон

2,380

2 381 668

5 668 369

2,2

Шелуха

тон

1,640

1 718 334

2 818 067

ВСЕГО  ОТХОДЫ:

4,02

8 486 436

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВСЕГО ОТХОДА:

2 776 623

3

ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ  МАТЕРИАЛЫ:

3,1

Экстракционное бензин «АК-305″

кг

31,74

4 869

154 542

3,2

Фильтроткань

п/м

1,26

26 000

32 760

3,3

Карбамид

кг

7.9

267

2109

3,4

Каустической сода

кг

0,158

6 625

1 046

ВСЕГО ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ  МАТЕРИАЛЫ:

190 457

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  РАСХОДЫ:

 

4

Технологическое  пар

Гкал

2,2

108 250

238 150

4.1.

Электроэнергия

квт

300

375

112 500

4,2

Питевая вода

м3

14

722

10 112

4,3

ВСЕГО  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  РАСХОДЫ:

360 762

ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА:

 

5

Зарплата

сум

600 000

5.1.

25% ажратма

сум

150 000

5.2.

ВСЕГО  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА:

сум

750 000

ЦЕХОВЫЕ  РАСХОДЫ:

 

6

Износ основные средства

сум

140 235

6.1.

Материалы

сум

98 572

6.2.

Канализация

м3

3,5

1 210

6.3.

ВСЕГО  ЦЕХОВЫЕ  РАСХОДЫ:

240 017

ВСЕГО  СЕБЕСТОИМОСТЬ:

4 317 859

Бош  бухгалтер                      М.Халилов
РИБ бошлиги                         А.Хасанов


«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

А/О «Сурхонозиковкатсаноати»

__________Ш.Муминов

П Л А Н О В Ы Й   К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

МАСЛО  ХЛОПКОВОЕ  РАФИНИРОВАННОЕ

НЕДЕЗОДОРИРОВАННОЕ 1-СОРТА

 

 

 

Затраты производство на 1 тонну

Наименование затраты

Единица

продукции

измер-я

Количество

Цена

Сумма

 

1

СЫРЬЁ:

1.1

Масло хлопковое нерафинированное

кг

1,125

4 317 859

4 857 592

В С Е Г О   СЫРЬЁ:

4 857 592

2

ОТХОДЫ:

2,1

Соапсток в жирах

кг

120,0

16 832

ВСЕГО  ОТХОДЫ:

120

16 832

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВСЕГО ОТХОДА:

4 840 759

3

ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ  МАТЕРИАЛЫ:

3,1

Каустическое сода

кг

10

6 625

66 250

3,2

Фильтроткань

п/м

0,24

26 000

6 240

3,3

Отбельный глина

кг

9

7 500

67 500

ВСЕГО ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ  МАТЕРИАЛЫ:

139 990

4

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  РАСХОДЫ:

4.1.

Технологическое  пар

Гкал

1,4

108 250

151 550

4,2

Электроэнергия

квт

13,5

375

5 062

4,3

Питевая вода

м3

2,34

1 929

ЭНЕРГЕТИК ХАРАЖАТЛАР ЖАМИ:

158 541

5

ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА:

5.1.

Зарплата

сум

43 386

5.2.

25% ажратма

сум

10 846

ВСЕГО  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА:

54 232

6

ЦЕХОВЫЕ  РАСХОДЫ:

6.1.

Износ основные средства

сум

16 778

ВСЕГО  ЦЕХОВЫЕ  РАСХОДЫ:

16 778

СЕБЕСТОИМОСТЬ РАФ.НЕДЕЗ.МАСЛО

369 541

В С Е Г О:

5 210 300

 

 

 

Бош  бухгалтер                      М.Халилов
РИБ бошлиги                         А.Хасанов


«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

А/О «Сурхонозиковкатсаноати»

__________Ш.Муминов

«      «            2019 г

П Л А Н О В Ы Й   К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

МАСЛО  ХЛОПКОВОЕ  РАФИНИРОВАННОЕ

ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ РАСФАСОВАННОЕ 1-СОРТА

 

 

 

Затраты производство на 1 тонну

Наименование затраты

Единица

продукции

измер-я

Количество

Цена

Сумма

 

1

 

1.1

Подача на цех дезодорация раф.масло

кг

1,011

5 210 300

5 267 613

1.2

Сопсток в жирах

кг

0,3

1 915

1.3

Технологический пар

ггкал

0,41

108 250

44 382

1.4.

Питевая вода

м3

0,38

398

1.5.

Электроэнергия

квт

30,6

375

11 475

1.6.

Природный газ

м3

49,6

550

27 280

1.7.

Зарплата дезодорированный раф.масло

сум

 

11767

1.8.

25 % отчисления

сум

 

2 941

1.9.

Амортизация

сум

 

8 625

ИТОГО РАСХОД ЦЕХ ДЕЗОДОРАЦИИ

106 868

ОБЩИЙ СЕБЕСТОИМОСТЬ

5 372 566

1.10

Затраты расфасовки 1-тон 4 кг

сум

824 525

1.11

Общий себ-ть 1-тон масло хлоп.дез.фас.4-кг

сум

6 197 091

1.12

Рентабельность

%

1 549 272

В С Е Г О

7 746 363

1.13

Н Д С

%

1 161 954

В С Е Г О

сум

8 908 317

1.14

Отпускная цена 1-тон масло хлоп-е

8 908 317

расфасованное 4-кг

сум

1.15

Отпускная цена 1-штука масло хлоп-е

35 633,26

расфасованное 4-кг

сум

Бош  бухгалтер                      М.Халилов
РИБ бошлиги                         А.Хасанов


«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

А/О «Сурхонозиковкатсаноати»

__________Ш.Муминов

«      «            2019 г

П Л А Н О В Ы Й   К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

МАСЛО  ХЛОПКОВОЕ  РАФИНИРОВАННОЕ

ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ РАСФАСОВАННОЕ 1-СОРТА

 

 

 

Затраты производство на 1 тонну

Наименование затраты

Единица

продукции

измер-я

Количество

Цена

Сумма

 

1

 

1.1

Подача на цех дезодорация раф.масло

кг

1,011

5 210 300

5 267 613

1.2

Сопсток в жирах

кг

0,3

1 915

1.3

Технологический пар

ггкал

0,41

108 250

44 382

1.4.

Питевая вода

м3

0,38

398

1.5.

Электроэнергия

квт

30,6

375

11 475

1.6.

Природный газ

м3

49,6

550

27 280

1.7.

Зарплата дезодорированный раф.масло

сум

 

11767

1.8.

25 % отчисления

сум

 

2 941

1.9.

Амортизация

сум

 

8 625

ИТОГО РАСХОД ЦЕХ ДЕЗОДОРАЦИИ

106 868

ОБЩИЙ СЕБЕСТОИМОСТЬ

5 372 566

1.10

Затраты расфасовки 1-тон 1-литр

сум

1 071 249

1.11

Общий себ-ть 1-тон масло хлоп.дез.фас.1-лит

сум

6 443 815

1.12

Рентабельность

%

 

1 610 953

В С Е Г О

8 054 768

1.13

Н Д С

%

 

1 208 215

В С Е Г О

сум

9 262 983

1.14

Отпускная цена 1-тон масло хлоп-е

9 262 983

расфасованное 1-литр

сум

1.15

Отпускная цена 1-штука масло хлоп-е

8 503,41

расфасованное 1-литр

сум

Бош  бухгалтер                      М.Халилов
РИБ бошлиги                         А.Хасанов


» У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

А/О «Сурхонозиковкатсаноати»
Ш.Т.МУМИНОВ________________

«_____» _______2019 г.

ПЛАНОВЫЙ КАЛЬКУЛЯЦИЯ 

ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ РАСФАСОВАННОЕ  МАСЛО «ЁГДУ»

 

Единица

Норма

Цена

Сумма

измерения

1-тонна

(Оптовой цена)
Нерафинированный соевой масло

кг

1060,0

7540

7992400

Соапсток (в жирах)

кг

46

881

40526

Транспортные расходы

389700

Таможенный оформление и досмотр

21233

Всего без отходы материалов:

8 362 807

РАСХОД ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЫ:

Каустической сода (чешуированный)

кг

9,0

6625

59625

Фильтроткань

п/м

0,14

26000

3640

Отбельный глина (Морский земля)

кг

7,0

7500

52500

Всего вспомагательный материалый:

115765

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСХОДЫ:

Технологический пар

Гкал

1,14

108250

123405

Электроэнергия

квт

15

375

5625

Питевая вода

м3

2,06

722

1487

Всего энергетический расходы:

130517

Зарплата для переработки гидрат.соевой масло

сум

18044

В.т.ч.25% отчисления от зарплаты

сум

4511

  

22555

ЦЕХОВЫЕ  РАСХОДЫ:

Износ основной средства

сум

36,5

Материалы

сум

39066

В С Е Г О:

39103

РАФИНИРОВАННОЕ  СОЕВОЙ МАСЛО 1-ТОН

8670747

Подача на дезодорация

кг

1011

8670747

8766125

Соапсток (в жирах)

кг

0,3

881

2643

Технологический пар

Гкал

0,41

108250

44382

Питевая вода

м3

0,38

722

274

Электроэнергия

мквт

30,6

375

11475

Зарплата для переработки дез.соевой масло

сум

15300

В.т.ч.25% отчисления от зарплаты

сум

3825

В С Е Г О:

75256

ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ СОЕВОЙ МАСЛО 1-ТОН

8838738

Масло хлопковое дезодорированное 70%

кг

700

5372566

3760796

Масло соевой дезодорированное 30%

кг

300

8838738

2651621

Электроэнергия

квт

19,6

375

7358

Зарплата для переработки масло «Ёгду»

сум

14100

В.т.ч.25% отчисления от зарплаты

сум

3525

ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ МАСЛО «ЁГДУ» 1-ТОН

 

 

 

6437400

Всего материальное затраты на расфасовку 4-кг

824525

ВСЕГО:

7261925

Рентабельность

%

 

944050

ВСЕГО:

сум

 

8205975

Главный бухгалтер                            М.Халилов
Нач.ПЭО                              А.Хасанов» У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

А/О «Сурхонозиковкатсаноати»
Ш.Т.МУМИНОВ________________

«______»  _______2019 года

ПЛАНОВЫЙ КАЛЬКУЛЯЦИЯ  МАСЛО «БЕКАЛАР  СИРИ»

 
1-дол=8390 с

Улчов

1 тонна

Нархи

нархи

бирлик

меъёр

(Улгуржи нарх)
Нерафинированный подсол. масло (Полуфабрикат)

кг

1000,120

6292500

6293255

Соапсток (в жирах)

кг

104

881

91624

Транспортные расходы

389700

Услуга декларации

12764

Таможенный оформление и досмотр

10666

Таможенный пошлины и сборов

1335

20% НДС растаможка

1262850

Всего без отходы материалов:

7878946

РАСХОД ВСПОМАГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЫ:

Каустической сода (чешуированный)

кг

6,0

6700

40200

Фильтроткань

п/м

0,14

26000

3640

Отбельный глина (Морский земля)

кг

5,0

7500

37500

Всего вспомагательный материалый:

81340

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСХОДЫ:

Технологический пар

Гкал

1,14

66000

75240

Электроэнергия

квт

15

202

3030

Питевая вода

м3

2,06

673

1386

Всего энергетический расходы:

79656

Зарплата для переработки подсолночное масло

сум

34800

В.т.ч.25% отчисления от зарплаты

сум

8700

В С Е Г О:

43500

РАФИНИРОВАННЫЙ  ПОДСОЛ. МАСЛО 1-ТОН

8083442

Подача на дезодорация

кг

1011

8083442

8172359

Соапсток (в жирах)

кг

0,3

881

2643

Технологический пар

Гкал

0,41

66000

27060

Питевая вода

м3

0,38

541

205

Электроэнергия

мквт

30,6

202

6181

Зарплата для переработки дез.соевой масло

сум

9738

В.т.ч.25% отчисления от зарплаты

сум

2434

В С Е Г О:

45618

ДЕЗОДОРИРОВАННЫЙ ПОДСОЛНОЧНОЙ  МАСЛО 1-ТОН

8126417

Масло хлопковый дезодорированный 80%

кг

800

4262788

3410230

Масло подсолночное дезодорированный 20%

кг

200

6185185

1237037

Электроэнергия

мквт

30,6

202

6181

Природный газ

м3

52,3

600

31380

Зарплата для переработки масло Узбекистан

сум

9645

В.т.ч.25% отчисления от зарплаты

сум

2411

ДЕЗОДОРИРОВАННЫЙ МАСЛО «БЕКАЛАР СИРИ» 1-ТОН

 

 

 

5085130

ПЭТ преформа комплект 4-кг

штук

253

1583

400499

Крышки 4-кг

штук

253

250

63250

Этикетка 4-кг

кг

315

110

34650

Воротник (Ярлык) 4-кг

штук

254

100

25400

Гофрокоробка  4-кг

штук

64

2492

159488

Лента клеющий 6х200м 4-кг

м/т

63,5

19500

6191

Электроэнергия 4-кг

квт

58

202

11716

Зарплата для расфасовка масло подсолночной 4-кг

сум

77269

В.т.ч.25% отчисления от зарплаты 4-кг

сум

18508

Всего материальный затраты на расфасовку:

796971

ВСЕГО:

5882101

Рентабельность      

сум

 

1176420

ВСЕГО:

 

7058521

Налог на НДС

15%

1058778

Отпускная цена 1-тонна масло «Бекалар сири»

сум

8117299

Отпускная цена 4-кг масло «Бекалар сири»

сум

32469,19

Главный бухгалтер                            М.Халилов
Нач.ПЭО                              А.Хасанов  «Т А С Д И К Л А Й М А Н»

«Сурхонозиковкатсаноати» а/ж бош директори

___________________Ш.Муминов

«      » _________2019 год

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятининг 65% ли

250 граммли хужалик совуни буйича

 

 

 

 

 

 

 

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

 

 

 

 

1 тонна махсулот

Харажатлар номланиши

Улчов

ишлаб чикариш учун

Т/р

бирлик

харажатлар микдори

микдор

сумма

ХОМ  АШЁЛАР:

1

Техник саломас

кг

359,1

1955584

2

Озик овкат саломас

кг

65,3

341873

3

ДЖК

кг

228,6

512064

4

Каустик сода

кг

135

1147500

 

3957021

ЭНЕРГЕТИК  ХАРАЖАТЛАР:

1

Пар

г/кал

3,1

288300

2

Электроэнергия

квт

68

23120

3

Сув

м3

30,63

20981

Ж А М И:

332401

ИШ ХАКИ:

1

Иш хаки

сум

241448

2

Ажратма

сум

60362

Ж А М И:

301810

1

Асосий воситалар эскириши

сум

1228

2

Материаллар чикими

сум

16325

3

Коробка 48 талик

дона

83

211053

Ж А М И:

228606

ЖАМИ ТАННАРХ:

4819838

Рентабельность

сум

722975

Жами:

сум

5542813

Н Д С

%

15

831421

Отпускная цена за 1-тон

6374234

Отпускная цена за 1 штука мыло 250гр

1593,55

Бош бухгалтер                          М.Халилов                        
РИБ бошлиги                              А.Хасанов
  «Т А С Д И К Л А Й М А Н»

«Сурхонозиковкатсаноати» а/ж бош директори

_____________Ш.Муминов

«______»_____________2019й

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятининг 60% ли

350 граммли хужалик совуни буйича

 

 

 

 

 

 

 

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

 

 

 

 

 

1 тонна махсулот

Харажатлар номланиши

Улчов

ишлаб чикариш учун

Т/р

бирлик

харажатлар микдори

микдор

сумма

ХОМ АШЁЛАР:

1

Техник саломас

кг

331,1

2518233

2

Озик овкат саломас

кг

60,2

452479

3

ДЖК

кг

210,7

491563

4

Каустик сода

кг

132

874500

Ж А М И:

4336775

ЭНЕРГЕТИК  ХАРАЖАТЛАР:

1

Пар

г/кал

3,1

335575

2

Электроэнергия

квт

68

25500

3

Сув

м3

30,63

22114

Ж А М И:

383189

ИШ ХАКИ:

1

Иш хаки

сум

327897

2

Ажратма

сум

81974

Ж А М И:

409871

1

Асосий воситалар эскириши

сум

1228

2

Материаллар чикими

сум

18432

3

Коробка 60 талик

дона

91000

Ж А М И:

110660

ЖАМИ ТАННАРХ:

5240495

Рентабельность

сум

890884

Жами:

сум

6131379

Н Д С

15%

919706

Отпускная цена за 1-тон

7051085

Отпускная цена за 1 штука мыло 350гр

2467,88

Бош бухгалтер                          М.Халилов                        
РИБ бошлиги                              А.Хасанов
2019-2020 йил хосили буйича

Эл.энергия, ёкилги ва иссиклик энергияларининг

сарфланиш меъёрлари.

Эл.энергия

(квт.час/тн)

ёкилги

(к ГУТ/Гкал)

иссиклик

энергияси

(гкал/тн )

1 тн пахта чигитига

16,0

-

-

1 тн рафинацияланмаган ёгига

300

-

3,2

1 тн  рафинацияланган  ёгига

13,5

-

1,4

1 тн ПЭД идишларга кадокланган ёг

58

-

0,75

1 тн  хужалик Совунга

68

-

3,5

ДЖК \ СЖК

580/48

-

3,8/3,5

 иссиклик энергияси козонхона учун

17,5 квт-ч/

Г кал

180

-

Айланма сув таъминоти

56,6

-

-

1 тн кунжара ишлаб чикариш ва транспортировкаси   учун

18

-

-

1 тн шелуха ишлаб чикариш ва транспортировкаси   учун

-

-

-

Совутиш учун кВт.ч / Гкал

480

-

-

Кап ремонт % от год потреблен

1,3

-

2,1

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати»

                     акциядорлик жамияти бош директори:                                  Ш.Муминов

 

                          Ишлаб чикариш директори                                                  А.Кенжаев

 

                           Бош энергетик                                                                        Т.Мелиев


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида 2020  йилга белгиланган  фойда  истикбол  курсатгичлари                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (м.сум)

Курсаткичлар номи

Сатр ракам

Режа

1-чорак

6-ойлик

9-ойлик

Йиллик

Даромад Харажат Даромад Харажат Даромад Харажат Даромад Харажат

1

Махсулот  (иш, хизмат)  сотишдан тушган тушум

010

20203804

40829315

62441842

81989095

 

2

Сотилган махсулот  (иш,хизмат) ларнинг таннархи

020

16960367

33934324

51051710

 

69616512

3

Махсулот (иш, хизмат)ларни сотишдан тушган ялпи  фойда (зарар)  (010-020)

030

3243437

6894990

11390131

12372583

 

4

Давр харажатлари, жами (сатр 050+060+070+080)

040

2492499

4224492

8871445

 

10181239

5

Сотиш харажатлари

050

635659

1330116

1858332

 

2402734

6

Маъмурий харажатлар

060

230806

552833

952120

 

1349278

7

Бошка  операцион  харажатлар

070

1626033

2341542

6060993

 

6429227

8

Келгусида  соликка  тортиладиган  базадан  чикариладиган хисобот даври харажатлари

080

 

 

9

Асосий фаолиятнинг  бошка даромадлари

090

2030589

2190156

3291198

3589544

 

10

Асосий  фаолиятнинг   фойдаси (зарари) (030-040+090)

100

2781527

4860654

5809884

5780887

 

11

Молиявий фаолиятнинг  даромадлари, жами (120+130+140+150+160)

110

2100

3150

7350

11550

 

12

Дивидентдлар  шаклидаги  даромадлар

120

 

 

13

Фоизлар  шаклидаги  даромадлар

130

 

 

14

Узок  муддатли  ижара (молиявий  лизинг)дан даромадлар

140

 

 

15

Валюта  курс  фаркидан  даромадлар

150

2100

3150

7350

11550

 

16

Молиявий  фаолиятнинг  бошка  даромадлари

160

 

 

17

Молиявий  фаолият  буйича  харажатлар (180+190+200+210)

170

 

674343

1390376

2231950

 

2599393

18

Фоизлар  шаклидаги  харажатлар

180

674343

1390376

2231950

 

2599393

19

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича  фоизлар шаклидаги харажатлар

190

 

 

20

Валюта курс  фаркидан  зарарлар

200

 

 

21

Молиявий  фаолиятнинг бошка харажатлари

210

 

 

22

Умумхужалик фаолиятининг фойдаси  (зарари) (100+110-170)

220

 

 

23

Фавкулотдаги  фойда  ва зарар

230

 

 

24

Даромад (фойда) солигини тулангунга кадар фойда (зарар)  (220+/-230)

240

2109284

3473428

3585283

 

3193043

 

25

Даромад (фойда) дан солик

250

253114

416811

430234

 

383165

26

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар

260

 

 

27

Хисобот давридаги  соф фойдаси (зарари) (240-250-260)

270

1856170

3056617

3155049

2809880

 

                    

                            «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти  бош директори :                                                Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                                                 М.Халилов


“Сурхонозиковкатсаноати” акциядорлик жамияти буйича 2020 йилда туланадиган фойда солиги истикбол режаси

(м.сум)

Курсаткичлар

Сатр №

2020 йил

Жумладан чораклар буйича

I

II

III

IV

1

Фойда солиги туланишигача молиявий натижа (2-сон шакл «Молиявий натижалар тугрисида хисобот»170 стр)

010

5169788

2035512

1389498

123405

1621373

2

Харажатлар таркиби тугрисидаги низомга кура солик солинадиган базага киритиладиган харажатлар  (1-илова)

020

159383

109768

21953

13172

14490

Мазкур хисобот даври учун солик солинадиган базадан чикариб ташланмайдиган харажатлар

030

20362

12855

2571

1542

3394

Мазкур хисобот даври учун солик солинадиган базадан чикариб ташланадиган, илгари килинган харажатлар

040

Солик солинадиган базага киритиладиган харажатлар (030-040)

050

20362

12855

2571

1542

3394

4

Акциялар ва бошка кимматли когозлар буйича дивидентлар

060

115000

34500

40250

23000

17250

5

Солик солинадиган даромад (фойда) (010+020+050-060)

070

5234533

2123635

1373772

115119

1622007

6

Амалдаги солик конунчилигига мувофик солик солинадиган даромад (фойда) нинг камайиши

080

0

0

0

0

0

7

Имтиёзларни хисобга олганда солик солинадиган даромад (фойда)    (070-080)

090

5234533

2123635

1373772

115119

1622007

8

Даромад (фойда) солигининг белгиланган  ставкаси

100

15%

15%

15%

15%

15%

9

Даромад солигининг тузатилган ставкаси

110

15%

15%

15%

15%

15%

10

Бюджетга туланадиган даромад (фойда) солиги суммаси (090*109/100)

120

5705641

2314762

1497411

125480

1767988

11

Бюджетга хисоблаб ёзилди

130

855846

347214

224612

18822

255198

12

Муддат буйича кушимча хисоблаб ёзилди

140

0

0

0

0

0

13

Камайтиришга

150

0

0

0

0

0

                            «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори :                                              Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                                                М.Халилов

             

  

“Сурхонозиковкатсаноати” акциядорлик жамияти буйича 2020 йилда туланадиган соликлар истикбол курсаткичлари

 

 

Ул бир

2020 йил

Жумладан чораклар буйича

I

II

III

IV

1

Кушимча киймат солиги

минг.сум

7203255

2141553

1427702

1391500

2242500

2

Ер солиги минг.сум

281520

70380

70380

70380

70380

3

Сув учун туловлар минг.сум

123634

30908

30908

30908

30910

4

Фойда солиги минг.сум

855846

347214

571826

590648

855846

5

Мулк солиги минг.сум

96172

24043

24043

24043

24043

 

Жами :

 

8560427

2614098

2124859

2107479

3223679

                           «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори :                                                Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                                                М.Халилов
Сурхонозиковкатсаноати” акциядорлик жамияти буйича 2020 йил

давомидаги йиллик маъмурий харажатлари

060 сатр                                                                                                       9420 счет буйича                                                                 ( м.сумда)

 

 

Харажатлар руйхати

Жами харажат

лар

суммаси

Кайта солика

тотилади

-ган кисми

1-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

 

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

1

Иш хаки

650000

162500

162500

162500

162500

2

Ижтимоий сугурта ажратмалари

162500

40625

40625

40625

40625

3

Хизмат сафари

70000

17500

17500

17500

17500

4

Сурхондарё Телеком алока хизмати

30000

7500

7500

7500

7500

5

Ёкилги мойлаш материаллари

40000

10000

10000

10000

10000

6

Эхтиёт кисмлар сарфи

20000

5000

5000

5000

5000

7

Канцелярия товарлар

60000

15000

15000

15000

15000

8

Маъмурий эхтиёж учун сув сарфи

8000

2000

2000

2000

2000

9

Амортизация ажратмаси

25200

6300

6300

6300

6300

10

Денов Давлат архиви

2000

500

500

500

500

11

Компьютер таъмирлаш

25000

6250

6250

6250

6250

12

Сигнализация харажатлари

30000

7500

7500

7500

7500

13

Маъмурий бошка харажатлар

226578

56644

56644

56644

56644

 

Жами  рахбарият харажатлари

1349278

 

337319

 

337319

 

337319

 

337319

 

 

070  сатр:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Навруз байрами тадбири

50000

50000

5

Сурхондарё Вилояти Хужалик суди

600

150

150

150

150

6

Трастбанк хизмати

220000

60000

40000

60000

60000

7

«Ёгмойсаноат» Хомийликлар учун

3200

800

800

800

800

8

Хомийлик *

600000

150000

150000

150000

150000

9

Болалар спортига

80000

40000

40000

10

Эълонлар учун

400

100

100

100

100

11

Табиатни мухофаза килиш чора тадбир дастури

400

100

100

100

100

13

Ер солиги

281520

70380

70380

70380

70380

14

Сув учун туловлар

123634

30908

30908

30908

30908

16

Мулк солиги

96172

24043

24043

24043

24043

23

Аудитор хизматидан фойдаланиш

9500

9500

25

Укиш учун (малака ошириш)

800

200

200

200

200

26

Обуна учун

100000

30000

70000

27

Моддий ёрдам

10000

2500

2500

2500

2500

28

Табиий йукотиш меъёри

6000

2000

1000

1500

1500

29

Давлат божи

6000

1500

1500

1500

1500

30

15 статья тулови

68000

17000

17000

17000

17000

31

Кузатув кенгаши иш хаки

32

Ижтимоий сугурта ажратмалари

150000

50000

20000

30000

50000

33

12 статья тулови

6400

1600

1600

1600

1600

 

Жами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умумий жами:

1812626

 

510781

 

400281

 

420781

 

480781

 

 

Изох: * Хомийлик ёрдами  Узбекистон Республикасининг конуни 02.05.2007 й № УРК-96 га асосан хомийликка сарфланадиган хар йилги харажатлари утган йилда олинган соф фойданинг 10 фоизидан ошмаслиги керак хамда бу харажатлар бизнес-режанинг утган хисобот давридаги соф фойдага тааллукли кисми курсаткичлари бажарилганда амалга оширилади.

                                              

                           «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                          Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                                   М.Халилов

             

 

«Сурхонозиқовқатсаноати»   акциядорлик жамиятида ишлаб чиқарилаётган махсулотларнинг таннархини камайтириш борасида 2020 йил давомида белгиланган чора-тадбирлар

ДАСТУРИЧора-тадбирлар номиБажарилиш

муддати

Маъсул шахслар

Кутилаётган натижа

Иқтисод (минг сум)

%

 

                       1.Махсулот ишлаб чиқариш таннархини камайтириш буйича бевосита харажатлар.

  

                                            1.Энергия ресурсларини  иқтисод қилиш.

 1.1 Корхонада электр энергия қувват козфицентини  ошириш хисобига электр энергияси тежалишига эришиш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Электроцех

176,3

0.26 1.2Маъмурий биноларни ёритиш учун қуёш батарияларидан фойдаланишни йўлга қўйиш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор, электроцех

34,0

0.04 1.3Электр двигателларини фойдаланиш муддатларини узайтириш, юқори юкланиш ва сакрашдан сақлаш, замонавий улчаш асбобларини урнатиш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор,  цех, бўлим бошлиқлари

105,8

0.19 1.4Энергоэффектив буғ қозонларини урнатиш, газ ва пар таъминоти буйича қувурларни таъмирлаш,замонавий улчаш асбобларини урнатиш хамда газ ва иссиқлик сарфларини камайтириш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Бош энергетик ва цех, бўлим бошлиқлари

28,7

0.04 1.5Сув таъминоти буйича қувурларни таъмирлаш, сув таъминоти ва оқова сув улчав асбобларини урнатиб аниқ хисоб-китоб юритилган холда харажатларни камайтириш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор.

13.1

0.05

2. Хом- ашё ва материаллар сарфи  буйича харажатларни кисқариши.

2.1Рафинацияланмаган ёғни рафинациялаш учун норма буйича сарфланадиган кустик содани норма буйича белгиланган 10 кг сарфини 8.9 кг камайтириш эвазига

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор,Бош технолог,рафинация цехи бошлиғи

34,3

0.05


2.2Ишлаб чиқаришни модернизациялаш, илғор технологияларни қуллаш туфайли, хом ашёдан самарали фойдаланиб  ва сарфланадиган материаллар сарфини камайтириш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор,Бош технолог, цех ва бўлим бошлиқлари

205,9

0.29


2.3Хом – ашёни қайта ишлашда махсулотлар чиқишини ошириш ва хар хил йўқотишларни камайтириш хисобига

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор,Бош технолог, цех ва бўлим бошлиқлари

235.0

0.39


2.4Хом ашё ва тайёр махсулотларни  технологик талабларга жавоб берадиган омборларда сақлаш ва сақлашдаги йўқотишларни камайтириш

2020 йилЖамият ижроия орган аъзолари, барча цех ва бўлим бошлиқлари

71,3

0.11


2.5 Автотраспортларга сарфланадиган  барча ёқилғи турларини тежаш, бензин ва дизел ёқилгисидан газ ёқилғисига утиш эвазига

2020 йилЛогистика бўлими бошлиғи

95.9

0.14


2.6Корхонага ташиб келтирилаётган борча моддий бойликларни ташиб келтиришда иложи борича корхонанинг ўз транспортларида ташиб келтириш

2020 йилХом ашё базасини ривожлантириш буйича директор, Логистика бўлими бошлиғи

9.1

0.02


                                              

                                                                        3.Давр харажатларини қисқартириш. 3.1 Замонавий мехнат методларини қўллаш ва мехнат интизомини мустаҳкамлаш хисобига

2020 йилИнвестицияларни жалб килиш директори, Бош хисобчи

57.6

0.09


3.2Доимий харажатларини оптималлаштириш ва хизмат сафари, телефон хизмати, концелярия, коммунал ва бошқа турдаги харажатларни камайтириш

2020 йилИнвестицияларни жалб килиш директори, Бош хисобчи

14.7

0.02


3.3Даъво муттати ўтган дебитор қарзларни ундирилишига эришиш . Жарима, устама туловлари хамда бошқа туловларни  пасайтириш хисобига

2020 йилИнвестицияларни жалб килиш директори, Бош хисобчи

186.8

0.28


                                                                        4.  Билвосита харажатларни камайтириш


4.1Корхонада хар хил сабабларга кура ишлаб чиқариш тўхтаб турганида ходимларни бошқа ишларга жалб қилган холда харажатларни камайтириш

2020 йил

Жамият ижроия орган аъзолари, барча цех ва бўлим бошлиқлари

8,9

0.02


4.2Ишлаб чиқариш қувватларидан унумли фойдаланиш мақсадида ноананавий хом ашёларни қайта ишлаб беришни амалга ошириб, мажбурий тўхталишлардаги ортиқча харажатларни камайтириш

2020 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Хом ашё базасини ривожлантириш буйича директор, барча цех ва бўлим бошлиқлари

29,6

0.03


4.3Корхона омборидаги мовжуд ишлаб чиқариш учун кераксиз товарларни сотиш ва ноликвид товарларни қисқартириш хисобига

2020 йилИнвестицияларни жалб килиш директори, Бош хисобчи

56.7

0.09


4.4Бошқа кўзда тутилмаган харажатларни камайтириш хисобига

2020 йил

Инвестицияларни жалб килиш директори, Бош хисобчи

41,5

0.29


    Жами:  

1404,8

2.40


   

«Сурхонозиковкатсаноати»

  акциядорлик жамияти бош директори:                                Ш.Муминов  

 

                         Режа ва иктисод

                          бўлими бошлиғи:                                                                      А.Хасанов

 

                                                                                               «Сурхонозиковкатсаноати» АЖ

                                                                                                 Ишлаб чикариш  директори в/б

                                                                                                _____________А.У.Кенжаев

                                                                                                 «_____»___________2019 йил

 

 

 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида ишлаб чикарилаётган пахта шротининг

Oz DSt  3098: 2016 –сонли техник шарти.

                                                          Курсаткич номи                          Кам госсиполли шрот тавсифлари
Давлат стандарти буйича Ишлаб чикаришда
Нави

Биринчи нав

Ранги Сарикдан жигар ранггача          Сарик
Хиди Пахта шротига хос  бегона хидларсиз  Пахта шротига хос  бегона хидларсиз
Намлик ва учувчи моддаларнинг массавий улуши %

9,0-11,0

10,21

10% Hcl да эримайдиган кулнинг массавий улуши,абсолют курук моддага кайта хисобланган % куп эмас

0,5

0,42

Эрийдиган протеиннинг шротдаги массавий улуши, умумий протеин микдориги нисбатан, % кам эмас

55,0

55,04

Металл чикиндиларнинг массавий улуши, % куп эмас: 2мм гача ва 2 мм  киритилган холда Улчами 2 ммдан куп,четги кисми утки ва кесувчан

0,01

 

Йул куйилмайди

 

Йук

 

Йук

Эркин госсиполнинг массавий улуши абсолют курук моддага кайта хисобланган, % куп эмас

0,01

0,0013

Чет аралашмалар (тош,шиша, тупрок)

Йул куйилмайди

йук

Хом протеиннинг массавий улуши абсолют курук моддага кайта хисобланган % куп эмас

45,0

45,10

Хом клетчатканинг  массавий улуши  абсолют курук моддага кайта хисобланган % куп эмас

14,0

13,71

Хом ёгнинг массавий улуши, абсолют курук моддага кайта хисобланган % куп эмас

1,5

1,02

Умумий энергетик туйимлилиги.о.б.

1,09

1,16

    

 

 

 

              Марказий лаборатория бошлиги                              А.Алиев

            

 

 

 

 

                                                                                                                                                   «Сурхонозиковкатсаноати» АЖ

                                                                                                                  Ишлаб чикариш  директори в/б

                                                                                                                    _____________А.У.Кенжаев

                                                                                                                    «_____»___________2019 йил

 

 

 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида ишлаб чикарилаётган пахта шелухасининг

Oz DSt  2790: 2013-сонли техник шарти.

 

Курсаткич номи

 

Шелуха тавсифлари

Давлат стандарти буйича Ишлаб чикаришда
Ранги Кул рангдан  жигар ранггача

Кулранг

Хиди Пахта шелухасига хос димикиш ва бегона хидларсиз

Пахта шелухасига хос димикиш ва бегона хидларсиз

Намлик ва учувчи моддаларнинг массавий улуши, % куп эмас

14

8,02

Хом ёгнинг массавий улуши, абсолют курук моддага кайта хисобланган % куп эмас

 

3,0

2,05

Металл чикиндиларининг массавий улуши:                                   улчами 2 мм  киритилган холдаги чикиндилар,% куп эмас

 

0,01

 

 

Йук

Улчами 2ммдан куп ва уткир кесувчи чикиндилар

Мавжуд булиши мумкин эмас.

Йук

Чет чикиндиларнинг массавий улуши(тош тупрок ва бошка),% куп эмас

 

0,2

Йук

Эркин госсиполнинг массавий улуши абсолют курук моддага кайта хисобланган, % куп эмас

 

0,02

0,013

      Марказий лаборатория бошлиги                              А.Алиев

              «Сурхонозиковкатсаноати» АЖ

                                                                                                       Ишлаб чикариш  директори в/б

                                                                                                        _____________А.У.Кенжаев

                                                                                                        «_____»___________2019 йил«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида ишлаб чикарилаётган рафинацияланган, хидсизлантирилган «Ёгду» усимлик ёгининг Oz DSt  2856: 2014  -сонли  техник шарти.
                                           

 Курсаткич  номи

Усимлик мойи «Ёгду» тавсифлари

Давлат стандарти буйича Ишлаб чикаришда
Хиди

Хидсиз

Хидсиз

Таъми

Сезилмас мойига хос хид

Сезилмас мойига хос хид

Тиниклиги

Тиник

Тиник

Ранги,  кизил бирлик, 35-45 сарик,  0,5 кук бирлигда (кювета узунлиги 13,5 см) куп эмас

8

8

 

Кислота сони, мг КОН/ г, куп эмас

0,3

0,11

Намлик ва учувчи моддаларнинг массавий улуши, % куп эмас

0,1

0,05

Мой булмаган аралашмалар (вазндаги чукма )

Йул куйилмади

Йук

Совун (сифат намунаси)

Йул куйилмади

Йук

Экстрацияланган мойи учун учкунланиш харорати 0С, кам эмас

234

240

Перекис сони ммол/кг ½ О, куп эмас

10

3,52

 
Марказий лаборатория бошлиги                              А.Алиев

                                     «Сурхонозиковкатсаноати» АЖ

                                                                                                              Ишлаб чикариш  директори в/б

                                                                                                                    _____________А.У.Кенжаев

                                                                                                                    «_____»___________2019 йил


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида ишлаб чикарилаётган

                        Хужалик совунининг  Oz DSt  2833: 2017-сонли   техник шарти.

                                                          Курсаткич номи                 Каттик хужалик совуни тавсифлари
Давлат стандарти буйича Ишлаб чикаришда

60 %, 350 гр.

Ташки куриниши

Тугри бурчакли тутрбурчак

Тугри бурчакли тутрбурчак

Консистенцияси

Совун ушлаб курилганда каттик

Совун ушлаб курилганда каттик

Ранги

Сарикдан тук жигар ранггача

Жигар ранг

Хиди

Совунга хос хид

Совунга хос хид

Сифат сони (ёг кислоталарини булакнинг 100 г, номинал массасига кайта хисоблангандаги массаси) г, кам эмас 

59,0

59,1

Богланмаган уювчи ишкорнинг массавий улуши,% булакнинг шартли массасиги нисбатан, куп эмас

0,20

0,18

Богланмаган карбонат кислотаси содасининг массавий улуши, % булакнинг шартли массасиги нисбатан, куп эмас

1,0

0,78

Совундан ажратиб олинган ёг кислоталарининг котиш харорати, (титр), 0С

35-42

 

39

Сувда эримайдиган аралашмалар массавий улуши, % булакнинг шартли массасиги нисбатан, куп эмас

0,50

0,37


 

 

 

 

 

Марказий лаборатория бошлиги                              А.Алиев


 

 

 

 

 

 

 

Прогнозный расчет

основных ключевых показателей эффективности и дополнительных ключевых показателей эффективности деятельности АО «SURHONOZIQOVQATSANOATI»

на 2020 год.


Расчеты основных ключевых показателей эффективности и дополнительных ключевых показателей эффективности произведены созданная во исполнение  Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 года № 207 « О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства» на основании фактических показателей полученных по итогам хозяйственной деятельности в 9-месяцев 2019 году и прогнозных показателей бизнес-плана развития общества на 2020 год.


I.Расчет основных ключевых показателей эффективности:


1.Рентабельность активов- показывает уровень прибыльности (убыточности) финансово-хозяйственной деятельности организации.

Коэффициент рентабельности активов расчитывается:

Крр = Пудн / Аср, где:

 

Пудн — прибыль до уплаты налога на прибыль — (графа 5, строка 240, или убыток — со знаком минус графа 6, строка 240 формы N 2 «Отчет о финансовых результатах»);

Аср — среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле:

Аср = (А1 + А2) / 2, где:

А1 — стоимость активов на начало периода (графа 3 строки 400 формы N 1 «Бухгалтерский баланс»);

А2стоимость активов на конец периода (графа 4 строки 400 формы N 1 «Бухгалтерский баланс»).


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Рентабельность активов

прогноз

0,06

0,06

0,06

0,06

факт

0,02

0,03

0,003

2020 год

проект

0,05

0,05

0,05

0,05

Данный показатель рассчитан по ежеквартальным  фактическим данным за 9-месяцев 2019г  с учетом бизнес-плана развития на 2020 год.

 

Если коэффициенты рентабельности за отчетный период:

-имеют значение ниже нуля (минусовой показатель), то организация считается убыточной;

-имеют значение ниже 0,05, то организация считается низкорентабельной


2. Коэффициент абсолютной ликвидности -показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно.

Коэффициент абсолютной ликвидности расчитывается:

 

Кал=Дс/То, где:

ДС — денежные средства — сумма строк раздела актива баланса, строка 320 (строки 330 + 340 + 350 + 360);

ТО — текущие обязательства, стр. 600 II раздела пассива баланса.


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Коэффициент абсолютной ликвидности

прогноз

0,2

0,2

0,2

0,2

факт

0,11

0,17

0,41

2020 год

проект

0,2

0,2

0,3

0,3

Данный показатель рассчитан по ежеквартальным  фактическим данным за 9-месяцев 2019г  с учетом бизнес-плана развития на 2020 год.

Рекомендуемая нижняя граница этого показателя — 0,2, т. е. выполняется условие: Кал> 0,2.


3. Коэффициент финансовой независимости-определяет степень обеспеченности возврата краткосрочных заемных средств собственными источниками

Коэффициент финансовой независимости расчитывается :

Ксс = П1 / (П2 — ДО), где:

П1источники собственных средств (уставной капитал, резервный капитал, добавленный капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива баланса, строка 480;

П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770;

ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса).


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Коэффициент финансовой независимости

прогноз

2,0

2,0

2,0

2,0

факт

4,32

4,49

2,51

2020 год

прогноз

4,0

4,0

2,5

3,7

Данный показатель рассчитан по ежеквартальным  фактическим данным за 9-месяцев 2019г  с учетом бизнес-плана развития на 2020 год.

 

Если коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заемных средств на конец отчетного периода имеет значение менее 1, это свидетельствует о наличии у организации финансового риска.

Понижение коэффициента свидетельствует о повышении финансового риска организации.


4. Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях -показывает, за сколько дней организация погашает среднюю величину своей кредиторской задолженности.

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях расчитывается:

Окрдн = Дп / (Вр / Кзср), где:

 

Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; стр. 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» форма N 2 «Отчет о финансовых результатах».

Дпколичество календарных дней в периоде.

Кзсрсреднее арифметическое значение кредиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 601 «текущая кредиторская задолженность» раздела II пассива баланса, формы N 1 «Бухгалтерский баланс»).2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Оборачиваемость кредиторской задолженности, в днях

прогноз

90,0

90,0

90,0

90,0

факт

23

30

40

2020 год

прогноз

25,0

30,0

40,0

35,0

Данный показатель рассчитан по ежеквартальным  фактическим данным за 9-месяцев 2019г  с учетом бизнес-плана развития на 2020 год.

 

Значение зависит от отрасли и масштабов деятельности организации. Высокое значение позволяет организации иметь остаток неоплаченной кредиторской задолженности в качестве условно бесплатного источника финансирования своей текущей деятельности.

 

5.Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях-показывает насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей

Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях расчитывается:

Одздн = Дп / (Вр / Дзср), где:

Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; стр. 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» форма N 2 «Отчет о финансовых результатах»;

Дпколичество календарных дней в периоде;

Дзсрсреднее арифметическое значение дебиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 210 «Дебиторы, всего» раздела II актива баланса, формы N 1 «Бухгалтерский баланс»).2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях

прогноз

20,56

30,39

36,41

38,41

факт

32

36

42

2020 год

прогноз

30

35

40

37


Данный показатель рассчитан по ежеквартальным  фактическим данным за 9-месяцев 2019г  с учетом бизнес-плана развития на 2020 год.


Значение зависит от отраслевых особенностей и технологии работы организации. В целом чем ниже значение, т. е. чем быстрее покупатели погашают свою задолженность, тем лучше для организации.


6.Коэффициент покрытия (платежеспособности)-показывает платежные возможности краткосрочных обязательств организации, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и прочих элементов текущих (оборотных) активов.


Коэффициент покрытия (платежеспособности) расчитывается:

Кпл = А2 / (П2 — ДО), где:

А2- текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390;

П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770;

ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса).

 


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Коэффициент покрытия (платежеспособности)

прогноз

2,19

2,29

2,31

2,30

факт

4,4

4,81

3,53

2020 год

прогноз

4,0

4,5

3,5

4,25


Минимальное значение этого коэффициента — 0,2.

Если коэффициент платежеспособности на конец отчетного периода имеет значение ниже 1,25, организация по этому показателю считается неплатежеспособной. Уменьшение коэффициента говорит о снижении платежных возможностей организации.


7.Дивидендный выход -показывает, какая часть чистой прибыли организации направляется на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, является мерой текущего дохода, т. е. дохода акционера без учета прироста стоимости капитала организации.

Дивидендный выход расчитывается:

Дв = Дао / ЕPS, где:

Дао — начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета);

ЕPS — доход на акцию, определяется по формуле:

EPS = (Чп — ДИВприв) / Као, где:

Чп — чистая прибыль отчетного периода,

(строка 270 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», графа 5 «Доходы (прибыль)», форма N 2 «Отчет о финансовых результатах»;

ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям (на основании документов бухгалтерского учета);

Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы N 5 «Отчет о собственном капитале»).

2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Дивидендный выход*

-

-

прогноз

-

-

0,5

0,5

факт

0

0,5

2020 год

прогноз

-

-

0,5

-

Показатель расчитан на основании показателей бизнес-плана 2020 года.

Чистая прибыль прогноз 2020 год - 4 569 878 000 сум

Количество размещенных акций прогноз (простые) – 2 899 600 шт

Начисленный дивиденд  (направ.50% чистой прибыли на выплату дивид.) – 4 569 878 000*0,5/2 899 600= 788,01 сум

Доход на одну акцию = 4 569 878 000/2 899 600=1576,03


Чем выше значение, тем большую доходность организация приносит акционерам (учредителям, собственнику).

Повышение дивидендного дохода может быть вызвано не только увеличением дивидендных выплат на акцию, но и снижением рыночной цены акции.


8. Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию) -Показывает, как выполняется соответствующая госпрограмма или решение органа управления организации.

Показатель снижения дебиторской задолженности расчитывается- Отношение фактического показателя снижения дебиторской задолженности к прогнозному заявленному значению.

2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Показатель снижения дебиторской задолженности, %

прогноз

81,2

82,2

84,4

86,2

факт

70

62

70

2020 год

прогноз

70

60

70

70


 

 

 

 

 

II.Расчет дополнительных ключевых показателей эффективности:

 

1. Коэффициент износа основных средств -характеризует долю износа (изношенность) основных фондов за период и определяется как отношение суммы износа основных средств к их первоначальной стоимости.

Коэффициент износа основных средств расчитывается:


Кизн = И / О, где:

И — износ основных средств — строка 011 формы N 1 «Бухгалтерский баланс»;

О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы N 1 «Бухгалтерский баланс».


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Коэффициент износа основных средств

прогноз

0,64

0,66

0,62

0,60

факт

0,49

0,48

0,5

2020 год

прогноз

0,49

0,48

0,49

0,5


Если коэффициент износа основных средств на конец рассматриваемого периода превышает значение 0,5, организация характеризуется значительной изношенностью основных средств


2. Производительность труда-показывает соотношение стоимости поступивших за период основных средств и стоимости основных средств на конец периода.

Производительность труда расчитывается:

Вч=Вр/Чср, где:

Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» формы N 2 «Отчет о финансовых результатах»);

Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Производительность труда, тыс.сум/чел

прогноз

1637184 / 550

28817983 / 550

36493158 / 550

103989517/ 550

29 766

52 936

66 351

189 071

факт

30615765/624

52696090/447

69849965/547

49064

117888

127 696

 

2020 год

прогноз

49 000

120 000

150 000

180 000

Показатель расчитан на основании показателей бизнес-плана на 2020 год

Норматив отсутствует.

3. Фондоотдача -показывает, как соотносится объем полученной от реализации продукции (т. е. выручки) со стоимостью имеющихся у организации средств труда.

Фондоотдача расчитывается:

Фо=Вр/Фср, где:

Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» формы N 2 «Отчет о финансовых результатах»);

Фср — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической:

Фср = (Ф1 + Ф2) / 2, где:

Ф1иФ2 — стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода, сум; стр. 012. графы 3 и 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма N 1 «Бухгалтерский баланс».


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Фондоотдача

прогноз

5,0

5,0

5,0

5,0

факт

1,62

2,68

3,62

2020 год

прогноз

2,0

3,0

4,0

5,0

 

Сделать выводы об эффективности можно, сравнивая показатель фондоотдачи в динамике за ряд лет


4.Коэффициент использования производственных мощностей-характеризует степень загрузки производственных мощностей предприятия, выраженных как отношение фактического объема выпуска продукции к максимально возможному (без учета арендуемых и консервированных мощностей).

Коэффициент использования производственных мощностей расчитывается:

Ким=Qфакт./((Qпроектн. — (Qаренд.+Qконсерв.)), где:

Qфакт. — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении;

Qпроектн. — максимальный объем выпуска продукции (оказания услуг) за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может быть достигнут при полном использовании основного технологического оборудования

и соблюдении установленного режима работы;

Qарендн. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду;

Qконсерв. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности.


Коэффициент использования производственных мощностей расчитывется один раз в год и прогнозируется на 2019 год не ниже 0,5.


5. Коэффициент текучести кадров-показывает, насколько сократилась численность работников организации.

Коэффициент текучести кадров расчитывается:

Чнач / Чкон, где:

Чнач и Чкон — численность сотрудников организации, на начало и конец периода, согласно информации кадровой службы.


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Коэффициент текучести кадров

прогноз

1,0

1,0

1,0

1,0

факт

1,05

1,46

1,96

2020 год

прогноз

1,0

1,0

1,0

1,0


Если менее единицы, то организация характеризуется текучестью кадров. В целом, чем выше показатель, тем выше текучесть кадров.

 

6.Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника -Характеризует эффективность, оценивая соотношение затрат на обучение персонала к средней численности персонала.

Зобуч / Чср, где:

Зобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета);

Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.


2019 год

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев
Затраты на обучение персонала, сум/чел прогноз

10 000

10 000

10 000

10 000

факт

-

-

-

-

 

2020 год

прогноз

1000000/547=1828

1000000/547=1828

1000000/547=1828

1000000/547=1828


Показатель расчитан на основании показателей бизнес-плана на 2020 год

Норматив отсутствует.

В целом чем выше значение, тем больше средств организация выделяет на обучение персонала.

 

7.Выход нерафинированного масла-  показывает процент выхода нерафинированного масла после переработки технических семян

Процент выхода нерафинированного масла после переработки технических семян рассчитывается:

 

% выхода нерафинированного масла= V н.м/ V общ, где:

V н.м- объем нерафинированного масла полученного в результате переработки

V общ- общий объем переработанных семян


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Процент выхода нерафинированного масла

прогноз

18,65%

18,65%

18,65%

18,65%

факт

18,90%

18,90%

18,89%

 

2020 год

прогноз

18,65%

18,65%

18,65%

18,65%

Показатель расчитан на основании показателей бизнес-плана на 2020 год

Имеет отраслевое значение.

В целом чем выше значение тем больше выход нерафинированного масла.

8.Выход шрота-  показывает процент выхода шрота  после переработки технических семян

Процент выхода шрота  после переработки технических семян рассчитывается:

% выхода  шрота= Vшр/ V общ, где:

V шр- объем шрота полученного в результате переработки

V общ- общий объем переработанных семян


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Процент выхода шрота

прогноз

45,0%

45,0%

45,0%

45,0%

факт

45,00

45,01%

45,00%

 

2020 год

прогноз

45,0%

45,0%

45,0%

45,0%


Показатель расчитан на основании показателей бизнес-плана на 2020 год

Имеет отраслевое значение.

В целом чем выше значение тем больше выход нерафинированного масла.

9.Выход шелухи — показывает процент выхода шелухи после переработки технических семян

% выхода  шелухи= Vшл/ V общ, где:

V шл- объем шелухи полученного в результате переработки

V общ- общий объем переработанных семян

2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Процент выхода шелухи

прогноз

31,35%

31,35%

31,35%

31,35%

факт

31,25

31,24%

31,23%

 

2020 год

прогноз

31,35%

31,35%

31,35%

31,35%

Показатель расчитан на основании показателей бизнес-плана на 2020 год

Имеет отраслевое значение.

В целом чем выше значение тем больше выход шелухи.


10.Сырьевые потери — показывает процент потерь при переработке технических семян.

Сырьевые потери расчитываются:

                                        % сырьевых потерь= Vс.пот./ V общ, где:

Vс.пот.- объем сырьевых потерь в результате переработки

V общ- общий объем переработанных семян


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Процент сырьевых потерь

прогноз

4,85%

4,85%

4,85%

4,85%

факт

4,85%

4,85%

4,85%

 

2020 год

прогноз

4,85%

4,85%

4,85%

4,85%

Показатель расчитан на основании показателей бизнес-плана на 2020 год.

Имеет отраслевое значение.

В целом чем ниже значение тем меньше потерь при  переработке технических семян.


11. Выход рафинированного масла — показывает процент выхода рафинированного масла после переработки нерафинированного масла.

% выхода рафинированного масла= V р.м/ V н.м., где:

V н.м- объем нерафинированного масла полученного в результате переработки

Vр.м.- общий объем рафинированного масла.


2019 год

3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

12 месяцев

Процент выход раф.масло

прогноз

89,0%

89,0%

89,0%

89,0%

факт

88,98

89,00%

89,0%

 

2020 год

прогноз

89,0%

89,0%

89,0%

89,0%

Показатель расчитан на основании показателей бизнес-плана на 2020 год.

Имеет отраслевое значение.

В целом чем выше значение тем больше выход рафинированного масла.


Прогноз основных и дополнительных ключевых показателей эффективности на 2020 год.

 

Показатели Норма Уд. вес, % 3 месяца Уд. вес, % 6 месяцев Уд. вес, % 9 месяцев Уд. вес, % 12 месяцев Примечание

1

2

 

3

4

 

5

 

6

 

7

 

   

Основные ключевые показатели

 

1 Коэффициент рентабельности активов

Крр> 0,05

15

0,05

15

0,05

15

0,05

15

0,05

2 Коэффициент абсолютной ликвидности

Кал> 0,2

15

0,2

15

0,2

15

0,3

15

0,3

3 Коэффициент финансовой независимости

Ксс> 1

15

4,0

15

4,0

15

2,5

15

3,7

4 Оборачиваемость кредиторской задолженности, в днях

5

25

5

30

5

40

5

35

5 Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях

5

30

5

35

5

40

5

37

6 Коэффициент покрытия (платежеспособности)

Min -0.2

25

4,0

25

4,5

25

3,5

25

4,25

7 Дивидендный выход

15

15

15

0,5

15

0,5

8 Показатель снижения дебиторской задолженности,%

5

70

5

60

5

70

5

70

Всего   100   100   100   100    

 

Дополнительные ключевые показатели

 

1 Коэффициент износа основных средств

5

0,49

5

0,48

5

0,48

5

0,5

2 Производительность труда, тыс.сум/чел

15

49 000

15

120 000

15

150 000

15

180 000

3 Фондоотдача

10

2,0

10

3,0

10

1,0

10

5,0

4 Коэффициент использования производственных мощностей
5 Коэффициент текучести кадров

5

1,0

5

1,0

5

1,0

5

1,0

6 Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника, сум/чел

5

1 828

5

1 828

5

1 828

5

1 828

7 Выход нерафинированного масла

12

18,65%

12

18,65%

12

18,65%

12

18,65%

8 Выход шрота

12

45%

12

45%

12

45%

12

45%

9 Выход шелухи

12

31,35%

12

31,35%

12

31,35%

12

31,35%

10 Сырьевые потери

12

12

12

12

11 Выход рафинированного  масла

12

89%

12

89%

12

89%

12

89%

Всего

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

                                           Гереральный директор А/О

                   «Сурхонозиковкатсаноати»                                             Ш.Муминов

 

                   Главный бухгалтер                                                           М.Халилов

 

 

                   Нач.ПЭО                                                                            А.Хасанов

                                                                                                                   

 

 

 

СОЦИАЛ ИЖТИМОИЙ БУЛИМ


                                            

                                               

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти

рахбар ходимлари, мухандис-техник ходимлари, ишчи-хизматчиларини йил якунига кура мукофотлаш тугрисидаги

НИЗОМ                

 

  1. Ушбу Низом «Сурхонозиковкатсаноати»  акциядорлик  жамияти рахбар ва мухандис-техник ходимлари, ишчи-хизматчиларини моддий рагбатлантириш, ходимлар кунимсизлигини камайтириш, мехнат интизоми ва ходимлар малакасини ошириш максадида жорий этилди.
  2. Йил якунига кура мукофотлаш жамгармасининг микдори йил якунига кура рахбарлар, мухандис-техник ходимлар,  мукофотлаш микдори мехнатга хак тулаш жамгармаси сметасидан келиб чиккан холда рахбарият касаба уюшмаси кумитаси билан келишиб хал килади.
  3. Йил якунига кура ходимларни мукофотлаш учун механтга хак тулаш жамгармасидан туланадиган рагбатлантирувчи тулов микдори камида ойлик лавозими маоши (тариф ставкаси) микдорида булиши керак.
  4. Йиллик мукофотлаш хажми белгиланган курсаткичлар бажарилган такдирда ёки ошириб бажарилганда белгиланади.
  5. Мукофот олиш хукуки ва тулов микдорини белгилаш учун зарур булган узлуксиз иш стажи:

5.1.  Корхонада йил якунига кура туланадиган мукофот мазкур корхонанинг руйхат таркибида булган

рахбар, мухандис-техник ходимлар, шунингдек ойлик маош олиб ишлайдиган шу корхона Касаба уюшма кумитаси ходимларига туланади.

5.2.  Мукофот календарь йилда тулик ишлаган ходимларга туланади.Ходим календарь йилида тулик ишлаб, мукофот туланаётган вактида ишдан бушатилган булса хам, мукофотни белгиланган умумий тартибда ва муддатда олишга хакли.

5.3.  Ходим тулик календарь йили ишламаган булса хам, куйидаги холларда унга мукофот туланади:

-          Куролли кучлар сафига хизматга чакирилиши муносабати билан ишдан бушаса, кексалик туфайли

ёки ногиронлик туфайли нафакага чикса;

-          Хомиладорлик ёки тугиш таътиллари олинганда, олий (урта-махсус) укишга кирса;

-          Корхона йулланмаси билан ишдан ажралган холда малака ошириш курсига борса;

-          Республика Касаба уюшма органларига ишга утса;

-          Сайлаб куйиладиган лавозимга сайланганлиги;

-          Корхона рахбарининг розилиги билан, юкори ташкилот карори асосида бошка корхонага ёки ташкилотга ишга утказилганида;

-          Куролли кучлар сафидан хизматдан бушагани туфайли ишга кайтса;

-          Корхона йулланмаси билан ишдан ажралган холда малака ошириш курсидан укишдан ишга кайтса;

-          Аёлларга бола тарбияси учун берилган кушимча таътиллардан кайтса;

-          Ногиронлик муддати тугагач корхона рахбари билан келишилган холда юкори ташкилотнинг карорига кура ишга йулланган булса.

5.4.  Юкоридаги сабаблар буйича йил давомида тулик ишламаган ходимга мукофот унинг амалда ишлаган вактидаги маошидан келиб чиккан холда белгиланиб, корхона буйича белгиланган муддатда туланади.

5.5.   Йил якунига кура мукофот тулашда иш стажи хисобга олинаётганда мазкур корхонадаги узлуксиз  иш даври кузда тутилади. Бунда аёлларга фарзанди 3 ёшга етгунича уни парваришлаш учун бериладиган таътил, шу корхонада ишлаб туриб куролли кучлар сафига хизматга кетган ва яна кайтиб келиб ишлаган булса хизмат даври, мазкур корхонага корхона рахбарининг розилиги билан юкори ташкилотнинг карорига биноан ишдан-ишга утказиш йули билан келиб ишлаётган давр хам хисобга олинади.


5.6.  Мукофот хажми рахбарият ва Касаба уюшмаси кумитаси томонидан узлуксиз иш даврига мос холда

аникланади.

  1. Мукофот туланадиган ойлик маош таркиби.

6.1.  Йил якунига кура мукофот тулашда маошга куйидаги туловлар кирмайди:

-          Навбатдаги, кушимча ва укув таътили учун;

-          Куп йиллик самарали мехнати учун туланадиган рагбатлантирувчи тулов, утган йил якунига кура туланган мукофот;

-          Давлат мажбуриятини бажараётган вакт, харбий йигин учун;

-          Ходимларни тайёрлаш ва амалий ишга рахбарлик килгани учун туланган кушимча тулов;

-          Бир марта бериладиган моддий ёрдам;

-          Вактинчалик иш кобилиятини йукотганлиги учун туланган тулов.

  1. Мукофот туланадиган ойлик маош таркибида механт жамоасининг иш якунига кура ойлик маоши

жамгармасидан туланадиган туловлар киради, яъни таъриф ставкаси буйича лавозим оклади ва ишбай нархлар, иш хажмининг ошгани хисобига касб ва лавозимига уриндошлик, касб махоратига ва олий махорат учун кушимча туловлар.

  1. Низомнинг 7-бандида курсатилган туловлардан  шунингдек айрим тоифа ходимларга киради.

  1. 9.      Мукофот хажмини белгилаш.

 

9.1.Йил якунига кура туланадиган мукофот микдори ходимнинг иш хакига пропорционал холда мазкур

корхонадаги узлуксиз иш вактини хисобга олган холда амалга оширилади.

9.2. Йиллик мукофот куйидаги жадвал буйича аникланади:

 

 

Иш стажи

Маъмурий бошкариш ва  аппаратининг рахбарлари, бош мутахассислар,булим бошликлари.

Инженер техник ходимларнинг

Хизматчилар,иктисодчилар,тарозиболар,техник  лаборантлар,омбор мудирлари,хужалик мудири, катта усталар.

1 1 йилдан 5 йилгача

1,05

1,01

2. 5 йилдан 10 йилгача

1,10

1,02

3. 10 йилдан 15 йилгача

1,15

1,03

4. 15 йилдан 20 йилгача

1,20

1,04

5. 20 йилдан 25 йилгача

1,25

1,05

6. 25 йилдан 30 йилгача

1,30

1,06

7. 30 йилдан юкори

1,35

1,07

 

10.Мукофот хажмини камайтириш тартиби.

 

10.1.Ишга сабабсиз бир маротаба келмаган ва кеч колиб ишга келган ходимларга мукофот 50 фойиз

камайтирилади.

10.2.Ишга сурункали равишда кеч колиб, ишга икки ва ундан ортик кун сабабсиз келмаган холлари

кайтарилганда мукофот умуман туланмайди.


10.3. Ходимнинг уз ташаббуси билан хамда мехнат ва ишлаб чикариш интизомини бузганлиги учун

ишдан бушатилган шахсларга, шунингдек жиноий жавобгарликка тортилганларга, майда

угирлик килганларга, хушёрхонага тушганларга, мехнат интизомини бузганларга мукофот 100

фойиз туланмайди.

10.4. Йил давомидаги фаолиятнинг умумий якунларига кура туланадиган мукофотлаш кабул килин-

ган жадвал буйича ходим томонидан олинган ойлик иш хакига мос равишда мазкур корхонада-

ги узлуксиз иш стажи хисобга олиниб, шу максадларга ажратилган маблаглар чегарасида амал-

га оширилади.

11.Мукофотни  тасдиклаш ва тулаш.

 

11.1. Йил давомидаги фаолиятнинг умумий якунларига кура «Сурхонозиковкатсаноати»  акциядорликжамиятининг рахбар ходимларини, мухандис-техник ходимларини, хизматчиларини мукофотлаш учун асос булади.

11.2. «Сурхонозиковкатсаноати»  акциядорлик  жамиятининг ходимларига туланадиган мукофотнинг

хажмлари мукофотдан тулик ёки кисман махрум этиш, шу корхонада ишлаб чикилган корхо-

на рахбарияти томонидан тасдикланган ва Касаба уюшма кумитаси билан келишилган низом-

лар асосида аникланади.

11.3. Мукофот мехнат жамоасининг умумий йигилишида йиллик хужалик фаолиятига ижобий бахо

берилганда туланади.

11.4. Йил давомидаги фаолиятнинг умумий якунларига кура бир ходимга туланадиган мукофот хаж-

ми чекланмайди.

11.5. Амалда чикарилган конунга асосан, йил якунига кура мукофотлашларга узгартириш киритиш

мумкин.

 

Бош бухгалтер :                                                                             М.Халилов

 

                     Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                     бўлими бошлиғи:                                                                             А.Хасанов    

 

                Юридик хизмат булим бошлиги:                                                Р.Тангиркулов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти маъмурияти ва касаба уюшма кумитасининг 2020 йил 8-март «Халкаро хотин-кизлар куни» «Курбон хайити», 21-март «Навруз» байрами, 9-май «Хотира куни», 1-сентябр «Мустакиллик» байрамини утказиш буйича

ТАДБИРЛАР

Тадбирлар

Муддати

Бажарувчи

8

Курбон хайити, рамазон хайити байрамларини утказиш

Байрам олдидан

Маъмурият

Касаба уюшаси

2

8-март халкаро Хотин кизлар кунини  нишонлаш байрамга багишланган тантанали йигилиш утказиш, такдирлаш.

Март

Маъмурият цех ва булим бошликлари

3

Хар бир байрам учун байрам шиорларини хамда корхонани байрамга безатиш

Байрам олдидан

Маъмурият

Кумита аъзолари

4

Навруз байрамини утказиш, спорт мусобокаларини ташкил этиш шахмот-шашка, аркон тортиш, сумалак, байрам дастурхонини ташкил этиш, кам таъминланган, ногирон оилалардан хабар олиш, байрам дастурхонига таклиф этиш

Март

Маъмурият КУК Хотин кизлар кумитаси

5.

Касаба уюшма кумитаси аъзолари билан биргаликда бемор ётган хамда шифохонада даволанаётганлардан бориб хабар олиш

Доимо

х/к кумитаси Касаба уюшмаси

6

9-май Хотира ва кадрлаш кунини нишонлаш ва байрам дастурхонини ташкил этиш, уларни моддий рагбатлантириш

Май

Маъмурият

 Касаба уюшмаси

7

Мустакиллик байрамини нишонлаш, байрам дастурхонини ташкил этиш, кам таъминланган куп болали оилалардан айримларига имконият даражасида моддий ёрдам бериш

Сентябр

Маъмурият ва Касаба уюшмаси

8

Мустакиллик байрами муносабати билан корхона ишчи-хизматчиларига моддий ёрдам бериш

Август

Маъмурият ва Касаба уюшмаси

9

Жамият ходимларидан 30 кишини мамлакатимизнинг кадимий ва диккатга сазовор булган жойларини корхона хисобидан бепул зиёрат ва саёхатларни ташкил этиш

Йил давомида

Маъмурият

 Касаба уюшмаси

10

Корхона  ишчи хизматчиларни бепул тиббий курикдан утказиш

Йил давомида

Маъмурият

 Касаба уюшмаси

11

5 та ходимни  турли санаторияларда корхона маблаги хисобидан бепул дам олидириш

Йил давомида

Маъмурият

13

Кариялар ва ногиронлар кунини нишонлаш

Октябрь декабрь

Маъмурият КУК Хотин кизлар кумитаси

Изох : Юкорида курсатилган тадбир бандлари амалга оширилган даврда корхонанинг ички молиявий имкониятларидан келиб чикиб хисобга олинади.

 


Бош бухгалтер :                                                                 М.Халилов