Бизнес-режа-2018

Сен 17, 2020 Янгиликлар


“СУРХОНОЗИҚОВҚАТСАНОАТИ”

акциядорлик жамиятининг кузатув кенгашини 2016 йил  “____”________даги йиғилишида

 

ТАСДИҚЛАНГАН”

“Сурхонозиқовқатсаноати” акциядорлик жамиятининг 2017 йил учун
БИЗНЕС   РЕЖАСИ

 

 

 

 

Денов шахри

2016 йил


К и р и ш

                                       К И РИ Ш

 

1. «Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти тугрисида маълумот.

Корхонанинг тулик номи: «Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти.

Манзилгохи: Денов шахар, Фаррухий кучаси, 1-уй.

Индекс 190502

Банк реквизитлари: Капитал банк Термез шахар булими..


  1. I.                   2017 йилда «Сурхонозиковкатсаноати»  акциядорлик жамиятини ривожлантириш учун ўз олдига куйган максад ва режалари.

 

2017 йилда жамият фаолиятидаги асосий максади республика аҳолисини ёғ-мой маҳсулотга бўлган талаб ва эҳтиёжларини қондириш, бозорини ракобатдош, сифатли халк истеъмол моллари билан тулдиришдан иборат. Корхонамизнинг асл мақсади ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини яхшилаш, янги замонавий технологияларни жорий этиш, маҳсулот ассортиментини  кенгайтириш, янги турдаги махсулотлар ишлаб чикаришни йулга куйиш, маҳсулот сифатини ошириш бўйича  чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва хаётга тадбиқ этиш.

2017 йилда корхонамизнинг асосий хом-ашё базаси Сурхондарё Вилоят «Сурхонпахтасаноат» бирлашмасига қарашли пахта тозалаш корхоналаридан белгиланган дислокацияга асосан келтирилаётган техник пахта чигити булиб колади.

2017 йилда 70 000 тонна техник чигитни ташиб келтириш ва кайта ишлаш режалаштирилмокда. Бизнес режа буйича ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш 37,3 фоизни ташкил этади.


Асосий ишлаб чикарилаётган махсулотлар куйидагилар:


Рафинацияланган пахта ёғи – 11619 тн

 

Кадокланган ўсимлик  ёғи – 7500 тн

 

Пахта шроти – 31500 тн

 

Пахта шелухаси – 21945 тн

 

Хўжалик совуни 60% – 4150 тн


Юкоридаги барча махсулотлар ГОСТ меъёрлари талабларига мос холда ишлаб чикарилади ва биржа савдолари оркали сотилади.

 

II. 2017 йилга мулжалланган молиявий режа.


1) Ишлаб чикарилган  махсулотнинг жами киймати                  75599100  минг.сум.

2) Ишлаб чикарилган махсулотнинг таннархи                            66148604  минг сум.

3) Давр харажатлари                                                                       минг.сум.

Бундан:

- асосий фаолият фойдаси                                                              минг.сум.

-молиявий фаолият буйича харажатлар                                        минг.сум

- жами умумхужалик фаолиятнинг фойдаси                                минг.сум

 

 

2017 йилда ___________ мингсум соф фойда режалаштирилди.

 

 

III. Бизнес режани амалга оширилишида кутилаётган натижалар.

 «Уздавпахтасаноатсотиш»  бошкармаси томонидан етказиб берилиши кузда тутилган 70 000 тонна теник чигитни кайта ишлаб 13055 тонна рафинацияланмаган ёг, 11619 тонна рафинацияланган ёг, 31500 тонна шрот ва 21945 тонна шелуха махсулотлари ишлаб чикариш режалаштирилган.

2017 йилда бизнес режада белгиланган соф фойдани олишни таъминлаш максадида ишлаб чикаришдаги турли йукотишларни камайтириш, махсулот сифатини яхшилаш, корхонанинг ишлаб чикариш кувватларидан унумли фойдаланишни таъминлашга эришиш максадида техникавий-ташкилий тадбирлар дастури ишлаб чикилди ва бу максадларни амалга ошириш учун етарли маблаг ажратилади.

Корхонанинг молиявий хужалик фаолияти 2017 йилда дебитор ва кредиторлик карзларни камайтиришга ва корхонани техник кайта куроллантириш ва техник жихатдан модеринизация тадбирларини амалга оширишга каратилади.

Хукуматимиз томонидан чикарилаётган карорлар ижросини таъминлаш максадида белгиланган хомийлик ёрдам пулларини утказиш,вилоятимиз, шахримиздаги кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам курсатиш, шахарни ободонлаштириш, шунингдек вилоятнинг бошка узига хос муаммоларини хал этишда ёрдам курсатиш кузда тутилмокда.

Корхона ишчи хизматчиларининг ишлаш ва дам олишлари учун яхши шароит яратиш, уларни иктисодий куллаб-кувватлаш, саломатликларини тиклашга кумаклашиш,  санаторияларга йулланмалар билан таъминлаш режалаштирилмокда.

2017 йил бизнес режасида жамият буйича белгиланган ишлаб чикариш режаларини бажарилишини таъминлаш, натижада соф фойда олиш, бюджет олдидаги соликларни уз вактида тулашни амалга ошириш каби тадбирлар мажмуаси бизнес режага киритилди.Махсулот ишлаб чикариш истикбол дастури


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилга белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси.

Улчов бир.

2017 йил режа

I-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

Йиллик

Ялпи махсулот

сум

22171297

13459863

7777739

32190201

75599100

Халк истеъмол моллари

сум

14017879

8947999

5141246

2639346

48746470

Техник чигит кайта ишлаш

Тн

21000

12000

7000

30000

70000

Кора ёг ишлаб чикариш

Тн

3916

2238

1306

5595

13055

Рафинацияга берилган ёг

Тн

3916

2238

1306

5595

13055

Рафинацияланган ёг жами:

Тн

3485

1992

1162

4980

11619

Жумладан:
Пресс ёги

Тн

2649

1514

883

3784

8830

Экстракция ёги

Тн

836

478

279

1196

2789

Дезодорация ёги

Тн

2620

1497

873

3743

8733

Кадокланган ёг

Тн

2250

1285

750

3215

7500

Шрот ишлаб чикариш

Тн

9450

5400

3150

13500

31500

Шелуха ишлаб чикариш

Тн

6584

3762

2194

9405

21945

Соапсток ишлаб чикариш

Тн

352

201

117

505

1175

Совун

Тн

1050

900

500

1700

4150

Кандолат махсулоти

Тн

40

40

10

60

150

Ноананавий ёгли экинлар дони

Тн

-

-

1500

-

1500

Кора ёг ишлаб чикариш

Тн

-

-

390

-

390

Рафинацияга берилган ёг

Тн

-

-

390

-

390

Рафинацияланган ёг жами

Тн

-

-

347

-

347

Жумладан: форпрес ёги

Тн

-

-

270

-

270

Экстракция ёги

Тн

-

-

77

-

77

Шрот ишлаб чикариш

Тн

-

-

866

-

866

Соапсток ишлаб чикариш

Тн

-

-

31

-

31

Кора ёг чикиши

%

18,65

18,65

18,65

18,65

18,65

Шрот чикиши

%

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Шелуханинг  чикиши

%

31,35

31,35

31,35

31,35

31,35

Табиий йукотиш

%

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Табиий йукотиш

Тн

1050

600

350

1500

3500

Охарланган ёг чикиши

%

89,00

89,00

89,00

89,00

89,00

Соапсток чикиши

%

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Кайтарилмайдиган йукотиш

Тн

78

45

26

112

261

 

Изох : Бизнес режада қора ёғнинг чиқиши 18.65 %, Рафинацияланган ёғнинг чиқиши 89.00 % қилиб белгиланди. Бунга асос қилиб Вазирлар Махкамасининг 4.09.2008 йилдаги 200-сонли қарори бўйича қайта ишланадиган техник чигитниниг сортлари бўйича мутоносиблиги назарда тутилган. Қарор бўйича 1-сорт 87 %, 2-сорт 6 %, 3-сорт 4 %, 4-сорт 3 % ни ташкил этиши  кўзда тутилган. 

           

            «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори :                      Б.С.Эгамназаров

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

            бўлими бошлиги:                                                                А.Хасанов    

    

                

                                                                                  

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йил I-чорагига белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси

Улчов бирлиги

I-чорак

Жумладан ойлар буйича

Январ

Феврал

март

Техник чигит кайта ишлаш

Тн

21000

6000

7000

8000

Кора ёг ишлаб чикариш

тн

3916

1119

1305

1492

Рафинацияга берилган ёг

тн

3916

1119

1305

1492

Рафинацияланган ёг жами

тн

3485

996

1161

1328

Жумладан:

Тн

форпрес ёги

Тн

2648

757

882

1009

Экстракция ёги

Тн

836

239

278

319

Дезодорация ёги

Тн

2620

749

872

999

Кадокланган ёг

тн

2250

720

830

700

Шрот ишлаб чикариш

тн

9450

2700

3150

3600

Шелуха ишлаб чикариш

Тн

6584

1881

2195

2508

Соапсток ишлаб чикариш

тн

352

101

117

134

Совун

тн

1050

350

350

350

Кандолат махсулоти

Тн

40

10

10

20

Кора ёг чикиши

%

18,65

18,65

18,65

18,65

Шрот чикиши

%

45,00

45,00

45,00

45,00

Шелуха чикиши

%

31,35

31,35

31,35

31,35

Табиий йукотиш

%

5,00

5,00

5,00

5,00

Табиий йукотиш

Тн

1050

300

350

400

Охорланган ёг чикиши

%

89,00

89,00

89,00

89,00

Соапсток чикиши

%

9,0

9,0

9,0

9,0

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

2,0

2,0

2,0

2,0

Кайтарилмайдиган йукотиш

Тн

78

22

26

30

            «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори ;                                      Б.С.Эгамназаров

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

           булими  бошлиғи:                                                                              А.Хасанов 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017йил II-чорагига белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси

Улчов бирлиги

II-чорак

Жумладан ойлар буйича

Апрел

Май

Июн

Техник чигит кайта ишлаш

тн

12000

7000

5000

-

Кора ёг ишлаб чикариш

тн

2238

1305

933

-

Рафинацияга берилган ёг

тн

2238

1305

933

-

Рафинацияланган ёг жами

тн

1992

1161

831

-

Жумладан:

тн

форпрес ёги

тн

1514

882

632

-

Экстракция ёги

тн

478

279

199

-

Дезодорация ёги

тн

1497

872

625

-

Кадокланган ёг

тн

1285

790

495

-

Шрот ишлаб чикариш

тн

5400

3150

2250

-

Шелуха ишлаб чикариш

тн

3762

2194

1568

-

Соапсток ишлаб чикариш

тн

201

117

84

-

Совун

тн

900

500

400

-

Кандолат махсулоти

тн

40

20

20

-

Кора ёг чикиши

%

18,65

18,65

18,65

-

Шрот чикиши

%

45,00

45,00

45,00

-

Шелуха чикиши

%

31,35

31,35

31,35

-

Табиий йукотиш

%

5,00

5,00

5,00

-

Табиий йукотиш

тн

600

350

250

-

Охарланган ёг чикиши

%

89,00

89,00

89,00

-

Соапсток чикиши

%

9,0

9,0

9,0

-

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

2,0

2,0

2,0

-

Кайтарилмайдиган йукотиш

тн

45

26

19

-

            «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори :                               Б.С.Эгамназаров

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

            бўлими  бошлиғи:                                                                       А.Хасанов

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017йил III-чорагига белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси

Улчов бирлиги

III-чорак

Жумладан ойлар буйича

июл

август

сентябр

Техник чигит кайта ишлаш

тн

7000

-

-

7000

Кора ёг ишлаб чикариш

тн

1306

-

-

1306

Рафинацияга берилган ёг

тн

1306

-

-

1306

Рафинацияланган ёг жами

тн

1162

-

-

1162

Жумладан:

тн

форпрес ёги

тн

883

-

-

883

Экстракция ёги

тн

279

-

-

279

Дезодорация ёги

тн

873

-

-

873

Кадокланган ёг

тн

750

-

-

750

Шрот ишлаб чикариш

тн

3150

-

-

3150

Шелуха ишлаб чикариш

тн

2194

-

-

2194

Соапсток ишлаб чикариш

тн

117

-

-

117

Совун

тн

500

-

-

500

Кандолат махсулоти

тн

10

-

-

10

Мойли экинлар дони

тн

1500

-

-

1500

Кора ёг ишлаб чикариш

тн

390

-

-

390

Рафинацияга берилган ёг

тн

390

-

-

390

Рафинацияланган ёг жами

тн

347

-

-

347

Жумладан: форпрес ёги

тн

270

-

-

270

Экстракция ёги

тн

77

-

-

77

Шрот ишлаб чикариш

тн

866

-

-

866

Соапсток ишлаб чикариш

тн

31

-

-

31

Кора ёг чикиши

%

18,65

-

-

18,65

Шрот чикиши

%

45,00

-

-

45,00

Шелуха чикиши

%

31,35

-

-

31,35

Табиий йукотиш

%

5,00

-

-

5,00

Табиий йукотиш

тн

350

-

-

350

Охорланган ёг чикиши

%

89,00

-

-

89,00

Соапсток чикиши

%

9,0

-

-

9,0

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

2,0

-

-

2,0

Кайтарилмайдиган йукотиш

тн

26

-

-

26

            «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори:                             Б.С.Эгамназаров

 

            Режалаштириш  ва иқтисодий тахлил

            бўлими  бошлиғи:                                                                      А.Хасанов 

 

 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йил IV-чорагига белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси

 

Улчов бирлиги

IV-чорак

Жумладан ойлар буйича

Октябр

Ноябр

Декабр

Техник чигит кайта ишлаш

тн

30000

10000

10000

10000

Кора ёг ишлаб чикариш

тн

5595

1865

1865

1865

Рафинацияга берилган ёг

тн

5595

1865

1865

1865

Рафинацияланган ёг жами

тн

4980

1660

1660

1660

Жумладан:

тн

форпрес ёги

тн

3784

1261

1261

1262

Экстракция ёги

тн

1196

398

399

399

Дезодорация ёги

тн

3743

1247

1248

1248

Кадокланган ёг

тн

3215

1200

1200

815

Шрот ишлаб чикариш

тн

13500

4500

4500

4500

Шелуха ишлаб чикариш

тн

9405

3135

3135

3135

Соапсток ишлаб чикариш

тн

505

168

168

168

Совун

тн

1700

400

650

650

Кандолат махсулоти

тн

60

20

20

20

Кора ёг чикиши

%

18,65

18,65

18,65

18,65

Шрот чикиши

%

45,00

45,00

45,00

45,00

Шелуха чикиши

%

31,35

31,35

31,35

31,35

Табиий йукотиш

%

5,00

5,00

5,00

5,00

Табиий йукотиш

тн

1500

500

500

500

Охарланган ёг чикиши

%

89,00

89,00

89,00

89,00

Соапсток чикиши

%

9,0

9,0

9,0

9,0

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

2,0

2,0

2,0

2,0

Кайтарилмайдиган йукотиш

тн

112

37

37

38

            «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори:                                Б.С.Эгамназаров

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

           бўлими  бошлиғи:                                                                       А.Хасанов 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида 2017 йилга белгиланган маъмурий- бошкарув ходимлари, ишчи-хизмачиларининг сони ва иш хаки

РЕЖАСИ

Курсаткичлар номи

Улчов бирлиги

2017 йил

1

Умумий сони

киши

694

2

Ишлаб чикаришга карашли булган ишловчилар сони

киши

664

3

Ишлаб чикаришга тегишли булмаган ишловчилар сони

киши

30

4

Умумий иш хаки

 сум

5715014

5

Ишлаб чикаришда ходимлар иш хаки

сум

5550158

6

Ишлаб чикаришга тегишли булмаган ишловчилар иш хаки

 сум

164856

7

1-кишини умумий уртача иш хаки

сум

686240

8

Ишлаб чикаришда 1-ходимнинг уртача иш хаки

сум

696556

9

Ишлаб чикаришга тегишли булмаган 1-кишини уртача иш хаки

 сум

457933

10

Ялпи  махсулот

сум

75599100

11

Мехнат унумдорлиги

сум

113854

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                   Б.С.Эгамназаров

 

Бош бухгалтер :                                                                             С.Мустафакулова.

 

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

бўлими  бошлиғи:                                                                          А.Хасанов 


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилда ишлаб чикариш кувватларидан фойдаланиш имкониятлари тахлили.

Курсаткичлар номи

Улч.

бирл.

Бир кунлик и/ч куввати

Бир йиллик и/ч куввати

2017 йил истикбол курсаткичи

2016 йилда уртача йиллик кувватидан фойдаланиш

(%)

2017 йилда и/ч кувватидан фойдаланиш (%)

2017 й

2016 й

фарк (+.-)

Чигит кайта ишлаш

тн

400

125200

70000

29.3

55.9

+26.7

Рафинацияланган ёг

тн

160

50080

11619

18.4

23,2

+4.8

Дезодорация ёг

тн

70

21910

8733

21.6

39,8

+18.2

Кадокланган ёг

тн

33,0

10330

7500

41.5

72.6

+31.1

Совун

тн

32

10000

4150

37.5

41.5

+4


йилнинг хар ойда 2-кунлик профилактик таъмирлаш ва йил давомида 30-кун капитал таъмирлаш учун ажратилган.
«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                   Б.С.Эгамназаров

 

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

бўлими  бошлиғи:                                                                          А.Хасанов    


 

«Сурхонозиқовқатсаноати»  акциядорлик жамияти 2017 йил буйича ишлаб чиқариладиган махсулот хисоби

 

Улгуржи нарх 1 тн м.сум

2017 йил

I-чорак

II-чорак

III-чорак

IV-чорак

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Қиймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Қиймати

(м.сум)

Махсул   от ҳажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Рафинация-ган ёг

1859886

11619

21610015

3485

6481703

1992

3704893

1162

2161187

4980

9262232

Шрот

814065

31500

25643047

9450

7692914

5400

4395951

3150

2564304

13500

10989877

Шелуха

403215

21945

8848553

6584

2654767

3762

1516895

2194

884654

9405

3792237

Дезодорация ёг

2033818

8733

17761332

2620

5328602

1497

3044626

873

1775523

3743

7612581

Кадокланган ёг

296013,1

7500

22201223

2250

6660366

1285

3803810

750

2220122

3215

9516925

Совун

2591500

4150

10754725

1050

2721075

900

2332350

500

1295750

1700

440550

Соапсток

319243.34

1175

375111

352

112374

201

64168

117

37351

505

161218

дезодорация ёги учун пахта ёги сарфи

1859886

-8829

-16420934

-2648

-4924978

-1513

-2814008

-882

-1640420

-3786

-7041528

Кадоклаш учун дезодорация ёги сарфи

2033818

-7510

-15273974

-2253

-4582192

-1286

-2615490

-751

-1527398

-3218

-6548894

Кандолат  махсулотлари

666660

150

100002

40

26666

40

26666

10

6667

60

40002

Жами :

 

 

75599100

 

22171297

 

13459863

 

7777739

 

32190201


Изох: Нархлар «Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамиятининг 01.02.2016 йилдаги 26/1 сонли баённомасига асосан олинди.

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                                        Б.С.Эгамназаров

 

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

булими  бошлиғи:                                                                                              А.Хасанов 


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йил 1-чорагида ишлаб чикариладиган махсулот хисоби

 

Улгуржи нарх 1 тн м.сум

I-чорак

Январ

Феврал

Март

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(минг сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Рафинация-ган ёг

1859886

3485

6481703

996

1852446

1161

2159328

1328

2469929

Шрот

814065

9450

7692914

2700

2197975

3150

2564305

3600

2930634

Шелуха

403215

6584

2654767

1881

758447

2195

885057

2508

1011263

Дезодорация ёг

2033818

2620

5328602

749

1523329

872

1773489

999

2031784

Кадокланган ёг

2960163,1

2250

6660366

720

2131317

830

2456935

700

2072114

Совун

2591500

1050

2721075

350

907025

350

907025

350

907025

Соапсток

319243.34

352

112374

101

32244

117

37351

134

42779

Дезодорация ёги учун пахта ёги сарфи

1859886

-2648

-4924978

-757

-1407933

-881

-1638560

-1010

-1878485

Кадоклаш учун дезодорация ёги сарфи

2033818

-2253

-4582192

-721

-1466383

-831

-1690103

-701

-1425706

Кандолат  махсулотлари

666660

40

26666

10

6666

10

6666

20

13334

Жами :

 

 

22171297

 

6535133

 

7461493

 

8174671«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                               Б.С.Эгамназаров

 

                                    Режалаштириш  ва иқтисодий тахлил

                                   бўлими  бошлиғи:                                                                                     А.Хасанов 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йил II-чорагида ишлаб чикариладиган махсулот хисоби


Улгуржи нарх 1 тн м.сум

II-чорак

Апрел

Май

Июн

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Рафинация-ган ёг

1859886

1992

3704893

1161

2159328

831

1545565

0

0

Шрот

814065

5400

4395951

3150

2564305

2250

1831647

0

0

Шелуха

403215

3762

1516895

2194

884654

1568

632241

0

0

Дезодорация ёг

2033818

1497

3044626

872

1773489

625

1271136

0

0

Кадокланган ёг

2960163,1

1285

3803810

790

2338529

495

1465281

0

0

Совун

2591500

900

2332350

450

1166175

450

1166175

0

0

Соапсток

319243.34

201

64168

117

37351

84

26817

0

0

дезодорация ёги учун пахта ёги сарфи

1859886

-1513

-2814008

-881

-1638560

-632

-1175448

0

0

Кадоклаш учун дезодорация ёги сарфи

2033818

-1286

-2615490

-790

-1606716

-496

-1008774

0

0

Кандолат  махсулотлари

666660

40

26668

20

13334

20

13334

0

0

Жами :

 

 

13459863

 

7691889

 

5767974

 

0
«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                                                          Б.С.Эгамназаров

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

           бўлими  бошлиғи:                                                                                                                А.Хасанов 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йил III-чорагида ишлаб чикариладиган махсулот хисоби


Улгуржи нарх 1 тн м.сум

III-чорак

Июл

Август

Сентябр

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Рафинация-ган ёг

1859886

1162

2161187

0

0

0

0

1162

2161187

Шрот

814065

3150

2564304

0

0

0

0

3150

2564304

Шелуха

403215

2194

884654

0

0

0

0

2194

884654

Дезодорация ёг

2033818

873

1775523

0

0

0

0

873

1775523

Кадокланган ёг

2960163,1

750

2220122

0

0

0

0

750

2220122

Совун

2591500

500

1295750

0

0

0

0

500

1295750

Соапсток

319243.34

117

37351

0

0

0

0

117

37351

дезодорация ёги учун пахта ёги сарфи

1859886

-882

-1640420

0

0

0

0

-882

-1640420

Кадоклаш учун дезодорация ёги сарфи

2033818

-751

-1527398

0

0

0

0

-751

-1527398

Кандолат  махсулотлари

666660

10

6666

0

0

0

010

10

6666

Жами :

 

 

7777739

 

0

 

0

 

7777739
«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти  бош директори:                                                                   Б.С.Эгамназаров

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

           бўлими  бошлиғи:                                                                                                           А.Хасанов 

 

 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йил IV-чорагида ишлаб чикариладиган махсулот хисоби


Улгуржи нарх 1 тн м.сум

IV-чорак

Октябр

Ноябр

Декабр

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Рафинация-ган ёг

1859886

4980

9262232

1660

3087410

1660

3087411

1660

3087411

Шрот

814065

13500

10989877

4500

3663292

4500

3663292

4500

3663293

Шелуха

403215

9405

3792237

3135

1264079

3135

1264079

3135

1264079

Дезодорация ёг

2033818

3743

7612581

1247

2536171

1248

2538205

1248

2538205

Кадокланган ёг

2960163,1

3215

9516925

1200

3552196

1200

3552196

815

2412533

Совун

2591500

1700

4405550

400

1036600

650

1684475

650

1684475

Соапсток

319243.34

505

161218

168

53633

168

53633

169

53952

дезодорация ёги учун пахта ёги сарфи

1859886

-3786

-7041528

-1262

-2347176

-1262

-2347176

-1262

-2347176

Кадоклаш учун дезодорация ёги сарфи

2033818

-3220

-6548894

-1201

-2442615

-1201

-2442615

-818

-1663664

Кандолат  махсулотлари

666660

60

40002

20

13334

20

13334

20

13334

Жами :

 

 

32190201

 

10416924

 

11066835

 

10706442


«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                                           Б.С.Эгамназаров

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

          бўлим бошлиғи:                                                                                                       А.Хасанов 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилга ХИМ ишлаб чикариш истикбол курсаткичи   ҲИСОБОТИ.

Давр

Рафинацияланган  ёг

Совун

Кадоклаш учун дезодорация ёги сарфи

Махсулот хажми (тн)

Нархи

(минг сум)

Киймати

(минг сум)

Махсулот хажми (тн

Нархи

(м.сум)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми (тн)

Нархи

(м.сум)

Киймати

(м.сум)

Январ

996

3335200

3321859

350

3109800

1088430

-721

3543919

-2555165

Феврал

1161

3335200

3872167

350

3109800

1088430

-831

3543919

-2944997

Март

1328

3335200

4429146

350

3109800

1088430

-701

3543919

-2484287

I-чорак

3485

3335200

11623172

1050

3109800

3265290

-2253

3543919

-7984449

Апрел

1161

3335200

3872167

450

3109800

1399410

-790

3543919

-2799696

Май

831

3335200

2771551

450

3109800

1399410

-496

3543919

-1757784

Июн

0

3335200

0

0

3109800

0

0

3543919

0

II-чорак

1992

3335200

6643718

900

3109800

2798820

-1286

3543919

-4557480

Июл

0

3335200

0

0

3109800

0

0

3543919

0

Август

0

3335200

0

0

3109800

0

0

3543919

0

Сентябр

1162

3335200

3875502

500

3109800

1554900

-751

3543919

-2661483

III-чорак

1162

3335200

3875502

500

3109800

1554900

-751

3543919

-2661483

Октябр

1660

3335200

5536432

400

3109800

1243920

-1201

3543919

-4256247

Ноябр

1660

3335200

5536432

650

3109800

2021370

-1201

3543919

-4256247

Декабр

1660

3335200

5536432

650

3109800

2021370

-818

3543919

-2898926

IV-чорак

4980

3335200

16609296

1700

3109800

5286660

-3220

3543919

-11411420

Жами

11619

 

38751688

4150

 

12905670

-7510

3543919

-26614832

Дезодорация учун пахта ёги сарфи

Дезодорация ёг

Кадокланган ёг

Кандолат махсулоти

жами киймати

Махсулот хажми (тн)

Нархи

(м.сум)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми (тн)

Нархи

(м.сум)

Киймати

(сум)

Махсулот хажми (тн)

Нархи

(м.сум)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми (тн)

Нархи

(м.сум)

Киймати

(м.сум)

-757

3335200

-2524746

749

3543919

2654395

720

2960163.1

2131317

10

1050

10,5

4116100

-881

3335200

-2938311

872

3543919

3090297

830

2960163.1

2456935

10

1050

10,5

4624532

-1010

3335200

-3368552

999

3543919

3540375

700

2960163.1

2072114

20

1050

21,0

5277247

-2648

3335200

-8831609

2620

3543919

9285067

2250

2960163.1

6660366

40

1050

42,0

14017879

-881

3335200

2938311

872

3543919

3090298

790

2960163.1

2338529

20

1050

21,0

4962418

-632

3335200

2107847

625

3543919

2214949

495

2960163.1

1465281

20

1050

21,0

3985581

0

3335200

0

0

3543919

0

0

2960163.1

0

0

1050

0

0

-1513

3335200

5046158

1497

3543919

5305247

1285

2960163.1

3803810

40

1050

42,0

8947999

0

3335200

0

0

3543919

0

0

2960163.1

0

0

1050

0

0

0

3335200

0

0

3543919

0

0

2960163.1

0

0

1050

0

0

-882

3335200

-2941646

873

3543919

3093841

750

2960163.1

2220122

10

1050

10,5

5141246.5

-882

3335200

-2941646

873

3543919

3093841

750

2960163.1

2220122

10

1050

10,5

5141246.5

-1262

3335200

-4209022

1247

3543919

4419267

1200

2960163.1

3552196

20

1050

21,0

6286567

-1262

3335200

-4209022

1248

3543919

4422811

1200

2960163.1

3552196

20

1050

21,0

7067561

-1262

3335200

-4209022

1248

3543919

4422811

815

2960163.1

2412532

20

1050

21,0

7285218

-3786

3335200

12627066

3743

3543919

13264889

3215

2960163.1

9516924

60

1050

63,0

20639346

-8829

3335200

29446480

8733

3543919

30949044

7500

2960163.1

22201223

150

1050

157,5

48746470.5

«Сурхонозиковкатсаноати»

а/ж бош директори :                                                                                               Б.С.Эгамназаров

Режалаштириш ва И Т Б бошлиги                                                                  А.Хасанов

 Иктисодий тахлиллар бўлими

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилда ишлаб чикариладиган махсулотлар таннархи тахлили

Курсаткичлар номи

Улчов бир

Улгуржи нарх (м.сум)

Ишлаб чикаришни истикбол курсаткичи

Ялпи махсулот

 (м.сум)

Махсулот таннархи жами

(м.сум)

1 тн махсулот таннархи (м.сум)

Рафинацияланган ёг

тн

1859886

11619

21610015

15172964

1305875

Шрот

тн

814065

31500

25643047

25643047

Шелуха

тн

403215

21945

8848553

8848553

Дезодорация ёги

тн

2033818

8733

17761332

17075254

1955256

ПЭТ идишларга Кадокланган ёг

тн

29601631

7500

22201223

20626745

2750232

Совун

тн

2591500

4150

10754725

10001836

2410081

Соапсток

тн

319243.34

1175

375111

375111

319243,34

Дезодорация ёги учун пахта ёги сарфи

тн

1859886

-8829

-16420934

-16420934

1859886

Кадокланган ёг и/ч учун дезодорация ёги сарфи

тн

2033818

-7510

-15273974

-15273974

-2033818

Кандолат махсулоти

тн

666660

150

100002

100002

Жами :

 

 

 

75599100

66148604

Фойда  75599100 - 66148604= 9450496     м. с

75599100-66148604

Умумий рентабеллик —————————————- х 100 =  14,29 %

66148604

21610015-15172964

Пахта ёги рентабеллиги —————————————— х 100 = 42,42 %

15172964

                   17761332-17075254

Дезодороция ёги рентабеллиги ——————————- х 100 =4.02 %

                      17075254


10754725- 10001836

Совун рентабеллиги —————————————— х 100 = 7.5 %

10001836


                        22201223-20626745

Кадокланган ёг рентабеллиги ———————————— х 100 = 7,6 %

                          20626745


«Сурхонозиковкатсаноати»

  акциядорлик жамияти бош директори:                                  Б.С.Эгамназаров   

 

Бош бухгалтер :                                                                            С.Мустафакулова.

             

                    Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                    бўлими бошлиғи:                                                                               А.Хасанов

 


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилга

кутилаётган хом-ашёни тайёрлаш

ИСТИКБОЛ КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

Улч.

бир.

Микдори (тн)

Нархи

Минг сум

1 тн чигитга

А) Техник пахта чигитнинг харид килинадиган нархи
1 нав

тн

35200

582275

20496080

2 нав

тн

22800

407590

9293052

3 нав

тн

7000

366835

2567845

4 нав

тн

5000

262030

1310150

 

жами :

 

70000

 

33667127

480960

 

 

 

 

 

 

 

В) Тайёрлов харажатлари  

сум

Транспорт харажатлари

сум

 

 

2300000

32857

Аммортизация ажратмалари

сум

 

 

12075

172

Жорий таъмир

сум

 

 

Асосий ва кушимча иш хаки

сум

 

 

а) иш хакига

сум

 

 

442750

6325

6) иш хакидан ажратма 25 %

сум

110687

1581

Электр энергия сарфи

квт/с

1120000

195

218400

3120

 

жами:

 

 

 

3083912

44055

Хом-ашёнuнг жамиятга mушган таннархи:

 

 

 

36751039

525014

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                        Б.С.Эгамназаров          

 

Бош бухгалтер :                                                                         С.Мустафакулова.

 

                        Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                       бўлим бошлиги:                                                                         А.Хасанов.            

             «Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилга Кора ёгнинг

ИСТИКБОЛ КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

13055_тн

Харажатлар номи

Улчов

6ирлиги

Сарф

меъёри

Нархи

м.сум

Сарф-харажатлар

Жами махсулотга минг сум

Махсулот

6ирлигига

А) Хом ашё                                                                                                                               

1

пахта чигити

тн

70000

525014

36751039

2

Чикиндилар

2.1 Шрот

тн

31500

814065

25643047

2.2 Шелуха

тн

21945

403215

8848553

 

Жами чикиндилар

 

 

 

34491600

 

 

Жами чикиндиларсиз

 

 

 

2259439

173070

Б) Асосий материаллар                                                                                          

1

Фильтрмато 0,24

п/м

3133

28100

88037

6743

2

Экстракцион бензин 4,5

кг/тн

322

1235108

39770

30463

3

Карбомид 1,4

тн

98

970000

95060

7040

4

Каустик сода 0,03

тн

2,1

2900000

6090

466

5

Натрий силикат 0,14

тн

9,8

1500000

14700

1126

 

Жами материаллар

 

 

 

243657

18142

Энергия харажатлари

1

Пар

Гкал

35249

43673

1539430

2

Ёқилғи

сум

24190

3

электр энергия

Мквт/ч

4282

195

834990

4

Сув

м з

211236

508

107307

 

Жами энергия харажатлари

 

 

 

2505917

191951

 

Иш хаки

 

 

 

 

 

1

Асосий ва кушимча иш хаки

3301592

2

иш хакига ажратма 25 %

825398

 

Жами иш хаки

 

 

 

4126990

316123

 

Цех харажатлари

 

 

 

 

 

1

Асосий воситалар эскириши

471902

3

Окова сув

74315

4

Анжомлар

2336672

 

Жами цех харажатлари

 

 

 

2882889

220826


Хом-ашёнuнгжамиятга mушган

таннархu:

-

-

-

12018892

920635


 

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                         Б.С.Эгамназаров 

 

Бош бухгалтер :                                                                                        С.Мустафакулова.

                        Режалаштириш  ва иқтисодий тахлил

                        бўлим бошлиги                                                                        А.Хасанов                                                                                  


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилга Рафинацияланган ёгнинг

ИСТИКБОЛ КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

11619 тн

Харажатлар номи

улчов

6ирлиги

Сарф

Меъёри

Нархи

м.сум

Сарф-харажатлар минг сумм

Жами махсулотга

Махсулот

6ирлигига

А) Хом ашё                                                                                                                 

1

Кора ёг

Тн

13055

926118

12090470

2

Соапсток чикиндиси

Тн

1175

319243

375116

 

Жами чикиндисиз

 

 

 

12465586

1072862

Материаллар                                                                                                             

1

Филтроткан 0,19

П.м.

2207

28100

62016

2

Окловчи тупрок 10,0

Тн

116

9252000

1073232

3

Каустик сода 10,0

Тн

116

3833333

444666

 

Жами :

 

 

 

1579914

135976

 

Энергетик харажатлар

 

 

 

 

 

1

 Иссиклик энергияси

Гкал

18590

43673

811881

2

 Электр энергияси

Мквт/ч

156

195

30420

3

 Сув

м3

31953

508

16232

 

Жами :

 

 

 

858533

73890

 

Мехнатга хак тулаш харажати

 

 

 

 

 

1

Асосий ва кушимча иш хаки

Сум

126623

2

Иш хакига ажратма 25 %

Сум

31655

 

Жами иш хаки

 

 

 

158278

13622

 

Цех буйича харажатлар

 

 

 

 

 

1

Асосий воситалар эскириши

Сум

1265

2

Анжомлар

Сум

109388

 

Жами :

 

 

 

110653

 Жами жамият таннархu:

 

 

 

15172964

1305875

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                    Б.С.Эгамназаров   

 

Бош бухгалтер :                                                                       С.Мустафакулова.

             

                        Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                        бўлими  бошлиғи:                                                                   А.Хасанов

 

 

 

 

 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилга Дезодорацияланган ёгнинг

ИСТИКБОЛ КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ


8733 тн

Харажатлар номи

улчов

6ирлиги

Сарф

Меъёри

Нархи

м.сум

Сарф-харажатлар минг сумм

Жами махсулотга

Махсулот

6ирлигига

А) Хам ашё                                                                                                                 

1

Рафинацияланган ёғ

Тн

8829

1859886

16420933

1880331

2

Соапсток чикиндиси

Тн

28

319243,34

8938

1023

 

Жами чикиндисиз

 

 

 

16429871

1881355

 

Энергетик харажатлар

 

 

 

 

 

1

Иссиклик энергияси

Гкал

3580

43673

156349

17903

2

Электр энергияси

Мквт/ч

267

195

52065

5962

3

Сув

м3

9693

508

49240

5638

 

Жами :

 

 

 

257654

29503

 

Мехнатга хак тулаш харажати

 

 

 

 

 

1

Асосий ва кушимча иш хаки

Сум

55558

2

Иш хакига ажратма 25 %

Сум

13889

 

Жами иш хаки

 

 

 

69447

7952

 

Цех буйича харажатлар

 

 

 

 

 

1

Асосий воситалар эскириши

Сум

290417

2

Анжомлар

Сум

27865

 

Жами :

 

 

 

318282

36446


Жами завод таннархu:

 

 

 

17075254

1955256

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                   Б.С.Эгамназаров   

 

Бош бухгалтер :                                                                             С.Мустафакулова.

             

                     Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                     бўлими бошлиғи:                                                                              А.Хасанов

 

 

 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятининг 2017 йил давомида

и/ч хужалик совуни буйича

КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

4150 тн

Харажатларнинг номланиши

Ул. бир

И\чикаришдаги харажатлар йил бошидан

Жами харажатлар

1 тн махсулот и/ч учун харажат

Микдор

Нархи

Сумма

Микдор

Сумма

Хом ашё

1

Техник саломас

тн

1125

3745490

4213676

2

Озик-овкат саломас

тн

500

3036482

1518241

3

Каустик сода

тн

548

3833333

2100666

4

ДЖК

тн

874

1360916

1189440

 

Жами хом ашё

 

9022023

2173981

Энергетик харажат

 

 

 

 

 

1

Пар

Гкал

14525

43673

634350

2

Эл.энергия

Мквт

299

195

54990

3

Сув

М3

78950

508

40107

 

Жами

 

729347

175746

Мехнатга хак тулаш

 

 

 

 

 

1

Иш хаки

сум

179669

43293

2

Ажратма 25%

сум

44917

10823

 

Жами :

 

224586

54116

Цех буйича харажатлар

 

 

 

 

 

1

Асосий воситалар эскириши

сум

9370

2258

2

Окова сув

сум

1410

340

3

Транспорт харажатлари

сум

0

0

4

Анжомлар

сум

15100

3638

 

Жами цех харажатлари

сум

 

 

25880

 

6236

 

Жами таннарх

сум

 

 

10001836

 

2410081

 

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                            Б.С.Эгамназаров          

 

Бош бухгалтер :                                                                      С.Мустафакулова.

             

                      Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                      бўлими бошлиғи:                                                                      А.Хасанов

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти 2017 йилга 1-литрлик

ПЭТ идишларга кадокланган ёгнинг

ИСТИКБОЛ КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ

                                                                                                                                                          7500 тн

Хом ашёлар номи

Улчов бирлиги

1 тонна учун сарф меъёри

Нархи

Сарф харажатлар

Жами мах-т учун м/с

Мах-т бирлиги м/с

 

Пахта ёги

Кг

1000

2033818

15253635

2033818

ИДИШЛАРНИ ТАЙЁРЛОВИ ВА КАДОКЛАНИШИ

Ёгнинг кадокланиши пайтида йуколиши

Кг

2,29

2033818

34931

4657

ЁРДАМЧИ МАТЕРИЛЛАР

1

Преформа

Дона

1103

333,33

2757472

367663

2

Копкок

Дона

1096

66,67

548025

73070

3

Этикеткалар

Дона

1097

30

246825

32910

4

Коробка 80 %

Дона

97

1256

913740

121832

5

Клей

Кг

2,07

2700

41917

5589

6

Клейвая лента скотч

м/т

1,1

16100

132825

17710

 

Жами :

 

 

 

4640804

618774

 

Энергетик харажатлар

 

 

 

 

 

1

Электр энергия

МкВт

96

195

14040

18720

2

Сув

М3

8

508

30480

4064

 

Жами

 

 

 

44520

22784

 

Иш хаки харажатлари

 

 

 

 

 

1

Асосий ва кушимча иш хаки

Сум

455860

60781

2

Ижтимоий сугурта 25%

Сум

113965

15195

 

Жами иш хаки

 

 

 

569825

75976

Цех харажатлари

1

Асосий воситалар эскириши

Сум

73830

2

Анжомлар

Сум

9200

 

Жами  харажатлар

 

 

 

20626745

2750232

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                   Б.С.Эгамназаров  

 

Бош бухгалтер :                                                                              С.Мустафакулова.

             

                  Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                  бўлими бошлиғи:                                                                               А.Хасанов

 

2016-2017 йил хосили буйича

Эл.энергия, ёкилги ва иссиклик энергияларининг

сарфланиш меъёрлари.

Эл.энергия

(квт.час/тн)

ёкилги

(к ГУТ/Гкал)

иссиклик

энергияси

(гкал/тн )

1 тн пахта чигитига

16,0

-

-

1 тн рафинацияланмаган ёгига

328

-

2,7

1 тн  рафинацияланган  ёгига

13,5

-

1,6

1 тн ПЭД идишларга кадокланган ёг

58

-

0,75

1 тн  хужалик Совунга

68

-

3,5

ДЖК \ СЖК

580/48

-

3,8/3,5

 иссиклик энергияси козонхона учун

17,5 квт-ч/

Г кал

180

-

Айланма сув таъминоти

56,6

-

-

1 тн кунжара ишлаб чикариш ва транспортировкаси   учун

18

-

-

1 тн шелуха ишлаб чикариш ва транспортировкаси   учун

-

-

-

Совутиш учун кВт.ч / Гкал

480

-

-

Кап ремонт % от год потреблен

1,3

-

2,1

 

 

         изох :

Юкорида курсатилган меъёрлар «Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти томонидан  03.03.2016 йилдаги

№ 2/16-сонли баённомасига асосан белгиланган. “Ўзпахтаёғ”Акциядорлик жамияти томонидан келгусида меъёрлар узгарганлиги хакида хат келмагунга кадар амал килинади.

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                   Б.Эгамназаров       

 

                    Бош энергетик                                                                              Т.А.МелиевМолия ва хисоб

булими


 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилда ишлаб чикариладиган махсулотларни эркин сотиш баходаги

 

КУРСАТКИЧЛАРИ

Махсvлотлар

Жами 2017

йилда ишлаб

чикариш

истикбол

кvрсаткичи

Жvмладан чораклар 6ўйича

Махсулотни

эркин сотиш

бахоси

2017 йилда ишлаб

чикарилган

махсулотни эркин

сотиш 6ахосидаги

суммаси

(м. сум)

Жvмладан чораклар 6vйича

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

Рафинацияланган ёг

11619

3485

1992

1162

4980

2

Истеъмол ёги

8830

2649

1514

883

3784

        Шундан:

а) Дезодорация учун

истеъмол ёги сарфи

-8830

-2649

-1514

-883

-3784

б) Кадоклаш учун  дезодорация 

ёги сарфи

-7510

-2253

-1286

-751

-3220

Б) Реализация учун истеъмол ёги            а) Реализация учун истеъмол ёги

0

0

0

0

0

б) Реализация учун дезодорация ёги

3811

1316

907

0

1588

3626573

13820870

4772570

3289302

0

5758998

3

В)Реализация учун  Техник ёги

2560

770

511

180

1099

0

0

0

0

0

0

а) МЖКларга кайта ишлашга тех. ёг

2560

770

511

180

1099

3335200

8538112

2568104

1704287

600336

4872727

4

Шрот

31500

9450

5400

3150

13500

1000000

31500000

9450000

5400000

3150000

13500000

5

Шелуха

21945

6584

3762

2194

9405

500000

10972500

3292000

1881000

1097000

4702500

6

Кадокланган ёг

7500

2250

1285

750

3215

4906320

36797400

11039220

6304622

3679740

15773818

7

Совун

4150

1050

900

500

1700

4427500

18374125

4648875

3984750

2213750

7526750

8

Соапсток

1175

352

201

117

505

383092

450133

134848

77001

44822

193462

9

Кандолат мухсулоти

150

40

40

10

60

66667

10000

2666

2666

666

4002

 

Жами

 

 

 

 

 

 

120463140

35908283

22643628

10786314

52332257


«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                   Б.С.Эгамназаров   

 

Бош бухгалтер :                                                                            СМустафакулова

                       

                        Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                        бўлими бошлиғи:                                                                         А.Хасанов

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилда белгиланган ҚҚС туловлари

ИСТИКБОЛ КУРСАТКИЧЛАРИ

 

Махсулотлар

Жами 2017

йилда

ишла6

чикариш

истикбол

кvрсаткичи

Жvмладан чораклар 6vйича

Истеъмол ёгига ККС

1 тн

учун  сумда

Истеъмол ёги учун 2017 йил

ККС туловлари истикбол курсаткичи     (сум)

Жvмладан чораклар 6vйича

ККС 1 тн учун  сумда

2017 йил ККС туловлари истикбол курсаткичи (сумда)

Жvмладан чораклар 6vйича

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

Рафинацияланган ёг

11619

3485

1992

1162

4980

2

Истеъмол ёги

8830

2649

1514

883

3784

        Шундан:

а) Дезодорация учун

истеъмол ёги сарфи

-8830

-2649

-1514

-883

-3784

б) Кадоклаш учун  дезодорация 

ёги сарфи

-7510

-2253

-1286

-751

-3220

Б) Реализация учун истеъмол ёги                  а) Реализация учун истеъмол ёги

0

0

0

0

0

б) Реализация учун дезодорация ёги

3811

1316

907

0

1588

505226

1925416

664877

458240

0

802299

3

В)Реализация учун  

 Техник ёги

2560

770

511

180

1099

а) МЖКларга кайта 

ишлашга тех. ёг

2560

770

511

180

1099

295306

755983

227386

150901

53155

324541

4

Шрот

31500

9450

5400

3150

13500

94728

2983932

895180

511531

298393

1278828

5

Шелуха

21945

6584

3762

2194

9405

44801

983158

294970

168541

98293

421354

6

Кадокланган ёг

7500

2250

1285

750

3215

673729

5052967

1515890

865742

505297

2166038

7

Совун

4150

1050

900

500

1700

472267

1959908

495880

425040

236134

802854

8

Соапсток

1175

352

201

117

505

35480

41689

12489

7132

4151

17917

9

Кандолат мухсулоти

150

40

40

10

60

133

20

5

5

2

8

 

Жами

 

7734366

2408153

1474883

558452

3292878

 

5968707

1698524

1112249

636973

2520961 

Истеъмол ёги учун

7734366

2408153

1474883

558452

3292878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бошка махсулотлар учун

5968707

1698524

1112249

636973

2520961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚҚС хаммаси

13703073

4106677

25887132

1195425

5813839

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори :                                                 Б.С.Эгамназаров

 

Бош бухгалтер :                                                                                                 С.Мустафакулова.

                            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                           бўлими бошлиғи:                                                                                       А.Хасанов                                     

                                                              

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилда белгиланган Акциз туловлари

 

ИСТИКБОЛ КУРСАТКИЧЛАРИ

 

Махсулотлар

Жами 2017

йилда

ишла6

чикариш

истикбол

кvрсаткичи

Жvмладан чораклар 6vйича

акциз 1 тн

учун минг сумда

2017 йил акциз туловлари истикбол курсаткичи           (м.сум)

Жvмладан чораклар 6vйича

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

Рафинацияланган ёг

11619

3485

1992

1162

4980

2

Истеъмол ёги

8830

2649

1514

883

3784

        Шундан:

а) Дезодорация учун

истеъмол ёги сарфи

-8830

-2649

-1514

-883

-3784

б) Кадоклаш учун  дезодорация 

ёги сарфи

-7510

-2253

-1286

-751

-3220

Б) Реализация учун истеъмол ёги            а) Реализация учун истеъмол ёги

0

0

0

0

0

б) Реализация учун дезодорация ёги

3811

1316

907

0

1588

875665

3337159

1152375

794228

0

1390556

3

Кадокланган ёг

7510

2253

1286

751

3220

875665

6576244

1972873

1126105

657624

2819642

Ж А М И

 

 

 

 

 

 

7732121

2319636

1325757

773212

3313516

                           «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                                  Б.С.Эгамназаров

 

Бош бухгалтер :                                                                                                С.Мустафакулова.

             

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

бўлими бошлиғи:                                                                                      А.Хасанов


 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017 йилга белгиланган давр харажатлари истикбол режаси

 

 

 

Улчов бирлиги

истикбол режаси

Сотиш харажатлари

Минг сум

1530245

Рахбарият харажатлари

Минг сум

800396

Бошка харажатлар

Минг сум

4024667

Жами давр харажатлари :

 

6355308

 

 

 

 

 

            «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                              Б.С.Эгамназаров

 

Бош бухгалтер :                                                                       С.Мустафакулова.

             

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

бўлими бошлиғи:                                                                    А.Хасанов

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида 2017 йилга белгиланган давр (сотиш) харажатлари тугрисида истикбол режа

                                                                                                                      ( м .сумда)

Харажатлар номи

Жами харажат суммаси

 

1 чорак

2 чорак

3 чорак

4 чорак

Ташиш билан боглик харажатлар

1469760

550886

307399

285761

325714

Таксимот булими ходимлари иш  хаки фонди ва ажратмаси

60485

17843

15585

6225

20832

Жами

1530245

568729

322984

291986

346546


«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти

бош директори:                                                                                    Б.С.Эгамназаров

 

Бош бухгалтер :                                                                                   С.Мустафакулова.

             

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

бўлими бошлиғи:                                                                                 А.Хасанов«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида 2017  йилга белгиланган  фойда  истикбол  курсатгичлари                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (м.сум)

Курсаткичлар номи

Сатр ракам

Режа

1-чорак

6-ойлик

9-ойлик

Йиллик

Даромад Харажат Даромад Харажат Даромад Харажат Даромад Харажат

1

Махсулот  (иш, хизмат)  сотишдан тушган тушум

010

15970084

25816980

31493037

54778960

2

Сотилган махсулот  (иш,хизмат) ларнинг таннархи

020

13537443

22058918

26108680

44998855

3

Махсулот (иш, хизмат)ларни сотишдан тушган ялпи  фойда (зарар)  (010-020)

030

2432641

3758062

5384357

9780105

4

Давр харажатлари, жами (сатр 050+060+070+080)

040

1934393

3051534

4409297

6355308

5

Сотиш харажатлари

050

568729

891713

1183699

1530245

6

Маъмурий харажатлар

060

264110

418855

566357

800396

7

Бошка  операцион  харажатлар

070

1101554

1740966

2659241

4024667

8

Келгусида  соликка  тортиладиган  базадан  чикариладиган хисобот даври харажатлари

080

0

0

9

Асосий фаолиятнинг  бошка даромадлари

090

5000

10000

15000

20000

10

Асосий  фаолиятнинг   фойдаси (зарари) (030-040+090)

100

503248

716528

990060

3444797

11

Молиявий фаолиятнинг  даромадлари, жами (120+130+140+150+160)

110

505

1020

1775

2305

12

Дивидентдлар  шаклидаги  даромадлар

120

0

0

305

305

13

Фоизлар  шаклидаги  даромадлар

130

14

Узок  муддатли  ижара (молиявий  лизинг)дан даромадлар

140

15

Валюта  курс  фаркидан  даромадлар

150

505

1020

1470

2000

16

Молиявий  фаолиятнинг  бошка  даромадлари

160

17

Молиявий  фаолият  буйича  харажатлар (180+190+200+210)

170

 

195399

355798

586197

726415

18

Фоизлар  шаклидаги  харажатлар

180

135000

235000

383385

484819

19

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича  фоизлар шаклидаги харажатлар

190

60399

120798

181197

241596

20

Валюта курс  фаркидан  зарарлар

200

21

Молиявий  фаолиятнинг бошка харажатлари

210

22

Умумхужалик фаолиятининг фойдаси  (зарари) (100+110-170)

220

23

Фавкулотдаги  фойда  ва зарар

230

24

Даромад (фойда) солигини тулангунга кадар фойда (зарар)  (220+/-230)

240

308354

361750

405638

 

2720687

 

25

Даромад (фойда) дан солик

250

48828

60591

82390

219606

26

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар

260

20762

24093

24860

137514

27

Хисобот давридаги  соф фойдаси (зарари) (240-250-260)

270

238764

277066

298388

2363567

                    

                            «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти  бош директори :                                                Б.С.Эгамназаров

 

Бош бухгалтер :                                                                                               С.Мустафакулова.

                            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

бўлими бошлиғи:                                                                                     А.Хасанов


“Сурхонозиковкатсаноати” акциядорлик жамияти буйича 2017 йилда туланадиган фойда солиги истикбол режаси

(м.сум)

Курсаткичлар

Сатр №

2016 йил

Жумладан чораклар буйича

I

II

III

IV

1

Фойда солиги туланишигача молиявий натижа (2-сон шакл «Молиявий натижалар тугрисида хисобот»170 стр)

010

1938529

308354

53396

43888

1532891

2

Харажатлар таркиби тугрисидаги низомга кура солик солинадиган базага киритиладиган харажатлар  (1-илова)

020

  3 Мазкур хисобот даври учун солик солинадиган базадан чикариб ташланмайдиган харажатлар

030

Мазкур хисобот даври учун солик солинадиган базадан чикариб ташланадиган, илгари килинган харажатлар

040

Солик солинадиган базага киритиладиган харажатлар (030-040)

050

4

Акциялар ва бошка кимматли когозлар буйича дивидентлар

060

5

Солик солинадиган даромад (фойда) (010+020+050-060)

070

1938529

308354

53396

43888

1532891

6

Амалдаги солик конунчилигига мувофик солик солинадиган даромад (фойда) нинг камайиши

080

7

Имтиёзларни хисобга олганда солик солинадиган даромад (фойда)    (070-080)

090

8

Даромад (фойда) солигининг белгиланган  ставкаси

100

7,5 %

7,5 %

7,5%

7,5%

7,5%

9

Даромад солигининг тузатилган ставкаси

110

10

Бюджетга туланадиган даромад (фойда) солиги суммаси (090*109/100)

120

219606

48828

11763

21799

137216

11

Бюджетга хисоблаб ёзилди

130

12

Муддат буйича кушимча хисоблаб ёзилди

140

13

Камайтиришга

150

                            «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директории :                                            Б.С.Эгамназаров

 

Бош бухгалтер :                                                                                                С.Мустафакулова.

             

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

бўлими бошлиғи:                                                                                      А.Хасанов

 “Сурхонозиковкатсаноати” акциядорлик жамияти буйича 2017 йилда туланадиган соликлар истикбол курсаткичлари

 

 

Ул бир

2017 йил

Жумладан чораклар буйича

I

II

III

IV

1

Кушимча киймат солиги

минг.сум

13703073

4106677

2587132

1195425

5813839

2

Чигит учун (ККС) минг.сум

-3452635

-1035790

-591880

-345265

-1479700

3

Акциз минг.сум

7732121

2319636

1325757

773212

3313516

4

Ер солиги минг.сум

145484

36371

36371

36371

36371

5

Сув учун туловлар минг.сум

32970

11597

5204

4474

11695

6

Фойда солиги минг.сум

215468

48828

11763

       21799

133078

7

Ижтимоий инфраструктура минг.сум

133430

20762

3331

767

108570

8

Атмосферага ташлана-диган чикиндилар минг.сум

6064

1698

961

1043

2362

9

Йул солиги минг.сум

766905

223581

137856

79465

326003

10

Мулк солиги минг.сум

217950

45600

32950

41891

97509

11

Сотилган махсулотдан пенсия фондига ажратма минг.сум

876463

255521

157550

90817

372575

12

Мактаб солиги минг.сум

273895

79850

49235

28380

116430

 

Жами :

 

20651188

6114331

3756230

1928379

8852248

                           «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори :                                                 Б.С.Эгамназаров

 

Бош бухгалтер :                                                                                                С.Мустафакулова.

             

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

бўлими бошлиғи:                                                                                      А.Хасанов


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сурхонозиковкатсаноати” акциядорлик жамияти буйича 2017 йил

давомидаги йиллик маъмурий харажатлари

060 сатр                                                                                                        9420 счет буйича                                                                 ( м.сумда)

 

 

Харажатлар руйхати

Жами харажат

лар

суммаси

Кайта солика

тотилади

-ган кисми

1-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

 

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

1

Иш хаки

300000

0

72068

0

39157

0

60853

0

127922

0

2

Ижтимоий сугурта ажратмалари

64038

0

15277

0

9789

0

12472

0

26500

0

3

Хизмат сафари

77500

0

12500

0

4520

0

12500

0

47980

0

4

Сурхондарё Телеком алока хизмати

18000

0

4500

0

4500

0

4500

0

4500

0

5

Ёкилги мойлаш материаллари

5100

0

1275

0

1275

0

1275

0

1275

0

6

Эхтиёт кисмлар сарфи

12000

0

3000

0

2000

0

1000

0

6000

0

7

Канцелярия товарлар

40000

0

10000

0

2500

0

10000

0

17500

0

8

Маъмурий эхтиёж учун сув сарфи

1000

0

250

0

250

0

250

0

250

0

9

Амортизация ажратмаси

14000

0

3500

0

3500

0

3500

0

3500

0

10

Денов Давлат архиви

1200

0

300

0

300

0

300

0

300

0

11

Компьютер таъмирлаш

12000

0

3000

0

3000

0

3000

0

3000

0

12

«Узпахтаёг” АО 0,2 % ажратма

109558

109558

31940

31940

19694

19694

11352

11352

46572

46572

13

Сигнализация харажатлари

26000

0

6500

0

6500

0

6500

0

6500

0

14

Маъмурий бино таъмири

120000

0

120000

0

0

0

0

0

0

0

 

Жами  рахбарият харажатлари

800396

109558

284110

31940

96985

19694

127502

11352

291799

46572

 

070  сатр:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Навруз байрами тадбири

45000

45000

45000

45000

0

0

0

0

0

0

2

8-Март байрам тадбири

50000

50000

50000

50000

0

0

0

0

0

0

3

СООС х/ж КУК карорига асосан йулланмалар учун

30000

30000

0

0

12000

12000

18000

18000

0

0

4

Байрам тадбирлари учун

80000

80000

0

0

0

0

35000

35000

45000

45000

5

Сурхондарё Вилояти Хужалик суди

20000

20000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

6

Капиталбанк хизмати

275000

0

79850

0

49235

0

28380

0

117535

0

7

«Узпахтаёг» АО.Хомийликлар учун

80000

80000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

20000

8

Хомийлик *

150000

150000

40000

40000

20000

20000

50000

50000

40000

40000

9

Болалар спортига

100000

100000

100000

100000

0

0

0

0

0

0

10

Эълонлар учун

3000

0

750

0

750

0

750

0

750

0

11

Табиатни мухофаза килиш чора тадбир дастури

10000

0

2500

0

2500

0

2500

0

2500

0

12

Ички нафакалар

5000

5000

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

13

Ер солиги

145484

0

36371

0

36371

0

36371

0

36371

0

14

Сув учун туловлар

32970

0

4655

0

13590

0

3348

0

11377

0

15

Йул солиги

766905

0

223581

0

137856

0

79465

0

326003

0

16

Мулк солиги

217950

0

45600

0

32950

0

41890

0

97510

0

17

Мактаб солиги

273895

0

79850

0

49235

0

28380

0

116430

0

18

Пенсия фондига  ажратма

876463

0

255522

0

157550

0

90816

0

372575

0

19

Маиший хизмат

5000

5000

1250

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

20

АХО жилдом

15000

15000

3750

3750 3750 3750 3750 3750 3750 3750

21

Консалтинг хизмати

35000

0

13375

0

3375

0

3375

0

14875

0

22

Ишчиларга сут-каттик, махсус кийим ва иссик овкат учун ,ошхоналар хизмати

200000

200000

30000

30000

5000

5000

90000

90000

75000

75000

23

Аудитор хизматидан фойдаланиш

15000

0

4500

0

3000

0

2000

0

5500

0

24

Ижарачилар ижарасидан 10% ажратма

1000

0

0

0

0

0

0

0

1000

0

25

Укиш учун (малака ошириш)

7000

0

1750

0

1750

0

1750

0

1750

0

26

Обуна учун

30000

30000

2000

2000

3000

3000

5000

5000

20000

20000

27

Моддий ёрдам

40000

40000

5000

5000

5000

5000

10000

10000

20000

20000

28

Табиий йукотиш меъёри

300000

0

0

0

0

0

300000

0

0

0

29

Давлат божи

30000

30000

7500

7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500

30

15 статья тулови

25000

0

6250

0

6250

0

6250

0

6250

0

31

Кузатув кенгаши иш хаки

116000

0

29000

0

29000

0

29000

0

29000

0

32

Ижтимоий сугурта ажратмалари

29000

0

7250

0

7250

0

7250

0

7250

0

33

12 статья тулови

15000

0

0

0

0

0

0

0

15000

0

 

Жами:

4024667

880000

1101554

310750

614412

83750

908275

246750

1400426

238750

Умумий жами:

4825063

    989558

1385664

342690

711397

103444

1035777

258102

1692225

285322

 

Изох: * Хомийлик ёрдами икки юз млн.сўмдан ошганда кузатув кенгаши рухсати асосида амалга оширилади.

                                              

                           «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                          Б.С.Эгамназаров

 

Бош бухгалтер :                                                                                   С.Мустафакулова.

             

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

бўлими бошлиғи:                                                                                 А.Хасанов

“УТВЕРЖДАЮ”

Генеральный директор АО “Сурхонозиковкатсаноати

________________Б.С.Эгамназаров

“___”_______________2017 г.

 

Сетевой график

реализации инвестиционного проекта “Модернизация и техническое перевооружение производства

по АО “Сурхонозиковкатсаноати”проект Инвестиционной программы на 2017 год

 

Наименование мероприятий

Общая стоимость проекта

Прогноз на 2017 год

в том числе по месяцам:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

январь

февраль

март

Апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

-

-

0,523

0,523

-

-

-

-

-

0,020

0,055

0,070

0,160

0,160

0,06

2

Заключение контракта для приобратения технологического оборудования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Заказ, изготовление и поставка оборудования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Осуществленеие СМР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ввод  в эксплуатацию проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Прогноз привлечения / освоения, в том числе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за счет:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственных средств предприятия

0,235

0,235

-

-

-

-

-

-

0,020

0,025

0,030

0,080

0,080

-

 

кредитов коммерческих банков

0,288

0,288

-

-

-

-

-

-

-

0,030

0,030

0,080

0,080

0,06

Месторпасположение объекта- Сурхандарьинская обл.                                                  Количество создаваемых новых рабочих мест-нет.

 

Директор по производству:                                                                           Ш. Юсупов

Директор по инвестициям и модернизации

производства:                                                                                                        И.Тожибоев.

Главный бухгалтер:                                                                                               С.Мустафакулова

Нач.одл.ПиЭА.                                                                                                 А.Хасанов

                            

 

“Сурхонозиқовқатсаноати” АЖ қошида 2017 йилда техник ва технологик жихатдан модернизация ишлари инвестицион дастурининг бажарилиши бўйича амалга ошириладиган ишлар хажми.

 

 

 

               

Инвестицион лойиха номи

Лойиха қиймати

Ишлаб чиқа-риш қуввати

Яратиладиган янги  иш жойлари

Ишлаб чиқариладиган маҳсулот тури

Технологик ускуна олиш учун шартнома тузадишга мўлжалланган давлат номи

2017 йилда лойихани амалга учун сарфланадиган маблағ миқдори .

Хом-ашё базаси.

Молиявий таъминот

Қанча вақт ичида лойиха ўзини қоплайди.

Сўм

АҚШ доллор

Тонна

сони

1

техник ва технологик жихатдан модернизация ишлари

 

 

 

 

 

 

1 млрд 675 млн.сўм

 

Ўз маблағи, банк кредити

 

 

Жами:

 

 

 

 

 

 

1млрд 675 млн сум

 

 

 

                            «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори :                                             Б.С.Эгамназаров

 

Бош бухгалтер :                                                                                                С.Мустафакулова.

             

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

 бўлими бошлиғи:                                                                                    А.ХасановМаркетинг ва контрактация

бўлими

«ТАСДИКЛАЙМАН»

«Сурхонозиковкатсаноати» а/ж

                                                                                                           бош директори_________Б.Эгамназаров

«_____»__________________2017 й.

                Экспорт ички сотувлар ва маркетинг булимининг 2017 йил учун истикбол режаси

 

 

Махсулот номи

2017 йил учун

ишла6 чикариш

режаси

Микдори тн

1 тн 6ахоси

Жами  м.сум

Еткази6 6ерувчи

ташкилот номи

Ёрдамчи хом ашё ва эхтиёт кисмлар

1.

Экстра6ензин

70000

350

1653000

578550

Фаргона нефть

2.

Сульфат кислотаси

350

395200

138320

Олмалик ГМК

3.

Окловчи тупрок

11619

116

9252000

1073232

Биржа асосида

4.

Каустик сода

665

2900000

1928500

Биржа асосида

5.

Фильтр мато

5340

15500

82770

Биржа асосида

6.

Карбамид

70000

98

580000

56840

Биржа асосида

7.

ПЭТ преформа 1 л

7500

8272500

30454

2519307

Биржа асосида

8.

Каробка

7500

727500

3334

2425485

Биржа асосида

9.

Этикетка 1 л

7500

8227500

17,50

143981

Биржа асосида

10.

Клей

7500

15525

2700

41917

Биржа асосида

 

Жами:

 

 

 

8988902

 


 


 

1.

Металлопрокат

Корхона буйича

 

 

113500

Биржа асосида

2.

Подшипниклар

Корхона буйича

 

 

64500

Биржа асосида

3.

Ременлар

Корхона буйича

 

 

39144

Биржа асосида

4.

3апорний арматура

Корхона буйича

 

 

46665

Биржа асосида

5.

Насос химический

Корхона буйича

 

 

68445

Биржа асосида

6.

Электрод кар6ит

Корхона буйича

 

 

47365

Биржа асосида

7.

Ка6еллар

Корхона буйича

 

 

34558

Биржа асосида

8.

Электр ускуналари

Корхона буйича

 

 

54321

Биржа асосида

9.

Мойлаш махсулотлари

Корхона буйича

 

 

4860

Биржа асосида

 

Жами:

 

 

 

473358

Биржа асосида

 

Умумий жами:

 

 

 

9462260

Биржа асосида

 

 

Режалаштириш  ва иқтисодий тахлил

                        бўлими бошлиғи:                                                                       А.Хасанов

 

Экспорт ички сотувлар ва  

маркетинг бўлим бошлиғи  :                                                     А.Шеров


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2017йилда ишлаб чикариш истикбол режаларини бажариш учун зарур булган хом ашёлар хажми тугрисида

МАЪЛУМОТ 

Улч.

6ирл

2017 йил

режаси

Жумладан чораклар 6уйича

1 тн учун

меъёр (кг)

Жами зарур

хом-ашё

хажми (тн)

Жумладан чораклар 6уйича

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Чигит кайта ишлаш

тн

70000

21000

12000

7000

30000

Экстракцион 6ензин

тн

70000

21000

12000

7000

30000

5,0

350

105

60

35

150

        Каустик сода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шундан кора ёг рафинацияашга

тн

13055

3916

2238

1306

5595

8,9

117

35

21

11

50

Совун цехига

тн

4150

1050

900

500

1700

132

548

139

119

66

224

Жами каустик сода

 

 

 

 

 

 

 

665

174

140

77

274

         Фильтр  мато

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жумладан: Кора ёг

п/м

13055

3916

2238

1306

5595

0,24

3133

939

538

314

1342

Рафинацияланган  ёг и/ч-га

п/м

11619

4980

1162

1992

3485

0,19

2207

946

220

379

662

Жами: фильтр мато

 

 

 

 

 

 

 

5340

1885

758

693

2004

Рафинацияланган ёг и/ч-га окловчи тупрок

Тн

11619

4980

1162

1992

3485

8,1

94

40

9

17

28

Кадокланган 1 л ПЭТ ег и/ч учун
Преформа

дона

7500

2000

1295

905

3300

1103

8272500

2206000

1428385

998215

3639900

Копкок

дона

7500

2000

1295

905

3300

1096

8220000

2192000

1419320

991880

3616800

Этикеткалар

дона

7500

2000

1295

905

3300

1097

8227500

2194000

1420615

992785

3620100

Коробка

тн

7500

2000

1295

905

3300

97

727500

194000

125615

87785

320100

Клей

тн

7500

2000

1295

905

3300

2,07

15525

4140

2681

1873

6831

Скотч

м/т

7500

2000

1295

905

3300

1,10

8250

2200

1425

995

3630

Ярлык

дона

7500

2000

1295

905

3300

97

727500

194000

125615

87785

320100

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори :                                              Б.С.Эгамназаров

 

                        Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                        бўлими бошлиғи:                                                                                        А.Хасанов
ТЕХНИКАВИЙ – ТАШКИЛИЙ

ТАДБИРЛАР МАЖМУАСИ

 

 

 

 

                                                                                      « ТАСДИКЛАЙМАН»

                                                                                 «Сурхонозиковкатсаноати» А/Ж

                                                                             бош директори   _________ Б.Эгамназаров

                                                                                    «____» _________2017 йил

 

«Сурхонозиковкатсаноати» А/жамиятида  2017 йил учун тузилган

бизнес режани бажариш буйича ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг сифат курсаткичларини янада ошириб юкори даражага олиб чикиш учун

 тузилган чора тадбир.

Бажариладиган ишлар.

Муддати

Маъсул шахс

1

Жамиятда кабул килинаётган техник чигитларни навлар буйича омборда жойлаштириш,ишлаб чикаришга паст навли техник чигитларни биринчи навбатда кайта ишлаш

Доимий

Лаборатория метрология хизмати булим бошлиги

Омбор мудири

2

Ишлаб чикарилаётган пахта чигити шелухасини сифатли холда истеъмолчиларга етказиб бериш максадида шелуха омборининг уст кисмини ёпиш чораларини куриш

Доимий

Лаборатория метрология хизмати булим бошлиги

Экспорт,ички сотувлар маркетинг ва реклама б/б

3

Лаборатория ходимларининг малакасини ошириш

 

Доимий

Лаборатория метрология хизмати булим бошлиги

4

Лаборатория булимини янги асбоб ускуналар ва жихозлар билан жихозлаш

Доимий

Лаборатория метрология хизмати булим бошлиги

5

Тайёр махсулот саклаш сигимларини вакти вакти билан тозалаб далолатномалар тузиш.

Доимий

Лаборатория метрология хизмати булим бошлиги

Омбор мудирлари

6

Совун ва ДЖК ишлаб чикариш цехида 60% ли хужалик совуни сифатини янада яхшилаш хамда 70%ли хужалик совунини ишлаб чикаришни ташкиллаштириш.

Доимий

Лаборатория метрология хизмати булим бошлиги

 

7

Лабораторияни керакли кимёвий эритмалар билан таъминлаш.

Доимий

Лаборатория мудири

 

 

Стандарт, сифат ва синов назорат

 лаборатория бўлим бошлиги:                                           Г.Хужанова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

“Сурхонозиқовқатсаноати” акциядорлик жамияти цех ва бўлимларида ишлаб чиқариш қувватини ошириш, махсулотларни сифатини яхшилаш, тежамкорликни ошириш,янги техникани ишга тушириш ва табиий йўқотишларни камайтириш бўйича 2016 йилга бажариладиган ишлар хажми.

 

Чигит хўжалиги бўйича

Бажариладиган ишлар

Нима сабабга кўра режага киритилди

Қандай иқтисод беради

Бажариш муддати

Харажатлари минг.сўм

Бажарувчи жавобгар шахс

1 Винтли конвеер

15-дона Ф 400,500Ишлаб чиқариш ускуналарини узоқ муддатли ишлашини таъминлашТехник чигит-

ларни ишлаб чиқаришга узатишда ва омборига туширишда самара беради3-чорак7500Бош механик,цех бошлиғи

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи2КШП,нориялар учун Транпортёр лента Д-500,650,мм 250п/мИшлаб чиқариш ускуналарини узоқ муддатли ишлашини таъминлашТехник чигит

ларни ишлаб чиқаришга узатишда ва омборига туширишда самара беради


3-чорак


20.000Бош механик ,цех бошлиғи

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи3Авто юктуширгич редлери учун цепь  Т-175ММ 100П/мИшлаб чиқариш ускуналарини узоқ муддатли ишлашини таъминлашИшлаб чиқариш бетўхтов ишлашини таъминлайди


3-чорак


5500Бош механик Цех бошлиғи

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи4Трнспартёр ленталар учун хар-хил маркадаги роликлар 500-1000 лик 100ДИшлаб чиқариш ускуналарини узоқ муддатли ишлашини таъминлашТехник чигит

ларни ишлаб чиқаришга узатишда ва омборига туширишда самара беради


3-чорак


6000Бош механик Цех бошлиғи

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи5Ц2У-200 редуктор 2-комп. РЦ-80 И-43 редуктор 1 донаТехнологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараён узлуксиз давом этадиЙил давомида


13500Бош мухандис

Цех бошлиқлари

Экстракциялаш цехлари бўйича

1 Тостер конденсатор

га трубчаткали совутгич қисминм янгисига алмашти

риш 2 донаБензин сарфини камайтириш мақсадидаИшлаб чиқарилган махсулотлар таннархи камаяди


3-чорак


120.000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари2Дефлегматор 2 донаБензин сарфини камайтириш мақсадидаИшлаб чиқарилган махсулотлар таннархи камаяди


3-чорак

15.500Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари3Бензин насос 30м/куб

Электронасос 1

ЦТ-25/50 3-дона

ПольскийЦехга бензин таъминотини яхшилаш мақсадидаИшлаб чиқарилган махсулотлар таннархи камаядиЙил давомида

48000 4Кунжара норияси учун туя  жунли лентасини янгилаш

60 П/метрТехнологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараён узлуксиз давом этади

3-чорак18000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлар5Конденсатор F-150м3Бензин сарфини камайтиришИ/ч ган махсулот танархини камай-ш.3-чорак240000Бош мухандис Цех бошликлари

 

 

 

 

Буғ ишлаб чиқариш бўлими

1 Мазут бакларини таъмирлаш Ишлаб чиқаришга берилаётган  мазутни хисобини олиш Технологтк жараённи яхшилаш мақсадида Йил давомида

12000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи бўлими

Цех бошлиқлари


2Буғ и/ч цехи сув насосларига, вентиляторга частотний приобраз ўрнатишКорхонани бир меъёрда буғ билан таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

65000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи бўлими

Цех бошлиқлари

3

ТСТ-20 тн.2 дона буг козонларини урнатиш.Корхонани бир меъёрда буғ билан таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

4128000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи бўлим

Цех бошлиқлари

Кунжара омбори

1Норияларга В-300 лента 144 метрИшлаб чиқариш унумдорлиги яхшиланадиТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

30000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

2Термо-датчик дистанционный 42 донаЭскирганлиги сабаблиТехнологик жараённи яхшилаш мақсадида

3-чорак

5000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

Сув хўжалиги

1Насос глубинный 2 донаЭскирганлиги сабаблиТехнологик жараённи яхшилаш мақсадида1-2 чорак16000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари


2Градерня учун ВАСВ-32/178 эл.двигатель лапастлари билан

1 комплектИшлаб чиқариш унумдорлиги яхшиланадиТехнологик жараённи яхшилаш мақсадида3-4-чорак25000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

Форпресслаш цехлари бўйича   

1 Каласник 01,035,045,075, 1000 дона Технологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлаш Технологик жараённи яхшилаш мақсадида 3-чорак

25000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари2Пресс Г-24 учун ф-85мм Валь 5 донаТехнологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

25500Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари3Сепаратор бўлинмаларига штамп.сита ф-4,5,6,7Технологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

15000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари4Жаровня шелушитель Пресс комплект 1 донаИшлаб чикариш кувватини ошириш,ускуналарнинг бетухтов ишлашини таъм-ш.Технологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида


232200Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари5Прессларга ф-85мм витоклар комплектТехнологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

15000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари6Пропаричный шнек 4 дона шнек жолб билан бирга ф-300Технологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадида

3-чорак

12000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари7Пресс Г-24 2донаИшлаб чиқариш қувватини оширадиТехнологик жараённи яхшилаш мақсадида3-чорак250000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари8Вальцовка ВС-5Технологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

70000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари9Редуктор

Ц2У-250-1/10-5 дона

Ц2У-400-1/10-2 дона

Ц2У-200-1-10-4 донаТехнологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

50000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари10Цеп 38,1 – 50 п/м

Цеп 40,5 – 50 п/мТехнологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

10000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

Аммиакли совутиш бўлими

1 Компрессор учун вал НФ-611 маркали 1 дона,вкладыш 12 дона, поршен 6 дона, шатун 12 дона, гилза 6 дона, кольцо 24 дона, палисть 6 дона втулка бронза 6 дона Бензин сарфини камайтириш ва 1-2-Экстракция цехларнинг бетўхтов ишлаши мақсадида Технологик жараённи яхшилаш мақсадида Йил давомида

7000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

Совун ва ДЖК

1


Ф 50 нерж. Пруток -15метрИшлаб чиқаришдаги мавжуд насосларни таъмирлаш мақсадидаТехнологик жараён узлуксиз давом этадиЙил давомида

2500Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари


2

АХ-50 хим насос

1 донаИшлаб чикариш самарадорлигини оширишТехнологик жараён узлуксиз давом этади

1-чорак

4000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

3

ЭлектротеньИшлаб чикариш самарадорлигини оширишТехнологик жараён узлуксиз давом этади1-чорак26000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

Электро цех.

1Корхонани узлуксиз мустахкам электр энергия билан таъминлаш учун юкори кучланишли 35 квли кабель линия ва 400 кв.ли п/станция куришУзлуксиз электро энергия билан таъминлашИшлаб чикаришни бетухтов ишлашини таъминлаш2-3 чорак1200000Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи,бош энергетикИ/Ч  директори:                            ________          Ш.Юсупов

 

Т ва ХТ бўлим бошлиғи:           ________         Э.Холмуродов

 

Асбоб-ускуналар мухандиси:   ________          Ш.Хабиллаев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                «Т А С Д И К Л А Й М А Н»

                                                                                                                                             «Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик

                                                                                                                                                             жамияти 

                                                                                                                                                             Бош мухандиси___________Х.Каршиев 

                                                               «_____»_______________________2016 йил.                                                       

                                            

 »Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида  табиатни

 мухофаза   килиш мақсадида

тузилган чора-тадбирлар.    

 

 

 

 

Тадбирлар номи

Бажариш муддати

 

Сарфланган маблаг минг.с

Кутилган самара

Маъсул шахс

1.

Жамият худудини ободонлаштириш

Доимий

2500.0

Экологик холатни яхшилаш

Умумий б-м бошлиги

2.

1 ва 2 бош ишлаб чикариш корпусларида чакиш ва элаш ускуналарида чанг ушлагич мосламанинг доимий ишлашини таъминлаш.

Доимий

1500.0

Табиатга чанг чикиши олди олинади.

Цех бошликлари.

3.

Кунжара  омборидан  атмосферага чиқаётган шрот чангини камайтириш.

Доимий

900.0

Атроф мухитга чанг чикишини камайтириш

Цех бошлиғи

4.

Совун ва ДЖК цехида хаво суриш мосламаларини таъмирлаш

Кап.таъмир даврида

1200.0

Атмосфера ифлосланиши олди олинади

Цех бошлиғи

5.

Чигит тозалаш булимида чанг ушлагич мосламаларини таъмирлаб доимий иш холатини таъминлаш.

Доимий

600.0

Атмосферага чанг чиқиши камаяди.

Цех бошлиғи

6.

Буг ишлаб чиқариш цехида атмосферага чиқаётган тутун ва газ миқдорини камайтириш.

Доимий

500.0

Атмосфера ифлосланиши олди олинади.

Цех бошлиғи.

7.

Жамият худудида чиқиндилар йиғилиб қолишига йўл қўймаслик. Туман коммунал хўжалиги билан шартнома тузиш.

Доимий

500.0

Чиқиндилар йиғилиб қолиши.

Хўжалик бўлими бошлиғи.

8.

Атмосфера хавосининг меъёрий даражасидан ортиқ ифлосланишига йўл қўймаслик.

Доимий

400.0

Экологик ҳолатини яхшилаш.

Марказий лаборатория мудири.

9.

Барча ёг ушланич мосламаларини таъмирлаб, умумий оқова сув қувуридан ёғли сув оқишининг олдини олиш.

Доимий

300.0

Сув ифлосланишиниг олдини олиш.

Цех бошлиқлари.

10.

Темир йўл вагонларига юкланаётган ёки туширилаётган (мазут, соапсток, бензин, кунжара, чигит) махсулотларининг атрофга тўкилишига йўл қўмаслик.

Доимий

300.0

Атроф мухитни ифлосланиши олди олинади

Маъсул цех бошлиқлари.

11.

Оқова сув баки ва ховузларини тозалаб, сув насосларини таъмирлаб қўйиш.

Доимий

600.0

Сув ифлосланишиниг олдини олинади.

Сув хўжалиги бошлиғи.

           

Мехнатни мухофаза кили шва ТХ мухандиси:                      Э.Холмуродов   

 

             
СОЦИАЛ ИЖТИМОИЙ БУЛИМ«Тасдиклайман»

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти бош

 директори______ Б.Эгамназаров «____»__________________2017 й.


                                            

                                               

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти

рахбар ходимлари, мухандис-техник ходимлари, ишчи-хизматчиларини йил якунига кура мукофотлаш тугрисидаги

НИЗОМ                

 

  1. Ушбу Низом «Сурхонозиковкатсаноати»  акциядорлик  жамияти рахбар ва мухандис-техник ходимлари, ишчи-хизматчиларини моддий рагбатлантириш, ходимлар кунимсизлигини камайтириш, мехнат интизоми ва ходимлар малакасини ошириш максадида жорий этилди.
  2. Йил якунига кура мукофотлаш жамгармасининг микдори йил якунига кура рахбарлар, мухандис-техник ходимлар,  мукофотлаш микдори мехнатга хак тулаш жамгармаси сметасидан келиб чиккан холда рахбарият касаба уюшмаси кумитаси билан келишиб хал килади.
  3. Йил якунига кура ходимларни мукофотлаш учун механтга хак тулаш жамгармасидан туланадиган рагбатлантирувчи тулов микдори камида ойлик лавозими маоши (тариф ставкаси) микдорида булиши керак.
  4. Йиллик мукофотлаш хажми белгиланган курсаткичлар бажарилган такдирда ёки ошириб бажарилганда белгиланади.
  5. Мукофот олиш хукуки ва тулов микдорини белгилаш учун зарур булган узлуксиз иш стажи:

5.1.  Корхонада йил якунига кура туланадиган мукофот мазкур корхонанинг руйхат таркибида булган

рахбар, мухандис-техник ходимлар, шунингдек ойлик маош олиб ишлайдиган шу корхона Касаба уюшма кумитаси ходимларига туланади.

5.2.  Мукофот календарь йилда тулик ишлаган ходимларга туланади.Ходим календарь йилида тулик ишлаб, мукофот туланаётган вактида ишдан бушатилган булса хам, мукофотни белгиланган умумий тартибда ва муддатда олишга хакли.

5.3.  Ходим тулик календарь йили ишламаган булса хам, куйидаги холларда унга мукофот туланади:

-          Куролли кучлар сафига хизматга чакирилиши муносабати билан ишдан бушаса, кексалик туфайли

ёки ногиронлик туфайли нафакага чикса;

-          Хомиладорлик ёки тугиш таътиллари олинганда, олий (урта-махсус) укишга кирса;

-          Корхона йулланмаси билан ишдан ажралган холда малака ошириш курсига борса;

-          Республика Касаба уюшма органларига ишга утса;

-          Сайлаб куйиладиган лавозимга сайланганлиги;

-          Корхона рахбарининг розилиги билан, юкори ташкилот карори асосида бошка корхонага ёки ташкилотга ишга утказилганида;

-          Куролли кучлар сафидан хизматдан бушагани туфайли ишга кайтса;

-          Корхона йулланмаси билан ишдан ажралган холда малака ошириш курсидан укишдан ишга кайтса;

-          Аёлларга бола тарбияси учун берилган кушимча таътиллардан кайтса;

-          Ногиронлик муддати тугагач корхона рахбари билан келишилган холда юкори ташкилотнинг карорига кура ишга йулланган булса.

5.4.  Юкоридаги сабаблар буйича йил давомида тулик ишламаган ходимга мукофот унинг амалда ишлаган вактидаги маошидан келиб чиккан холда белгиланиб, корхона буйича белгиланган муддатда туланади.

5.5.   Йил якунига кура мукофот тулашда иш стажи хисобга олинаётганда мазкур корхонадаги узлуксиз  иш даври кузда тутилади. Бунда аёлларга фарзанди 3 ёшга етгунича уни парваришлаш учун бериладиган таътил, шу корхонада ишлаб туриб куролли кучлар сафига хизматга кетган ва яна кайтиб келиб ишлаган булса хизмат даври, мазкур корхонага корхона рахбарининг розилиги билан юкори ташкилотнинг карорига биноан ишдан-ишга утказиш йули билан келиб ишлаётган давр хам хисобга олинади.


5.6.  Мукофот хажми рахбарият ва Касаба уюшмаси кумитаси томонидан узлуксиз иш даврига мос холда

аникланади.

  1. Мукофот туланадиган ойлик маош таркиби.

6.1.  Йил якунига кура мукофот тулашда маошга куйидаги туловлар кирмайди:

-          Навбатдаги, кушимча ва укув таътили учун;

-          Куп йиллик самарали мехнати учун туланадиган рагбатлантирувчи тулов, утган йил якунига кура туланган мукофот;

-          Давлат мажбуриятини бажараётган вакт, харбий йигин учун;

-          Ходимларни тайёрлаш ва амалий ишга рахбарлик килгани учун туланган кушимча тулов;

-          Бир марта бериладиган моддий ёрдам;

-          Вактинчалик иш кобилиятини йукотганлиги учун туланган тулов.

  1. Мукофот туланадиган ойлик маош таркибида механт жамоасининг иш якунига кура ойлик маоши

жамгармасидан туланадиган туловлар киради, яъни таъриф ставкаси буйича лавозим оклади ва ишбай нархлар, иш хажмининг ошгани хисобига касб ва лавозимига уриндошлик, касб махоратига ва олий махорат учун кушимча туловлар.

  1. Низомнинг 7-бандида курсатилган туловлардан  шунингдек айрим тоифа ходимларга киради.

  1. 9.      Мукофот хажмини белгилаш.

 

9.1.Йил якунига кура туланадиган мукофот микдори ходимнинг иш хакига пропорционал холда мазкур

корхонадаги узлуксиз иш вактини хисобга олган холда амалга оширилади.

9.2. Йиллик мукофот куйидаги жадвал буйича аникланади:

 

 

Иш стажи

Маъмурий бошкариш ва  аппаратининг рахбарлари, бош мутахассислар,булим бошликлари.

Инженер техник ходимларнинг

Хизматчилар,иктисодчилар,тарозиболар,техник  лаборантлар,омбор мудирлари,хужалик мудири, катта усталар.

1 1 йилдан 5 йилгача

1,05

1,01

2. 5 йилдан 10 йилгача

1,10

1,02

3. 10 йилдан 15 йилгача

1,15

1,03

4. 15 йилдан 20 йилгача

1,20

1,04

5. 20 йилдан 25 йилгача

1,25

1,05

6. 25 йилдан 30 йилгача

1,30

1,06

7. 30 йилдан юкори

1,35

1,07

 

10.Мукофот хажмини камайтириш тартиби.

 

10.1.Ишга сабабсиз бир маротаба келмаган ва кеч колиб ишга келган ходимларга мукофот 50 фойиз

камайтирилади.

10.2.Ишга сурункали равишда кеч колиб, ишга икки ва ундан ортик кун сабабсиз келмаган холлари

кайтарилганда мукофот умуман туланмайди.


10.3. Ходимнинг уз ташаббуси билан хамда мехнат ва ишлаб чикариш интизомини бузганлиги учун

ишдан бушатилган шахсларга, шунингдек жиноий жавобгарликка тортилганларга, майда

угирлик килганларга, хушёрхонага тушганларга, мехнат интизомини бузганларга мукофот 100

фойиз туланмайди.

10.4. Йил давомидаги фаолиятнинг умумий якунларига кура туланадиган мукофотлаш кабул килин-

ган жадвал буйича ходим томонидан олинган ойлик иш хакига мос равишда мазкур корхонада-

ги узлуксиз иш стажи хисобга олиниб, шу максадларга ажратилган маблаглар чегарасида амал-

га оширилади. 

11.Мукофотни  тасдиклаш ва тулаш.

 

11.1. Йил давомидаги фаолиятнинг умумий якунларига кура «Сурхонозиковкатсаноати»  акциядорлик            жамиятининг рахбар ходимларини, мухандис-техник ходимларини, хизматчиларини мукофотлаш учун асос булади.

11.2. «Сурхонозиковкатсаноати»  акциядорлик  жамиятининг ходимларига туланадиган мукофотнинг

хажмлари мукофотдан тулик ёки кисман махрум этиш, шу корхонада ишлаб чикилган корхо-

на рахбарияти томонидан тасдикланган ва Касаба уюшма кумитаси билан келишилган низом-

лар асосида аникланади.

11.3. Мукофот мехнат жамоасининг умумий йигилишида йиллик хужалик фаолиятига ижобий бахо

берилганда туланади.

11.4. Йил давомидаги фаолиятнинг умумий якунларига кура бир ходимга туланадиган мукофот хаж-

ми чекланмайди.

11.5. Амалда чикарилган конунга асосан, йил якунига кура мукофотлашларга узгартириш киритиш

мумкин. 

Бош бухгалтер :                                                                             С.Мустафакулова

 

                     Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                     бўлими бошлиғи:                                                                             А.Хасанов     

 

                  Юридик хизмат булим бошлиги:                                              Р.Тангиркулов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


«Тасдиклайман»

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти бош

директори_____Б.Эгамназаров «____»__________________2017 й.

 

«Келишилган»

Касаба уюшма кумитаси

раиси _______________Э.Сарибоев.

«____»__________________2010 й.

«Тасдиклайман»

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти бошкаруви

раиси ________ К.Ж.Эргашев «____»__________________2010 й.

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти маъмурияти ва касаба уюшма кумитасининг 2016 йил 8-март «Халкаро хотин-кизлар куни» «Курбон хайити», 21-март «Навруз» байрами, 9-май «Хотира куни», 1-сентябр «Мустакиллик» байрамини утказиш буйича

ТАДБИРЛАР

Тадбирлар

Муддати

Бажарувчи

1

Курбон хайити, рамазон хайити байрамларини утказиш

Байрам олдидан

Маъмурият

Касаба уюшаси

2

8-март халкаро Хотин кизлар кунини  нишонлаш байрамга багишланган тантанали йигилиш утказиш, такдирлаш.

Март

Маъмурият цех ва булим бошликлари

3

Хар бир байрам учун байрам шиорларини хамда корхонани байрамга безатиш

Байрам олдидан

Маъмурият

Кумита аъзолари

4

Навруз байрамини утказиш, спорт мусобокаларини ташкил этиш шахмот-шашка, аркон тортиш, сумалак, байрам дастурхонини ташкил этиш, кам таъминланган, ногирон оилалардан хабар олиш, байрам дастурхонига таклиф этиш

Март

Маъмурият КУК Хотин кизлар кумитаси

5.

Касаба уюшма кумитаси аъзолари билан биргаликда бемор ётган хамда шифохонада даволанаётганлардан бориб хабар олиш

Доимо

х/к кумитаси Касаба уюшмаси

6

9-май Хотира ва кадрлаш кунини нишонлаш ва байрам дастурхонини ташкил этиш, уларни моддий рагбатлантириш

Май

Маъмурият

 Касаба уюшмаси

7

Мустакиллик байрамини нишонлаш, байрам дастурхонини ташкил этиш, кам таъминланган куп болали оилалардан айримларига имконият даражасида моддий ёрдам бериш

Сентябр

Маъмурият ва Касаба уюшмаси

8

Мустакиллик байрами муносабати билан корхона ишчи-хизматчиларига моддий ёрдам бериш

Август

Маъмурият ва Касаба уюшмаси

9

Жамият ходимларидан 30 кишини мамлакатимизнинг кадимий ва диккатга сазовор булган жойларини корхона хисобидан бепул зиёрат ва саёхатларни ташкил этиш

Йил давомида

Маъмурият

 Касаба уюшмаси

10

Корхона  ишчи хизматчиларни бепул тиббий курикдан утказиш

Йил давомида

Маъмурият

 Касаба уюшмаси

11

10 та ходимни  турли санаторияларда корхона маблаги хисобидан бепул дам олидириш

Йил давомида

Маъмурият

13

Кариялар ва ногиронлар кунини нишонлаш

Октябрь декабрь

Маъмурият КУК Хотин кизлар кумитаси

Изох : Юкорида курсатилган тадбир бандлари амалга оширилган даврда корхонанинг ички молиявий имкониятларидан келиб чикиб хисобга олинади.


Бош бухгалтер :                                                                 С.Мустафакулова.