Бизнес-режа-2019

Сен 17, 2020 Янгиликлар

 

 

“СУРХОНОЗИҚОВҚАТСАНОАТИ”

акциядорлик жамиятининг кузатув кенгашининг 2018 йил  “____”________даги ___сонли баёни билан

 

М А Ъ Қ У Л Л А Н Д И

“Сурхонозиқовқатсаноати” акциядорлик жамиятининг 2019 йил учун
БИЗНЕС   РЕЖАСИ

,

 

 

 

 

Денов шахри

2018 йил


К и р и ш

                                       К И РИ Ш

 

1. «Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти тугрисида маълумот.

Корхонанинг тулик номи: «Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти.

Манзилгохи: Денов шахар, Фаррухий кучаси, 1-уй.

Индекс 193502

Банк реквизитлари: Траст банк Термез шахар булими..


 1. I.                   2019 йилда «Сурхонозиковкатсаноати»  акциядорлик жамиятини ривожлантириш учун ўз олдига куйган максад ва режалар.

 

2019 йилда жамият фаолиятидаги асосий максади республика аҳолисини ёғ-мой маҳсулотга бўлган талаб ва эҳтиёжларини қондириш, бозорини ракобатдош, сифатли халк истеъмол моллари билан тулдиришдан иборат. Корхонамизнинг асл мақсади ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини яхшилаш, янги замонавий технологияларни жорий этиш, маҳсулот ассортиментини  кенгайтириш, янги турдаги махсулотлар ишлаб чикаришни йулга куйиш, маҳсулот сифатини ошириш бўйича  чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва хаётга тадбиқ этиш.

2019 йилда корхонамизнинг асосий хом-ашё базаси  пахта тозалаш корхоналаридан белгиланган дислокацияга асосан келтирилаётган техник пахта чигити булиб колади.

2019 йилда 40 000 тонна техник чигитни ташиб келтириш ва кайта ишлаш режалаштирилмокда. Бизнес режа буйича ишлаб чикариш кувватидан фойдаланиш 55,9 фоизни ташкил этади.


Асосий ишлаб чикарилаётган махсулотлар куйидагилар:


Рафинацияланган пахта ёғи – 6640 тн

 

Кадокланган ўсимлик  ёғи – 4241 тн

 

Пахта шроти – 18000 тн

 

Пахта шелухаси – 12540 тн

 

Хўжалик совуни   – 2500 тн


Юкоридаги барча махсулотлар давлат стандартлари меъёрлари талабларига мос холда ишлаб чикарилади ва биржа савдолари оркали сотилади.

 

II. 2019 йилга мулжалланган молиявий режа.


1) Ишлаб чикарилган  махсулотнинг жами киймати                  79989615  минг.сум.

2) Ишлаб чикарилган махсулотнинг таннархи                            66301440  минг сум.

3) Давр харажатлари                                                                       9696420 минг.сум.

Бундан:

- асосий фаолият фойдаси                                                              7410369   минг.сум.

-молиявий фаолият буйича харажатлар                                        2475613  минг.сум

- жами умумхужалик фаолиятнинг фойдаси                                4945756  минг.сум

 

 

2019 йилда   4352265   минг сум соф фойда режалаштирилди.

 

 

 

 

III. Бизнес режани амалга оширилишида кутилаётган натижалар.

 «Уздавпахтасаноатсотиш»  бошкармаси томонидан етказиб берилиши кузда тутилган 40 000 тонна теник чигитни кайта ишлаб 7460 тонна рафинацияланмаган ёг,   6640  тонна рафинацияланган ёг, 18000 тонна шрот ва 12540 тонна шелуха махсулотлари ишлаб чикариш режалаштирилган.

2019 йилда бизнес режада белгиланган соф фойдани олишни таъминлаш максадида ишлаб чикаришдаги турли йукотишларни камайтириш, махсулот сифатини яхшилаш, корхонанинг ишлаб чикариш кувватларидан унумли фойдаланишни таъминлашга эришиш максадида техникавий-ташкилий тадбирлар дастури ишлаб чикилди ва бу максадларни амалга ошириш учун етарли маблаг ажратилади.

Корхонанинг молиявий хужалик фаолияти 2019 йилда дебитор ва кредиторлик карзларни камайтиришга ва корхонани техник кайта куроллантириш ва техник жихатдан модеринизация тадбирларини амалга оширишга каратилади.

Хукуматимиз томонидан чикарилаётган карорлар ижросини таъминлаш максадида белгиланган хомийлик ёрдам пулларини утказиш,вилоятимиз, шахримиздаги кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам курсатиш, шахарни ободонлаштириш, шунингдек вилоятнинг бошка узига хос муаммоларини хал этишда ёрдам курсатиш кузда тутилмокда.

Корхона ишчи хизматчиларининг ишлаш ва дам олишлари учун яхши шароит яратиш, уларни иктисодий куллаб-кувватлаш, саломатликларини тиклашга кумаклашиш,  санаторияларга йулланмалар билан таъминлаш режалаштирилмокда.

2019 йил бизнес режасида жамият буйича белгиланган ишлаб чикариш режаларини бажарилишини таъминлаш, натижада соф фойда олиш, бюджет олдидаги соликларни уз вактида тулашни амалга ошириш каби тадбирлар мажмуаси бизнес режага киритилди.

Жамиятда ишлаб чиқариладиган махсулотларни  барчаси Республика  товар хом-ашё кооперация биржалари  орқали сотилади.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 январдаги ПК 3484 сонли карорига мувофик 2019 йилнинг 2-3 чораги мобайнида четдан хом ашё  келтириш (импорт) килиш йули билан  Россия Федерациясидан ва Козогистон Республикасидан гидратланган рафинацияланмаган соя ёги олиб келиб хидсизлантирилган «Ёгду» пахта ёги тайёрланиб истеъмолчиларга етказиб ва корхона даромадини ошириш кузда тутилган.

Махсулот ишлаб чикариш истикбол дастури


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019 йилга белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси.

Улчов бир.

2019 йил режа

I-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

Йиллик

Ялпи махсулот

сум

 24092882

2850776 

   576441

 56822807

84342906 

Халк истеъмол моллари

сум

12230882 

 2157128

 482558

 28762763

43633331 

Техник чигит кайта ишлаш

Тн

12000

0

0

28000

40000

Рафинацияланмаган пахта ишлаб чикариш

Тн

2238

0

0

5222

7460

Рафинацияга берилган ёг

Тн

2238

0

0

5222

7460

Рафинацияланган ёг жами:

Тн

1992

0

0

4648

6640

Жумладан:
Пресс ёги

Тн

1514

0

0

3532

5046

Экстракция ёги

Тн

478

0

0

1116

1594

Дезодорация ёги

Тн

1346

0

0

3144

4490

Кадокланган ёг

Тн

1272

0

0

2969

4241

Шрот ишлаб чикариш

Тн

5400

0

0

12600

18000

Шелуха ишлаб чикариш

Тн

3762

0

0

8778

12540

Соапсток ишлаб чикариш

Тн

208

0

0

486

694

Совун

Тн

600

400

0

1500

2500

Ноананавий ёгли экинлар дони

Тн

-

300кун

200соя

-

-

Кора ёг ишлаб чикариш

Тн

-

66

36

-

-

Рафинацияга берилган ёг

Тн

-

66

36

-

-

Рафинацияланган ёг жами

Тн

-

58

32

-

-

Жумладан: форпрес ёги

Тн

-

44

24

-

-

Экстракция ёги

Тн

-

14

8

-

-

Шрот ишлаб чикариш

Тн

-

216

152

-

-

Соапсток ишлаб чикариш

Тн

-

6

3

-

-

Кора ёг чикиши

%

18,65

22

18

18,65

18,65

Шрот чикиши

%

45

72

76

45

45

Шелуханинг  чикиши

%

31,35

0

0

31,35

31,35

Табиий йукотиш

%

4,85

6

6

4,85

4,85

Табиий йукотиш

Тн

582

18

12

1358

1940

Охарланган ёг чикиши

%

89

89

89

89

89

Соапсток чикиши

%

9,32

9,32

9,32

9,32

9,32

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Кайтарилмайдиган йукотиш

Тн

38

1

0,6

88

126

 

Изох : Бизнес режада қора ёғнинг чиқиши 18.65 %, Рафинацияланган ёғнинг чиқиши 89.00 % қилиб белгиланди. Бунга асос қилиб Вазирлар Махкамасининг 4.09.2008 йилдаги 200-сонли қарори бўйича қайта ишланадиган техник чигитниниг сортлари бўйича мутоносиблиги назарда тутилган. Қарор бўйича 1-сорт 87 %, 2-сорт 6 %, 3-сорт 4 %, 4-сорт 3 % ни ташкил этиши  кўзда тутилган. 

           

            «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори :                       Ш.Муминов

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

            бўлими бошлиги:                                                                А.Хасанов        

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019 йил I-чорагига белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси

 

Улчов бирлиги

I-чорак

Жумладан ойлар буйича

Январ

Феврал

март

Техник чигит кайта ишлаш

Тн

12000

6000

6000

0

Кора ёг ишлаб чикариш

тн

2238

1119

1119

0

Рафинацияга берилган ёг

тн

2238

1119

1119

0

Рафинацияланган ёг жами

тн

1992

996

996

0

Жумладан:
форпрес ёги

Тн

1514

757

757

0

Экстракция ёги

Тн

478

239

239

0

Дезодорация ёги

Тн

1346

673

673

0

Кадокланган ёг

тн

1272

636

636

0

Шрот ишлаб чикариш

тн

5400

2700

2700

0

Шелуха ишлаб чикариш

Тн

3762

1881

1881

0

Соапсток ишлаб чикариш

тн

208

104

104

0

Совун

тн

600

300

300

0

Кора ёг чикиши

%

18,65

18,65

18,65

0

Шрот чикиши

%

45

45

45

0

Шелуха чикиши

%

31,35

31,35

31,35

0

Табиий йукотиш

%

4,85

4,85

4,85

0

Табиий йукотиш

Тн

582

291

291

0

Охорланган ёг чикиши

%

89

89

89

0

Соапсток чикиши

%

9,32

9,32

9,32

0

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

1,7

1,7

1,7

0

Кайтарилмайдиган йукотиш

Тн

38

19

19

0

 

 

 

 

 

 

            «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори ;                                      Ш.Муминов

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

           булими  бошлиғи:                                                                              А.Хасанов 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019 йил II-чорагига белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси

Улчов бирлиги

II-чорак

Жумладан ойлар буйича

Апрел

Май

Июн

Ноананавий экин кайта ишлаш

тн

500

300 кун

200

-

Кора ёг ишлаб чикариш

тн

102

66

36

-

Рафинацияга берилган ёг

тн

102

66

36

-

Рафинацияланган ёг жами

тн

90

58

32

-

Жумладан:
форпрес ёги

тн

0

44

24

-

Экстракция ёги

тн

0

14

8

-

Дезодорация ёги

тн

0

40

20

-

Кадокланган ёг

тн

0

0

0

-

Шрот ишлаб чикариш

тн

0

216

152

-

Шелуха ишлаб чикариш

тн

0

0

0

-

Соапсток ишлаб чикариш

тн

0

6

3

-

Совун

тн

400

200

200

-

Кора ёг чикиши

%

0

22

18

-

Шрот чикиши

%

0

72

76

-

Шелуха чикиши

%

0

0

0

-

Табиий йукотиш

%

0

6

6

-

Табиий йукотиш

тн

0

18

12

-

Охарланган ёг чикиши

%

0

89

89

-

Соапсток чикиши

%

0

9,32

9,32

-

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

0

1,7

1,7

-

Кайтарилмайдиган йукотиш

тн

0

1

0,6

-

 

           «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори :                               Ш.Муминов

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

            бўлими  бошлиғи:                                                                       А.Хасанов

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019йил III-чорагига белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси

Улчов бирлиги

III-чорак

Жумладан ойлар буйича

Июл

август

сентябр

Техник чигит кайта ишлаш

тн

0

0

-

-

Кора ёг ишлаб чикариш

тн

0

0

-

-

Рафинацияга берилган ёг

тн

0

0

-

-

Рафинацияланган ёг жами

тн

0

0

-

-

Жумладан:
форпрес ёги

тн

0

0

-

-

Экстракция ёги

тн

0

0

-

-

Дезодорация ёги

тн

0

0

-

-

Кадокланган ёг

тн

0

0

-

-

Шрот ишлаб чикариш

тн

0

0

-

-

Шелуха ишлаб чикариш

тн

0

0

-

-

Соапсток ишлаб чикариш

тн

0

0

-

-

Совун

тн

0

0

-

-

Мойли экинлар дони

тн

0

0

-

-

Кора ёг ишлаб чикариш

тн

0

0

-

-

Рафинацияга берилган ёг

тн

0

0

-

-

Рафинацияланган ёг жами

тн

0

0

-

-

Жумладан: форпрес ёги

тн

0

0

-

-

Экстракция ёги

тн

0

0

-

-

Шрот ишлаб чикариш

тн

0

0

-

-

Соапсток ишлаб чикариш

тн

0

0

-

-

Кора ёг чикиши

%

0

0

-

-

Шрот чикиши

%

0

0

-

-

Шелуха чикиши

%

0

0

-

-

Табиий йукотиш

%

0

0

-

-

Табиий йукотиш

тн

0

0

-

-

Охорланган ёг чикиши

%

0

0

-

-

Соапсток чикиши

%

0

0

-

-

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

0

0

-

-

Кайтарилмайдиган йукотиш

тн

0

0

-

-

            «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори:                              Ш.Муминов

 

            Режалаштириш  ва иқтисодий тахлил

            бўлими  бошлиғи:                                                                      А.Хасанов 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019 йил IV-чорагига белгиланган ишлаб чикариш истикбол режаси

 

Улчов бирлиги

IV-чорак

Жумладан ойлар буйича

Октябр

Ноябр

Декабр

Техник чигит кайта ишлаш

тн

28000

9334

9333

9333

Кора ёг ишлаб чикариш

тн

5222

1741

1740

1741

Рафинацияга берилган ёг

тн

5222

1741

1740

1741

Рафинацияланган ёг жами

тн

4648

1549

1549

1550

Жумладан:
форпрес ёги

тн

3532

1177

1177

1178

Экстракция ёги

тн

1116

372

372

372

Дезодорация ёги

тн

3144

1048

1048

1048

Кадокланган ёг

тн

2969

989

989

990

Шрот ишлаб чикариш

тн

12600

4200

4200

4200

Шелуха ишлаб чикариш

тн

8778

2926

2926

2926

Соапсток ишлаб чикариш

тн

486

162

162

162

Совун

тн

1500

500

500

500

Кора ёг чикиши

%

18,65

18,65

18,65

18,65

Шрот чикиши

%

45

45

45

45

Шелуха чикиши

%

31,35

31,35

31,35

31,35

Табиий йукотиш

%

4,85

4,85

4,85

4,85

Табиий йукотиш

тн

1358

453

452

453

Охарланган ёг чикиши

%

89

89

89

89

Соапсток чикиши

%

9,32

9,32

9,32

9,32

Кайтарилмайдиган йукотиш

%

1,7

1,7

1,7

1,7

Кайтарилмайдиган йукотиш

тн

88

29

29

30

            «Сурхонозиковкатсаноати»

            акциядорлик жамияти бош директори:                                Ш.Муминов

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

           бўлими  бошлиғи:                                                                       А.Хасанов 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида 2019 йилга белгиланган маъмурий- бошкарув ходимлари, ишчи-хизмачиларининг сони ва иш хаки

РЕЖАСИ

 

Курсаткичлар номи

Улчов бирлиги

2019 йил

1

Умумий сони

киши

654

2

Ишлаб чикаришга карашли булган ишловчилар сони

киши

581

3

Ишлаб чикаришга тегишли булмаган ишловчилар сони

киши

73

4

Умумий иш хаки

 сум

7715014

5

Ишлаб чикаришда ходимлар иш хаки

сум

6550158

6

Ишлаб чикаришга тегишли булмаган ишловчилар иш хаки

 сум

164856

7

1-кишини умумий уртача иш хаки

сум

686240

8

Ишлаб чикаришда 1-ходимнинг уртача иш хаки

сум

696556

9

Ишлаб чикаришга тегишли булмаган 1-кишини уртача иш хаки

 сум

457933

10

Ялпи  махсулот

сум

65746295

11

Мехнат унумдорлиги

сум

113854

 
«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                   Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                             М.Халилов

 

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

бўлими  бошлиғи:                                                                          А.Хасанов 


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019 йилда ишлаб чикариш кувватларидан фойдаланиш имкониятлари тахлили.

Курсаткичлар номи

Улч.

Бир кунлик и/ч куввати

Бир йиллик и/ч куввати

2019 йил истикбол курсаткичи

2018 йилда уртача йиллик кувватидан фойдаланиш

2019 йилда и/ч кувватидан фойдаланиш (%)

2019 й

бирл.

(%)

2018 й

фарк (+.-)

Чигит кайта ишлаш

тн

400

125200

40000

43,3

31,9

-11,9

Рафинацияланган ёг

тн

160

50080

6640

17,9

13,3

-4,6

Дезодорация ёг

тн

70

21910

4490

28,3

20,5

-7,8

Кадокланган ёг

тн

33

10330

4241

60

40,1

-19,9

Совун

тн

26

9500

2500

28,4

26,3

-2,1


йилнинг хар ойида 5-кунлик профилактик таъмирлаш ва йил давомида 60-кун капитал таъмирлаш учун ажратилган.
«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                   Ш.Муминов

 

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

бўлими  бошлиғи:                                                                          А.Хасанов    

 

«Сурхонозиқовқатсаноати»  акциядорлик жамияти 2019 йил буйича ишлаб чиқариладиган махсулот хисоби

 

Улгуржи нарх 1 тн м.сум

2019 йил

I-чорак

II-чорак

III-чорак

IV-чорак

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Қиймати

Махсулот хажми

Қиймати

Махсул   от ҳажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

Рафинация-ган ёг

4131,906

6640

27435855,84

1992

8230756,752

 

 

 

 

4648

19205099,09

Шрот

1500

18000

27000000

5400

8100000

 

 

 

 

12600

18900000

Шелуха

1000

12540

12540000

3762

3762000

 

 

 

 

8778

8778000

Дезодорация ёг

4262,788

4490

19139918,12

1346

5737712,648

 

 

 

 

3144

13402205,47

Кадокланган ёг

5285,061

4241

22413943,7

1272

6722597,592

 

 

 

 

2969

15691346,11

Совун

4589,398

2500

11473495

600

2753638,8

400

1835759,2

 

 

1500

6884097

Соапсток

766,183

694

531731,002

208

159366,064

 

 

 

 

486

372364,938

дезодорация ёги учун пахта ёги сарфи

4131,906

-4539

-18754721,33

-1361

-5623524,066

 

 

 

 

-3178

-13131197,27

Кадоклаш учун дезодорация ёги сарфи

4262,788

-4284

-18261783,79

-1285

-5477682,58

 

 

 

 

-2999

-12784101,21

Жами :

 

 

83518438,58

 

24364865,2

 

1835759

 

 

 

57317814,1

 

 


«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                                        Ш.Муминов

 

Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

булими  бошлиғи:                                                                                              А.Хасанов 


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019 йил 1-чорагида ишлаб чикариладиган махсулот хисоби

 

Улгуржи нарх 1 тн м.сум

I-чорак

Январ

Феврал

Март

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

(тн)

(минг сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

Рафинация-ган ёг

4131,906

1992

8230756,752

996

4115378,376

996

4115378,376

0

0

Шрот

1500

5400

8100000

2700

4050000

2700

4050000

0

0

Шелуха

1000

3762

3762000

1881

1881000

1881

1881000

0

0

Дезодорация ёг

4262,788

1346

5737712,648

673

2868856,324

673

2868856,324

0

0

Кадокланган ёг

5285,061

1272

6722597,592

636

3361298,796

636

3361298,796

0

0

Совун

4589,398

600

2753638,8

200

917879,6

200

917879,6

200

917879,6

Соапсток

766,183

208

159366,064

104

79683,032

104

79683,032

0

0

Дезодорация ёги учун пахта ёги сарфи

4131,906

-1361

-5623524,066

-681

-2813827,986

-680

-2809696,08

0

0

Кадоклаш учун дезодорация ёги сарфи

4262,788

-1285

-5477682,58

-643

-2740972,684

-642

-2736709,896

0

0

Жами :

 

 

24364865,2

 

11719295,46

 

11727690,12

0

917879,6

 

 


«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                               Ш.Муминов

 

                                    Режалаштириш  ва иқтисодий тахлил

                                   бўлими  бошлиғи:                                                                                     А.Хасанов 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019  йил II-чорагида ишлаб чикариладиган махсулот хисоби


Улгуржи нарх 1 тн м.сум

II-чорак

Апрел

Май

Июн

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Рафинация-ган ёг

0

0

Шрот

0

0

Шелуха

0

0

Дезодорация ёг

0

0

Кадокланган ёг

0

0

Совун

0

0

Соапсток

0

0

дезодорация ёги учун пахта ёги сарфи

0

0

Кадоклаш учун дезодорация ёги сарфи

0

0

Жами :

 

 

 

 

 

 

 

 

0
«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                                                         Ш.Муминов

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

           бўлими  бошлиғи:                                                                                                                А.Хасанов 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019 йил III-чорагида ишлаб чикариладиган махсулот хисоби


Улгуржи нарх 1 тн м.сум

III-чорак

Июл

Август

Сентябр

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Махсулот хажми

(тн)

Киймати

(м.сум)

Рафинация-ган ёг

0

0

0

0

Шрот

0

0

0

0

Шелуха

0

0

0

0

Дезодорация ёг

0

0

0

0

Кадокланган ёг

0

0

0

0

Совун

0

0

0

0

Соапсток

0

0

0

0

дезодорация ёги учун пахта ёги сарфи

0

0

0

0

Кадоклаш учун дезодорация ёги сарфи

0

0

0

0

Жами :

 

 

 

 

 

 

0

 

0


«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти  бош директори:                                                                    Ш.Муминов

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

            бўлими  бошлиғи:                                                                                                          А.Хасанов 

 

 

 

 

 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019 йил IV-чорагида ишлаб чикариладиган махсулот хисоби

 

 

Улгуржи нарх 1 тн м.сум

IV-чорак

Октябр

Ноябр

Декабр

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

Махсулот хажми

Киймати

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

(тн)

(м.сум)

4131,906

4648

19205099,09

1549

6400322,394

1549

6400322,394

1550

6404454,3

1500

12600

18900000

4200

6300000

4200

6300000

4200

6300000

1000

8778

8778000

2926

2926000

2926

2926000

2926

2926000

4262,788

3144

13402205,47

1048

4467401,824

1048

4467401,824

1048

4467401,824

5285,061

2969

15691346,11

989

5226925,329

989

5226925,329

991

5237495,451

4589,398

1500

6884097

500

2294699

500

2294699

500

2294699

766,183

486

372364,938

162

124121,646

162

124121,646

162

124121,646

4131,906

-3178

-13131197,27

-1059

-4375688,454

-1059

-4375688,454

-1060

-4379820,36

4262,788

-2999

-12784101,21

-999

-4258525,212

-1000

-4262788

-1000

-4262788
«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                                           Ш.Муминов

 

            Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

          бўлим бошлиғи:                                                                                                       А.Хасанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019 йилга ХИМ ишлаб чикариш истикбол курсаткичи   ҲИСОБОТИ.

 

Давр

Рафинацияланган  ёг

Совун

Кадоклаш учун дезодорация ёги сарфи

Махсулот хажми (тн)

Нархи

Киймати

Махсулот хажми (тн

Нархи

Киймати

Махсулот хажми (тн)

Нархи

Киймати

(минг сум)

(минг сум)

(м.сум)

(м.сум)

(м.сум)

(м.сум)

Январ

996

4131,906

4115378,376

200

4589,398

917879,6

-643

4262,788

-2740972,684

Феврал

996

4131,906

4115378,376

200

4589,398

917879,6

-642

4262,788

-2736709,896

Март

0

4131,906

0

200

4589,398

917879,6

0

4262,788

0

I-чорак

1992

4131,906

8230756,752

600

4589,398

2753638,8

-1285

4262,788

-5477682,58

Апрел

0

4131,906

0

200

4589,398

917879,6

0

4262,788

0

Май

0

4131,906

0

200

4589,398

917879,6

0

4262,788

0

Июн

0

4131,906

0

0

4589,398

0

0

4262,788

0

II-чорак

0

4131,906

0

400

4589,398

1835759,2

0

4262,788

0

Июл

0

4131,906

0

0

4589,398

0

0

4262,788

0

Август

0

4131,906

0

0

4589,398

0

0

4262,788

0

Сентябр

0

4131,906

0

0

4589,398

0

0

4262,788

0

III-чорак

0

4131,906

0

0

4589,398

0

0

4262,788

0

Октябр

1549

4131,906

6400322,394

500

4589,398

2294699

-999

4262,788

-4258525,212

Ноябр

1549

4131,906

6404454,3

500

4589,398

2294699

-1000

4262,788

-4262788

Декабр

1550

4131,906

6404454,3

500

4589,398

2294699

-1000

4262,788

-4262788

IV-чорак

4648

4131,906

19205099,09

1500

4589,398

6884097

-2999

4262,788

-12784101,21

Жами

6640

4131,906

27435855,84

2500

4589,398

11473495

-4284

4262,788

-18261783,79

 

Дезодорация учун пахта ёги сарфи

Дезодорация ёг

Кадокланган ёг

жами киймати

Махсулот хажми (тн)

Нархи

Киймати

Махсулот хажми (тн)

Нархи

Киймати

Махсулот хажми (тн)

Нархи

Киймати

(м.сум)

(м.сум)

(м.сум)

(сум)

(м.сум)

(м.сум)

-681

4131,906

-2813827,986

673

4262,788

2868856,324

636

5285,061

3361298,796

-680

4131,906

-2809696,08

673

4262,788

2868856,324

636

5285,061

3361298,796

0

4131,906

0

0

4262,788

0

0

5285,061

0

-1361

4131,906

-5623524,066

1346

4262,788

5737712,648

1272

5285,061

6722597,592

 

0

4131,906

0

4262,788

0

0

5285,061

0

0

4131,906

0

4262,788

0

0

5285,061

0

0

4131,906

0

4262,788

0

0

5285,061

0

0

4131,906

 

0

4262,788

0

0

5285,061

0

 

0

4131,906

0

4262,788

0

0

5285,061

0

0

4131,906

0

4262,788

0

0

5285,061

0

0

4131,906

0

4262,788

0

0

5285,061

0

0

4131906

 

0

4262,788

0

0

5285,061

0

 

-1059

4131,906

-4375688,454

1048

4262,788

4467401,824

989

5285,061

5226925,329

-1059

4131,906

-4375688,454

1048

4262,788

4467401,824

989

5285,061

5226925,329

-1060

4131,906

-4379820,36

1048

4262,788

4467401,824

991

5285,061

5237495,451

-3178

4131,906

-13131197,27

3144

4262,788

13402205,47

2969

5285,061

15691346,11

 

-4539

4131,906

-18754721,33

4490

4262,788

19139918,12

4241

5285,061

22413943,7

80463212,66«Сурхонозиковкатсаноати»

а/ж бош директори :                                                                                                 Ш.Муминов

Режалаштириш ва И Т Б бошлиги                                                                  А.ХасановИктисодий тахлиллар бўлими

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019 йилда ишлаб чикариладиган махсулотлар тахлили

 

Курсаткичлар номи

Улчов бир

махсулот  нархи (м.сум)

Ишлаб чикаришни истикбол курсаткичи

Махсулот  жами

(м.сум)

Рафинацияланган ёг

тн

4131,906

6640

27435855,84

Шрот

тн

1500

18000

27000000

Шелуха

тн

1000

12540

12540000

Дезодорация ёги

тн

4262,788

4490

19139918,12

ПЭТ идишларга Кадокланган ёг

тн

5285,061

4241

22413943,7

Совун

тн

4589,398

2500

11473495

Соапсток

тн

766,183

694

531731,002

Дезодорация ёги учун пахта ёги сарфи

тн

4131,906

-4539

-18754721,33

Кадокланган ёг и/ч учун дезодорация ёги сарфи

тн

4262,788

-4284

-18261783,79

Жами :

 

 

 

83518438,6


«Сурхонозиковкатсаноати»

  акциядорлик жамияти бош директори:                                 Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                            М.Халилов

             

                    Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                    бўлими бошлиғи:                                                                               А.Хасанов

 

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

А/О «Сурхонозиковкатсаноати»

__________Ш.Муминов

П Л А Н О В Ы Й   К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

МАСЛО  ХЛОПКОВОЕ  НЕРАФИНИРОВАННОЕ

Затраты производство на 1 тонну

Наименование затраты

Единица

продукции

измер-я

Количество

Сумма

1

СЫРЬЁ:

1.1

Расход хлопковое техническое семена

тон

5,320

7434657

Автоуслуга за 1 тонну семена

тон

425600

1.4.

Затраты разгрузки 2%

сум

27949

1.5.

Биржевые  отчисления 0,17%

сум

2980

В С Е Г О   СЫРЬЁ:

7891186

2

ОТХОДЫ:

2,1

Шрот (Низкогоссиполный)

тон

2,390

3585000

2,2

Шелуха

тон

1,610

1610000

ВСЕГО  ОТХОДЫ:

 

5195000

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВСЕГО ОТХОДА:

2696186

3

ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ  МАТЕРИАЛЫ:

3,1

Экстракционное бензин «Нефрас»

кг

6

24624

3,2

Фильтроткань

п/м

0,24

7680

3,3

Карбамид

кг

1,5

5832

Каустической сода

кг

0,03

240

3,4

ВСЕГО ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ  МАТЕРИАЛЫ:

38376

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  РАСХОДЫ:

 

4

Технологическое  пар

Гкал

2,2

211200

4.1.

Электроэнергия

квт

300

99300

4,2

Питевая вода

м3

14

16400

4,3

ВСЕГО  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  РАСХОДЫ:

326900

ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА:

 

5

Зарплата

сум

197008

5.1.

25% ажратма

сум

49252

5.2.

ВСЕГО  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА:

сум

246260

ЦЕХОВЫЕ  РАСХОДЫ:

 

6

Износ основные средства

сум

74394

6.1.

Материалы

сум

75587

6.2.

Канализация

м3

3,5

1260

6.3.

ВСЕГО  ЦЕХОВЫЕ  РАСХОДЫ:

151241

ВСЕГО  СЕБЕСТОИМОСТЬ:

3458963

Бош  бухгалтер                      М.Халилов
РИБ бошлиги                         А.Хасанов

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

А/О «Сурхонозиковкатсаноати»

__________Ш.Муминов

П Л А Н О В Ы Й   К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

МАСЛО  ХЛОПКОВОЕ  РАФИНИРОВАННОЕ

НЕДЕЗОДОРИРОВАННОЕ 1-СОРТА

 

Затраты производство на 1 тонну

Наименование затраты

Единица

продукции

измер-я

Количество

Сумма

1

СЫРЬЁ:

1.1

Масло хлопковое нерафинированное

кг

1,120

3874038

В С Е Г О   СЫРЬЁ:

3874038

2

ОТХОДЫ:

2,1

Соапсток в жирах

кг

120,0

91942

ВСЕГО  ОТХОДЫ:

120

91942

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВСЕГО ОТХОДА:

3782096

3

ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ  МАТЕРИАЛЫ:

3,1

Каустическое сода

кг

10

85000

3,2

Фильтроткань

п/м

0,24

6240

3,3

Отбельный глина

кг

8

73600

ВСЕГО ВСПОМАГАТЕЛЬНОЕ  МАТЕРИАЛЫ:

164840

4

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  РАСХОДЫ:

4.1.

Технологическое  пар

Гкал

1,2

115200

4,2

Электроэнергия

квт

13,5

4468

4,3

Питевая вода

м3

2,34

3896

ЭНЕРГЕТИК ХАРАЖАТЛАР ЖАМИ:

123564

5

ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА:

5.1.

Зарплата

сум

34800

5.2.

25% ажратма

сум

8700

ВСЕГО  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА:

43500

6

ЦЕХОВЫЕ  РАСХОДЫ:

6.1.

Износ основные средства

сум

733

6.2.

Материалы

сум

14973

6.3.

Канализация

м3

2200

ВСЕГО  ЦЕХОВЫЕ  РАСХОДЫ:

17906

СЕБЕСТОИМОСТЬ РАФ.НЕДЕЗ.МАСЛО

4131906

7

Налог на НДС

сум

20%

826381

Всего отпускная 1-тон Недез.Раф.масло 1-сорт

4958287

Бош  бухгалтер                      М.Халилов
РИБ бошлиги                         А.Хасанов

«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

А/О «Сурхонозиковкатсаноати»

__________Ш.Муминов

П Л А Н О В Ы Й   К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

МАСЛО  ХЛОПКОВОЕ  РАФИНИРОВАННОЕ

ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ 1-СОРТА

 

 

Затраты производство на 1 тонну

Наименование затраты

Единица

продукции

измер-я

Количество

Сумма

1

 

1.1

Подача на цех дезодорация раф.масло

кг

1,011

4177356

1.2

Сопсток в жирах

кг

0,3

1915

1.3

Технологический пар

ггкал

0,41

22550

1.4.

Питевая вода

м3

0,38

398

1.5.

Электроэнергия

квт

30,6

10128

1.6.

Природный газ

м3

49,6

29760

1.7.

Зарплата дезодорированный раф.масло

сум

 

9645

1.8.

25 % отчисления

сум

 

2411

1.9.

Амортизация

сум

 

8625

ИТОГО РАСХОД ЦЕХ ДЕЗОДОРАЦИИ

85432

ОБЩИЙ СЕБЕСТОИМОСТЬ

4262788

3

Налог на НДС

сум

20%

852557

Отпускная цена 1-тон раф.Дез.1-сорт

сум

5115345

Бош  бухгалтер                      М.Халилов
РИБ бошлиги                         А.Хасанов» У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

    А/О «Сурхонозиковкатсаноати»
   Ш.Т.МУМИНОВ________________

ПЛАНОВЫЙ  КАЛЬКУЛЯЦИЯ

 РАСФАСОВАННОЕ  ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ ХЛОПКОВОГО МАСЛО 1-ГО СОРТА

 

 

 

 

(1-литр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование затраты

Единица

Норма за

Цена

Сумма

измер-я

1-тон

(Оптовой цена)
Приход из дезодорации

кг

1002,29

4262788

4272549

ПЭТ преформа 1-литр

штук

1103

383,34

422824

Крышки  1-литр

штук

1096

200

219200

Этикетка 1-литр

штук

1097

49

53753

Клей декстрин 1-литр

кг

2,07

6500

13455

Гофрокоробка  1-литр

штук

97

1850

179450

Лента клеющий 6х200м 1-литр

м/т

110

19500

8855

Электроэнергия 1-литр

квт

58

331

19198

Зарплата для расфасовка масло соевой 1-литр

сум

77269

В.т.ч.25% отчисления от зарплаты 1-литр

сум

18508

Всего материальный затраты на расфасовку:

1012512

ВСЕГО:

5285061

Рентабельность

сум

 

1268414

ВСЕГО:

сум

 

6553475

Н Д С

сум

20%

1310695

Отпускная цена 1-тонна масло хлопковой

сум

 

7864170

рафинированный дезодорированный 1-сорт
Отпускная цена 1-литр масло хлопковой

сум

7219,31

рафинированный дезодорированный 1-сорт
         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

Главный бухгалтер                        М.Халилов  
Нач.ПЭО                              А.Хасанов

 

 

 

 

   

 

«Т А С Д И К Л А Й М А Н»

«Сурхонозиковкатсаноати» а/ж бош директори

___________________Ш.Муминов

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятининг 60% ли

350 граммли хужалик совуни буйича

 

 

 

 

 

 

 

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

 

 

 

 

 

1 тонна махсулот

Харажатлар номланиши

Улчов

ишлаб чикариш учун

Т/р

бирлик

харажатлар микдори

микдор

сумма

ХОМ АШЁЛАР:

1

Техник саломас

кг

331,1

1359298

2

Озик овкат саломас

кг

60,2

318620

3

ДЖК

кг

210,7

398265

4

Каустик сода

кг

132

1092616

Ж А М И:

3168799

ЭНЕРГЕТИК  ХАРАЖАТЛАР:

1

Пар

г/кал

1,096

52700

2

Электроэнергия

квт

0,242

28975

3

Сув

м3

30,63

18127

Ж А М И:

99802

ИШ ХАКИ:

1

Иш хаки

сум

238384

2

Ажратма

сум

59596

Ж А М И:

297980

Асосий воситалар эскириши

сум

1228

Материаллар чикими

сум

56335

Бошка харажатлар

сум

108019

Ж А М И:

165582

ЖАМИ ТАННАРХ:

3732163

Рентабельность 24 %

сум

895719

Жами:

сум

4627882

Н Д С 20%

925576

Отпускная цена за 1-тон

5553458

Отпускная цена за 1 штука мыло 350гр

1943=80

Бош бухгалтер                          М.Халилов                                              РИБ бошлиги                              А.Хасанов

 

2018-2019 йил хосили буйича

Эл.энергия, ёкилги ва иссиклик энергияларининг

сарфланиш меъёрлари.

Эл.энергия

(квт.час/тн)

ёкилги

(к ГУТ/Гкал)

иссиклик

энергияси

(гкал/тн )

1 тн пахта чигитига

16,0

-

-

1 тн рафинацияланмаган ёгига

300

-

3,2

1 тн  рафинацияланган  ёгига

13,5

-

1,4

1 тн ПЭД идишларга кадокланган ёг

58

-

0,75

1 тн  хужалик Совунга

68

-

3,5

ДЖК \ СЖК

580/48

-

3,8/3,5

 иссиклик энергияси козонхона учун

17,5 квт-ч/

Г кал

180

-

Айланма сув таъминоти

56,6

-

-

1 тн кунжара ишлаб чикариш ва транспортировкаси   учун

18

-

-

1 тн шелуха ишлаб чикариш ва транспортировкаси   учун

-

-

-

Совутиш учун кВт.ч / Гкал

480

-

-

Кап ремонт % от год потреблен

1,3

-

2,1

 

 

         изох :

Юкорида курсатилган меъёрлар «Ўзпахтаёғ» Акциядорлик жамияти томонидан  03.03.2017 йилдаги

№ 2/16-сонли баённомасига асосан белгиланган. “Ўзпахтаёғ”Акциядорлик жамияти томонидан келгусида меъёрлар узгарганлиги хакида хат келмагунга кадар амал килинади.

«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                       Ш.Муминов

 

                    Бош энергетик                                                                              Т.А.Мелиев


Молия ва хисоб

булими


«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти буйича 2019 йилга белгиланган давр харажатлари истикбол режаси

 

 

 

Улчов бирлиги

Истикбол режаси

Сотиш харажатлари

Минг сум

2288319

Рахбарият харажатлари

Минг сум

1285027

Бошка харажатлар

Минг сум

9123074

Жами давр харажатлари :

 

12696420

 

 

 

 

 

            «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                              Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                       М.Халилов

             

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида 2019 йилга белгиланган давр (сотиш) харажатлари тугрисида истикбол режа

                                                                                                                      ( м .сумда)

Харажатлар номи

Жами харажат суммаси

 

1 чорак

2 чорак

3 чорак

4 чорак

Ташиш билан боглик харажатлар

1995218

680367

216414

202415

896022

Таксимот булими ходимлари иш  хаки фонди ва ажратмаси

223632

61977

66383

48322

46950

Жами

2218850

742344

282797

250737

942972


«Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти

бош директори:                                                                                    Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                                   М.Халилов

             

 «Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида 2019  йилга белгиланган  фойда  истикбол  курсатгичлари                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (м.сум)

Курсаткичлар номи

Сатр ракам

Режа

1-чорак

6-ойлик

9-ойлик

Йиллик

Даромад Харажат Даромад Харажат Даромад Харажат Даромад Харажат

1

Махсулот  (иш, хизмат)  сотишдан тушган тушум

010

19241719

38885062

59468421

79989615

 

2

Сотилган махсулот  (иш,хизмат) ларнинг таннархи

020

16152731

32318404

48620677

 

66301440

3

Махсулот (иш, хизмат)ларни сотишдан тушган ялпи  фойда (зарар)  (010-020)

030

3088988

6566658

10847744

13688175

 

4

Давр харажатлари, жами (сатр 050+060+070+080)

040

2373809

4023326

8448996

 

9696420

5

Сотиш харажатлари

050

605390

1266778

1769840

 

2288319

6

Маъмурий харажатлар

060

219816

526508

906781

 

1285027

7

Бошка  операцион  харажатлар

070

1548603

2230040

5772375

 

6123074

8

Келгусида  соликка  тортиладиган  базадан  чикариладиган хисобот даври харажатлари

080

 

 

9

Асосий фаолиятнинг  бошка даромадлари

090

1933895

2085863

3134475

3418614

 

10

Асосий  фаолиятнинг   фойдаси (зарари) (030-040+090)

100

2649074

4629195

5533223

7410369

 

11

Молиявий фаолиятнинг  даромадлари, жами (120+130+140+150+160)

110

2000

3000

7000

11000

 

12

Дивидентдлар  шаклидаги  даромадлар

120

 

 

13

Фоизлар  шаклидаги  даромадлар

130

 

 

14

Узок  муддатли  ижара (молиявий  лизинг)дан даромадлар

140

 

 

15

Валюта  курс  фаркидан  даромадлар

150

2000

3000

7000

11000

 

16

Молиявий  фаолиятнинг  бошка  даромадлари

160

 

 

17

Молиявий  фаолият  буйича  харажатлар (180+190+200+210)

170

 

642232

1324168

2125667

 

2475613

18

Фоизлар  шаклидаги  харажатлар

180

642232

1324168

2125667

 

2475613

19

Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича  фоизлар шаклидаги харажатлар

190

 

 

20

Валюта курс  фаркидан  зарарлар

200

 

 

21

Молиявий  фаолиятнинг бошка харажатлари

210

 

 

22

Умумхужалик фаолиятининг фойдаси  (зарари) (100+110-170)

220

 

 

23

Фавкулотдаги  фойда  ва зарар

230

 

 

24

Даромад (фойда) солигини тулангунга кадар фойда (зарар)  (220+/-230)

240

2008842

3308027

3414556

 

4945756

 

25

Даромад (фойда) дан солик

250

241061

396963

409747

 

593491

26

Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар

260

 

 

27

Хисобот давридаги  соф фойдаси (зарари) (240-250-260)

270

1767781

2911064

3004809

4352265

 

                    

                            «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти  бош директори :                                                Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                                                 М.Халилов

                          


“Сурхонозиковкатсаноати” акциядорлик жамияти буйича 2019 йилда туланадиган фойда солиги истикбол режаси

(м.сум)

Курсаткичлар

Сатр №

2019 йил

Жумладан чораклар буйича

I

II

III

IV

1

Фойда солиги туланишигача молиявий натижа (2-сон шакл «Молиявий натижалар тугрисида хисобот»170 стр)

010

4495468

1770011

2978270

3085578

4495468

2

Харажатлар таркиби тугрисидаги низомга кура солик солинадиган базага киритиладиган харажатлар  (1-илова)

020

138594

95450

114540

125994

138594

Мазкур хисобот даври учун солик солинадиган базадан чикариб ташланмайдиган харажатлар

030

17706

11178

13414

14755

17706

Мазкур хисобот даври учун солик солинадиган базадан чикариб ташланадиган, илгари килинган харажатлар

040

Солик солинадиган базага киритиладиган харажатлар (030-040)

050

17706

11178

13414

14755

17706

4

Акциялар ва бошка кимматли когозлар буйича дивидентлар

060

100000

30000

65000

85000

100000

5

Солик солинадиган даромад (фойда) (010+020+050-060)

070

4551768

184663

3041224

3141327

4551768

6

Амалдаги солик конунчилигига мувофик солик солинадиган даромад (фойда) нинг камайиши

080

14377

3665

6377

8706

14377

7

Имтиёзларни хисобга олганда солик солинадиган даромад (фойда)    (070-080)

090

4537391

1842974

3034887

3132621

4537391

8

Даромад (фойда) солигининг белгиланган  ставкаси

100

12%

12%

12%

12%

12%

9

Даромад солигининг тузатилган ставкаси

110

12%

12%

12%

12%

12%

10

Бюджетга туланадиган даромад (фойда) солиги суммаси (090*109/100)

120

4945756

2008842

3308027

3414557

4945756

11

Бюджетга хисоблаб ёзилди

130

593491

241061

396963

409747

593491

12

Муддат буйича кушимча хисоблаб ёзилди

140

0

0

0

0

0

13

Камайтиришга

150

0

0

0

0

0

                            «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори :                                              Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                                                М.Халилов

             

 “Сурхонозиковкатсаноати” акциядорлик жамияти буйича 2019 йилда туланадиган соликлар истикбол курсаткичлари

 

 

Ул бир

2019 йил

Жумладан чораклар буйича

I

II

III

IV

1

Кушимча киймат солиги

минг.сум

6263700

1862220

1241480

1210000

1950000

2

Ер солиги минг.сум

244800

61200

61200

61200

61200

3

Сув учун туловлар минг.сум

107508

26877

26877

26877

26877

4

Фойда солиги минг.сум

767931

195754

144852

124428

302897

5

Мулк солиги минг.сум

83628

20907

20907

20907

20907

 

Жами :

 

7467567

2166958

1474409

1422505

2340974

                           «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори :                                                Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                                                М.Халилов

              


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сурхонозиковкатсаноати” акциядорлик жамияти буйича 2019 йил

давомидаги йиллик маъмурий харажатлари

060 сатр                                                                                                       9420 счет буйича                                                                 ( м.сумда)

 

 

Харажатлар руйхати

Жами харажат

лар

суммаси

Кайта солика

тотилади

-ган кисми

1-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

 

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

 Харажат-лар суммаси

Кайта солика

тортила-диган кисми

1

Иш хаки

500000

125000

125000

125000

125000

2

Ижтимоий сугурта ажратмалари

125000

31250

31250

31250

31250

3

Хизмат сафари

70000

5000

18000

24000

23000

4

Сурхондарё Телеком алока хизмати

30000

7500

7500

7500

7500

5

Ёкилги мойлаш материаллари

42000

10391

10609

10000

11000

6

Эхтиёт кисмлар сарфи

18000

5000

3000

4000

6000

7

Канцелярия товарлар

56000

14000

10000

14000

18000

8

Маъмурий эхтиёж учун сув сарфи

7000

1750

1750

1750

1750

9

Амортизация ажратмаси

25200

6300

6300

6300

6300

10

Денов Давлат архиви

1500

375

375

375

375

11

Компьютер таъмирлаш

23000

5750

5750

5750

5750

12

Сигнализация харажатлари

30000

7500

7500

7500

7500

13

Маъмурий бино таъмири

160000

62848

97152

14

Маъмурий бошка харажатлар

197327

79658

80000

37669

 

Жами  рахбарият харажатлари

1285027

 

219816

 

306692

 

380273

 

378246

 

 

070  сатр:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Навруз байрами тадбири

240000

240000

240000

240000

2

8-Март байрам тадбири

70000

70000

70000

70000

3

СООС х/ж КУК карорига асосан йулланмалар учун

42000

42000

42000

42000

4

Байрам тадбирлари учун

160000

160000

160000

160000

5

Сурхондарё Вилояти Хужалик суди

32000

32000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

6

Трастбанк хизмати

440000

0

110000

0

110000

120000

100000

7

«Узпахтаёг» АО.Хомийликлар учун

200000

200000

200000

200000

8

Хомийлик *

811000

811000

811000

811000

9

Болалар спортига

300000

300000

300000

300000

10

Эълонлар учун

5000

0

1250

0

1250

1250

1250

11

Табиатни мухофаза килиш чора тадбир дастури

15138

0

3784

0

3784

4605

2965

12

Ички нафакалар

6000

6000

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

13

Ер солиги

244800

0

61200

61200

61200

61200

14

Сув учун туловлар

107508

0

26877

26877

26877

26877

15

Йул солиги

0

0

16

Мулк солиги

83628

0

20907

20907

20907

20907

17

Мактаб солиги

0

0

18

Пенсия фондига  ажратма

2072000

0

797085

319919

954996

19

Маиший хизмат

8000

8000

2000

2000 2000 2000 2000 2000 2000

20

АХО жилдом

24000

24000

6000

6000 6000 6000 6000 6000 6000

21

Консалтинг хизмати

56000

0

56000

22

Ишчиларга сут-каттик, махсус кийим ва иссик овкат учун ,ошхоналар хизмати

480000

480000

120000

120000

120000

120000

120000

120000

120000

120000

23

Аудитор хизматидан фойдаланиш

300000

0

30000

24

Ижарачилар ижарасидан 10% ажратма

1000

0

1000

25

Укиш учун (малака ошириш)

10000

0

10000

26

Обуна учун

80000

80000

80000

27

Моддий ёрдам

50000

50000

50000

50000

28

Табиий йукотиш меъёри

300000

0

300000

29

Давлат божи

50000

50000

50000 50000

30

15 статья тулови

30000

0

30000

31

Кузатув кенгаши иш хаки

100000

100000

100000

100000

32

Ижтимоий сугурта ажратмалари

25000

25000

25000

25000

33

12 статья тулови

50000

0

50000

 

Жами:

6123074

817000

1548603

 

681437

 

3542335

 

 

 

Умумий жами:

7408101

3495000

1768419

 

681437

 

 

 

350699

 

 

Изох: * Хомийлик ёрдами  Узбекистон Республикасининг конуни 02.05.2007 й № УРК-96 га асосан хомийликка сарфланадиган хар йилги харажатлари утган йилда олинган соф фойданинг 10 фоизидан ошмаслиги керак хамда бу харажатлар бизнес-режанинг утган хисобот давридаги соф фойдага тааллукли кисми курсаткичлари бажарилганда амалга оширилади.

                                              

                           «Сурхонозиковкатсаноати»

акциядорлик жамияти бош директори:                                          Ш.Муминов

 

Бош бухгалтер :                                                                                   М.Халилов

             

 

«Сурхонозиқовқатсаноати»   акциядорлик жамиятида ишлаб чиқарилаётган махсулотларнинг таннархини камайтириш борасида 2019 йил давомида белгиланган чора-тадбирлар

ДАСТУРИЧора-тадбирлар номиБажарилиш

муддати

Маъсул шахслар

Кутилаётган натижа

Иқтисод (минг сум)

%

 

                       1.Махсулот ишлаб чиқариш таннархини камайтириш буйича бевосита харажатлар.

  

                                            1.Энергия ресурсларини  иқтисод қилиш.

 1.1 Корхонада электр энергия қувват козфицентини  ошириш хисобига электр энергияси тежалишига эришиш

2019 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Бош энергетик

213.3

0.32 1.2Маъмурий биноларни ёритиш учун қуёш батарияларидан фойдаланишни йўлга қўйиш

2019 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Бош энергетик

18.0

0.02 1.3Электр двигателларини фойдаланиш муддатларини узайтириш, юқори юкланиш ва сакрашдан сақлаш, замонавий улчаш асбобларини урнатиш

2019 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Бош энергетик ва цех, бўлим бошлиқлари

97.3

0.15 1.4Энергоэффектив буғ қозонларини урнатиш, газ ва пар таъминоти буйича қувурларни таъмирлаш,замонавий улчаш асбобларини урнатиш хамда газ ва иссиқлик сарфларини камайтириш

2019 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Бош энергетик ва цех, бўлим бошлиқлари

51.7

0.08 1.5Сув таъминоти буйича қувурларни таъмирлаш, сув таъминоти ва оқова сув улчав асбобларини урнатиб аниқ хисоб-китоб юритилган холда харажатларни камайтириш

2019 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Бош энергетик ва Бош хисобчи

33.1

0.05

2. Хом- ашё ва материаллар сарфи  буйича харажатларни кисқариши.

2.1Қора ёғни охарлаш учун норма буйича сарфланадиган кустик содани норма буйича белгиланган 10 кг сарфини 8.9 кг камайтириш эвазига

2019 йилИшлаб чиқариш буйича директор,Бош технолог,рафинация цехи бошлиғи

37.3

0.06


2.2Ишлаб чиқаришни модернизациялаш, илғор технологияларни қуллаш туфайли, хом ашёдан самарали фойдаланиб  ва сарфланадиган материаллар сарфини камайтириш

2019 йилИшлаб чиқариш буйича директор,Бош технолог, цех ва бўлим бошлиқлари

213.8

0.32


2.3Хом – ашёни қайта ишлашда махсулотлар чиқишини ошириш ва хар хил йўқотишларни камайтириш хисобига

2019 йилИшлаб чиқариш буйича директор,Бош технолог, цех ва бўлим бошлиқлари

295.0

0.44


2.4Хом ашё ва тайёр махсулотларни  технологик талабларга жавоб берадиган омборларда сақлаш ва сақлашдаги йўқотишларни камайтириш

2019 йилЖамият ижроия орган аъзолари, барча цех ва бўлим бошлиқлари

86.7

0.13


2.5 Автотраспортларга сарфланадиган  барча ёқилғи турларини тежаш, бензин ва дизел ёқилгисидан газ ёқилғисига утиш эвазига

2019 йилЛогистика бўлими бошлиғи

95.9

0.14


2.6Корхонага ташиб келтирилаётган борча моддий бойликларни ташиб келтиришда иложи борича корхонанинг ўз транспортларида ташиб келтириш

2019 йилХом ашё базасини ривожлантириш буйича директор, Логистика бўлими бошлиғи

13.1

0.02


                                              

                                                                        3.Давр харажатларини қисқартириш. 3.1 Замонавий мехнат методларини қўллаш ва мехнат интизомини мустаҳкамлаш хисобига

2019 йилМолия, маркетинг ва сотиш    буйича директор, Бош хисобчи

57.6

0.09


3.2Доимий харажатларини оптималлаштириш ва хизмат сафари, телефон хизмати, концелярия, коммунал ва бошқа турдаги харажатларни камайтириш

2019 йилМолия, маркетинг ва сотиш    буйича директор, Бош хисобчи

14.7

0.02


3.3Даъво муттати ўтган дебитор қарзларни ундирилишига эришиш . Жарима, устама туловлари хамда бошқа туловларни  пасайтириш хисобига

2019 йилМолия, маркетинг ва сотиш     буйича директор, Бош хисобчи

186.8

0.28


                                                                        4.  Билвосита харажатларни камайтириш


4.1Корхонада хар хил сабабларга кура ишлаб чиқариш тўхтаб турганида ходимларни бошқа ишларга жалб қилган холда харажатларни камайтириш

2019 йил

Жамият ижроия орган аъзолари, барча цех ва бўлим бошлиқлари

13.9

0.02


4.2Ишлаб чиқариш қувватларидан унумли фойдаланиш мақсадида ноананавий хом аёларни қайта ишлаб беришни амалга ошириб, мажбурий тўхталишлардаги ортиқча харажатларни камайтириш

2019 йилИшлаб чиқариш буйича директор, Хом ашё базасини ривожлантириш буйича директор, барча цех ва бўлим бошлиқлари

33.7

0.05


4.3Корхона омборидаги мовжуд ишлаб чиқариш учун кераксиз товарларни сотиш ва ноликвид товарларни қисқартириш хисобига

2019 йилМолия, маркетинг ва     буйича директор, Бош хисобчи

56.7

0.09


4.4Бошқа кўзда тутилмаган харажатларни камайтириш хисобига2019 йил

Молия, маркетинг ва     буйича директор, Бош хисобчи

191.8

0.29


    Жами:  

1710.4

2.56


   

«Сурхонозиковкатсаноати»

  акциядорлик жамияти бош директори:                                Ш.Муминов  

 

                         Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                          бўлими бошлиғи:                                                                         А.Хасанов

 

 

 

 

 

 

 

“Сурхонозиқовқатсаноати” АЖ да 2018-2021 йилларда корхонани модернизация қилиш дастурига асосан2019 йилда инвестиция лойихаларини амалга ошириш мақсадида Денов туманида 200 бошга мулжалланган бўрдоқчилик ва сутчиликка ихтисослаштирилган замонавий чорвачилик комплексни ташкил этиш

ЛОЙИХАСИ

“Т А С Д И Қ Л А Й М А Н”                                                                                                            “Сурхонозиқовқатсаноати”  АЖ                                                                                      бош директори           Ш.Т.Муминов.                                                                                          «______»_________________ 2019 йил

 

 

ЛОЙИХА

Лойиха ташаббускори«Сурхонозиқовқатсаноати» АЖ  Лойиха қуввати, ишлаб чиқариладиганмахсулот

200 бошга мулжалланган бўрдоқчилик ва сутчиликка ихтисослаштирилган замонавий чорвачилик комплексни ташкил этган холда ғушт, сут ва сут махсулотлари

Лойиха қиймати500 минг АҚШдоллари  шужумладан:  Қурилишватаъмирлашишлари170 мингАҚШдоллари  Чорвачиликучун300 минг АҚШдоллари  Хомашё25 минг АҚШдоллари  Бошқа харажатларучун5 минг АҚШдоллари  Молиялаштиришманбаи   Уз маблағи хисобидан250 мингАҚШдоллари  Банк кредити хисобидан250 мингАҚШдоллари  Ер майдони1 гектар  Яратиладиганиш ўрни5 та   Қурилиш ишлариниякуланиши2019 йилIII-чорак  200 бошга мулжалланган бўрдоқчилик ва сутчиликка ихтисослаштирилган замонавий чорваларни олиб келиш муддати2019 йил  IV-чорак

 

 1. 1.       КАЙДНОМА:
 2. Асосийбиноси
 3. Омборхонабиноси
 4. Офис биноси
 5. Ошхонабиноси
 6. Автотураргох
 7. Коровулхона
 8. Ветирнария булими

 

 

 

 

 

 


 

 

ЛОЙИХА

Лойихаташаббускори«Сурхонозиқовқатсаноати» АЖ  Лойиха қуввати, ишлаб чиқариладиганмахсулот

200 бошга мулжалланган бўрдоқчилик ва сутчиликка ихтисослаштирилган замонавий чорвачилик комплексни ташкил этган холда ғушт, сут ва сут махсулотлари

Лойиха қиймати500 минг АҚШдоллари  шужумладан:  Қурилишватаъмирлашишлари150 мингАҚШдоллари  Чорвачиликучун300 минг АҚШдоллари  Хомашё25 минг АҚШдоллари  Бошқа харажатларучун25 минг АҚШдоллари  Молиялаштиришманбаи   Уз маблағи хисобидан250 мингАҚШдоллари  Банк кредити хисобидан250 мингАҚШдоллари  Ер майдони2 гектар  Яратиладиганиш ўрни5 та   Қурилиш ишлариниякуланиши2019 йилIII-чорак  200 бошга мулжалланган бўрдоқчилик ва сутчиликка ихтисослаштирилган замонавий чорваларни олиб келиш муддати2019 йил  IV-чорак   .0

 1. 9.       КАЙДНОМА:
 2. Асосийбиноси
 3. Омборхонабиноси
 4. Офис биноси
 5. Ошхона биноси
 6. Автотураргох
 7. Коровулхона
 8. Ветирнария булими

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тасдиклайман»

«Сурхонозиковкатсаноати» АЖ

бош директории

______________Ш. Муминов

«_____» ____________ 2019 й.


«Сурхонозиковкатсаноати» АЖ да 2019 йилда 200 бошга мулжалланган бўрдоқчилик

ва сутчиликка ихтисослаштирилган замонавий чорвачилик комплексни ташкил этиш

Т А Р М О К   Ж А Д В А Л И.


Амалга ошириладиган ишлар

2019 йил

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

200 бошга мулжалланган бўрдоқчилик ва сутчиликка ихтисослаштирилган замонавий чорвачилик комплексни ташкил этиш, лойиха қиймати 500 минг АҚШ долларини ташкил этади

2

Лойиҳани тадбиқ этиш учун барча лойихалаш ишларни амалга ошириш. Қурилиш монтаж ишларининг бажарилиши муддатини аниқлаб олиш ва амалга ошириш.

3

Лойиҳанинг техник-иқтисодий асослари (ТИА)ни ишлаб чиқиш ва тасдиқдан ўтказиш.

4

Қурилиш монтаж ишларини (ҚМИ) бошлаш

5

Қурилиш монтаж ишларини (ҚМИ) якунлаш

6

Ишчи гуруҳ томонидан объектни қабул қилиш бўйича буйруқ далолатномаларни расмийлаштириш.

7

Чорва молларини олиб келиш ва замонавий чорвачилик комплексини ишга тушириш

                                                                                                                                                                         “ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Сурхонозиковкатсаноати” АЖ бош директори ________ Ш.Т.Муминов

“____”  _______ 2019 йил

 

 

 

 

 

Сурхондарё вилоятида янги ишлаб чиқариш қувватлари ва иш ўринлари барпо этиш, аҳоли турмуш даражасини янада ошириш мақсадида “Сурхонозиқовқатсаноати” АЖ томонидан Денов туманида 200 бошга мулжалланган бўрдоқчилик ва сутчиликка ихтисослаштирилган замонавий чорвачилик комплексни ташкил этиш бўйича

ЙЎЛ ХАРИТАСИ

п/п

Бажариладиган   ишлар

Бажариш муддати

МаЪсул  ҳодимлар

1.

200 бошга мулжалланган бўрдоқчилик ва сутчиликка ихтисослаштирилган замонавий чорвачилик комплексни ташкил этиш, лойиха қиймати 500 минг АҚШ долларини ташкил этади.

                               2019 й

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор П.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров, Бош бугалтер  М.Халилов

2.

Лойиҳани тадбиқ этиш учун барча лойихалаш ишларни амалга ошириш. Қурилиш монтаж ишларининг бажарилиши муддатини аниқлаб олиш ва амалга ошириш.

 2019 йил

 Январ

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор П.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров, Бош бугалтер  М.Халилов

3.

Лойиҳанинг техник-иқтисодий асослари (ТИА)ни ишлаб чиқиш ва тасдиқдан ўтказиш.

                      2019 йил

 Март

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор П.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров, Бош бугалтер  М.Халилов

4

Қурилиш монтаж ишларининг бажарилиши давомида ёнғин хавфсизлиги қоидаларига хамда

мехнат мухофазаси,

техника хавфсизлиги қоидаларига риоя қилинишини назорат қилиш.

 2019 йил Доимий

2019 йил Доимий

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор П.Шерматов, Ёнғин хавфсизлиги булими бошлиғи А.Жумаев,

ММ ва ТХ булими бошлиғи А.Хидиров

5

Қурилиш монтаж ишларини (ҚМИ) бошлаш

 2019 йил Апрел

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор П.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров, Бош бугалтер  М.Халилов

        6

Қурилиш монтаж ишларини (ҚМИ) якунлаш

  2019 йил Октябр

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор П.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров, Бош бугалтер  М.Халилов

         7

Ишчи гуруҳ томонидан объектни қабул қилиш бўйича буйруқ далолатномаларни расмийлаштириш.

                       2019 йил Октябр

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор П.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров, Бош бугалтер  М.Халилов

8


Чорва молларини олиб келиш ва замонавий чорвачилик комплексини ишга тушириш

 2019 йил Декабр


Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор П.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров, Бош бугалтер  М.Халилов
Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш

маркетинг ва сотувлар бўйича директор                                                                                    Р.Мансуров


Ишлаб чиқариш бўйича директор                                                                                               Ф.Шерматов


Инвестиция булими бошлиғи                                                                                                       И.Тангиров


Бош бугалтер     

 

 


 

“Т А С Д И Қ Л А Й М А Н”                                                                                                            “Ориён К”  ЧП директори   И.Абдуллаев. «___»________ 2019 йил

“Сурхонозиқовқатсаноати” АЖ ваМЧЖ“Ориён к” хамкорликда   2019-2020йилларда инвестиция лойихаларини амалга ошириш мақсадида Денов туманида  Тош майдалаш очиқ шағал ва қум конларини ишлаш ва битон махсулотларини ишлаб чиқариш заводи

“Ориён голд сурхон” МЧЖ кушма корхонасининг

ЛОЙИХАСИ

“Т А С Д И Қ Л А Й М А Н”                                                                                                            “Сурхонозиқовқатсаноати”  АЖ                                                                                      бош директори           Ш.Т.Муминов.                                                                                          «______»_________________ 2019 йил

 

 

ЛОЙИХА

Лойихаташаббускори «Сурхонозиқовқатсаноати» АЖ
Лойиха қуввати, ишлаб чиқариладиганмахсулот

Тош майдалаш очиқ шағал ва қум конларини ишлаш ва битон махсулотларини ишлаб чиқариш заводи

Лойиха қиймати 600 минг АҚШдоллари
шужумладан:
Қурилишватаъмирлашишлари 100 мингАҚШдоллари
Технологияларниолибкелиш   360минг АҚШдоллари
Битонмахсулотларниишлабчикариш  100минг АҚШдоллари
Бошқа харажатларучун      40минг АҚШдоллари
Молиялаштиришманбаи  
“Сурхонозиқовқатсаноати” АЖ  хисобидан 240мингАҚШдоллари
“Ориён к” МЧЖ хисобидан 360  мингАҚШдоллари
Ер майдони 1 гектар
Яратиладиганиш ўрни 20 та
Қурилиш ишлариниякуланиши 2019йилII-чорак
Қурилиш ишлариниякуланиши 2020йилI-чорак
Тош майдалаш очиқ шағал ва қум конларини ишлаш ва битон махсулотларини ишлаб чиқариш заводиолиб келиш ва ишга тушириш муддати 2020 йил  II -чорак

 

 

 1. 17.    КАЙДНОМА:
 2. 18.    Асосийбиноси
 3. 19.    Омборхонабиноси
 4. 20.    Офис биноси
 5. 21.    Ошхона биноси
 6. 22.    Автотураргох
 7. 23.    Коровулхона

                                                              Инвестиция булими бошлиғи                                                                    И.Тангиров

 


 

 

 

“ОРИЁН ГОЛД СУРХОН” МАСУЛЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ,

КУШМА  КОРХОНАСИ


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Сурхонозиковкатсаноати” АЖ бош директори ________ Ш.Т.Муминов

“____”  _______ 2019 йил

 

«Сурхонозиковкатсаноати» АЖ томонидан тўғридан тўғри жалб қилинган  хорижий  инвестор  «Ориён К» МЧЖ билан хамкорликда 2019-2020 йилларда замонавий тош майдалаш очиқ шағал ва қум конларини ишлаш ва битон махсулотларини ишлаб чиқариш заводини  ташкил этиш

ЙЎЛ ХАРИТАСИ”

п/п

Бажариладиган   ишлар

Бажариш муддати

МаЪсул  ҳодимлар

1.

 Тош майдалаш очиқ шағал ва қум конларини ишлаш ва битон махсулотларини ишлаб чиқаришга ихтисослаштирилган замонавий комплексни ташкил этиш, лойиха қиймати 600 минг АҚШ долларини ташкил этади

 

 Январ

 2019 й

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор Ф.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров

2

Лойиҳани тадбиқ этиш учун барча лойихалаш ишларни амалга ошириш.

 

  Феврал

  2019 й

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор Ф.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров

3Қурилиш монтаж ишларининг бажарилиши муддатини аниқлаб олиш ва амалга ошириш.

    

         Март

     2018 й

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор Ф.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров

4Лойиҳанинг техник-иқтисодий асослари (ТИА)ни ишлаб чиқиш ва тасдиқдан ўтказиш.

 Апрел

  2018 й

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор Ф.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров

5Лойиҳани тадбиқ этиш,  олиб келинадиган технологиялар учун шартномалар тузиш

Май

2018 й

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор Ф.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров

6Қурилиш монтаж ишларини (ҚМИ) бошлаш

 

2019 й   Июн  2020 й  Феврал

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор Ф.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров

7Қурилиш монтаж ишларини (ҚМИ) якунлаш

 

2020  й  Март

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор Ф.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров

8

Ишчи гуруҳ томонидан объектни қабул қилиш бўйича буйруқ далолатномаларни расмийлаштириш

 

2020 й Апрел

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор Ф.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров

9Тош майдалаш ускуналарини олиб келиш монтаж ишларини амалга ошириш

 

2020 й Май

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор Ф.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров

10Тош майдалаш ускуналарини ишга тушириш

 

2020 й Июн

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор Ф.Шерматов,  Инвестиция булими бошлиғи И.Тангиров

11

Қурилиш монтаж ишларининг бажарилиши давомида ёнғин хавфсизлиги қоидаларига хамда  мехнат мухофазаси, техника хавфсизлиги қоидаларига риоя қилинишини назорат қилиш.

 

 2019 й   Июн     2020 й   Июн

Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор Р.Мансуров, Ишлаб чиқариш бўйича директор  Ф.Шерматов, Ёнғин хавфсизлиги булими бошлиғи А.Жумаев, ММ ва ТХ булими бошлиғи А.Хидиров


 Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш

маркетинг ва сотувлар бўйича директор                                                                                      Р.Мансуров


Ишлаб чиқариш бўйича директор                                                                                                Ф.Шерматов


Инвестиция булими бошлиғи                                                                                                        И.Тангиров


Бош бугалтер                                                                                                                                  М.Халилов

 

 


 »Тасдиклайман»

 

 »Тасдиклайман»

 

 »Ориён К» МЧЖ  рахбари

 

 »Сурхонозиковкатсаноати» АЖ бош директори

 

_________И.Абдуллаев

 

________________ Ш.Т.Муминов

 

«28″ Январ 2019 й.

 

«28″  Январ 2019 й.

 

    «Сурхонозиковкатсаноати» АЖ томонидан тўғридан тўғри жалб қилинган  хорижий  инвестор
«Ориён К» МЧЖ билан хамкорликда 2019-2020 йилларда замонавий тош майдалаш очиқ шағал ва қум
конларини ишлаш ва бетон махсулотларини ишлаб чиқариш заводини  ташкил этиш
Т А Р М О К        Ж А Д В А Л И.

 

Амалга ошириладиган ишлар

2019 йил

2020 йил

1 квартал

2 квартал                                   

3 квартал

4 квартал

1 квартал

2 квартал                                   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

1

Тош майдалаш очиқ шағал ва қум конларини ишлаш ва битон махсулотларини ишлаб чиқаришга ихтисослаштирилган замонавий комплексни ташкил этиш, лойиха қиймати 600 минг АҚШ долларини ташкил этади

2

Лойиҳани тадбиқ этиш учун барча лойихалаш ишларни амалга ошириш.

3

 Қурилиш монтаж ишларининг бажарилиши муддатини аниқлаб олиш ва амалга ошириш.                                    

4

Лойиҳанинг техник-иқтисодий асослари (ТИА)ни ишлаб чиқиш ва тасдиқдан ўтказиш.      

5

   Лойиҳани тадбиқ этиш,  олиб келинадиган технологиялар учун шартномалар тузиш      

6

Қурилиш монтаж ишларини (ҚМИ) бошлаш                              

7

Қурилиш монтаж ишларини (ҚМИ) якунлаш                        

8

Ишчи гуруҳ томонидан объектни қабул қилиш бўйича буйруқ далолатномаларни расмийлаштириш.

9

Тош майдалаш ускуналарини олиб келиш монтаж ишларини амалга ошириш

10

Тош майдалаш ускуналарини ишга тушириш
Инвестицияларни жалб қилиш, ривожлантириш маркетинг ва сотувлар бўйича директор

  Р.Мансуров

Инвестиция булими бошлиғи

   И.Тангиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ТЕХНИКАВИЙ – ТАШКИЛИЙ

ТАДБИРЛАР МАЖМУАСИ

 

                                                                                      « ТАСДИКЛАЙМАН»

                                                                                 «Сурхонозиковкатсаноати» А/Ж

                                                                             и/ч директори   _________ Ф.Шерматов

                                                                                    «____» _________2019 йил

 

«Сурхонозиковкатсаноати» А/жамиятида  2019 йил учун тузилган

бизнес режани бажариш буйича ишлаб чикарилаётган махсулотларнинг сифат курсаткичларини янада ошириб юкори даражага олиб чикиш учун

 тузилган чора тадбир.

Бажариладиган ишлар.

Муддати

Маъсул шахс

1

Жамиятда кабул килинаётган техник чигитларни навлар буйича омборда жойлаштириш,ишлаб чикаришга паст навли техник чигитларни биринчи навбатда кайта ишлашга бериш

Доимий

ССва СНЛаб-я

 булим бошлиги

Омбор мудири

2

Ишлаб чикарилаётган пахта чигити шелухасини сифатли холда истеъмолчиларга етказиб бериш максадида шелуха омборининг уст кисмини ёпиш чораларини куриш

Доимий

ССва СНЛаб-я

 булим бошлиги

Экспорт,ички сотувлар маркетинг ва реклама б/б

3

Лаборатория ходимларининг малакасини ошириш

 

Доимий

ССва СНЛаб-я

 булим бошлиги

 

4

Лаборатория булимини замонавий асбоб ускуналар ва жихозлар билан жихозлаш

Доимий

ССва СНЛаб-я

 булим бошлиги

 

5

Тайёр махсулот саклаш сигимларини вакти вакти билан тозалаб далолатномалар тузиш.

Доимий

ССва СНЛаб-я

 булим бошлиги

Омбор мудирлари

6

Совун ва ДЖК ишлаб чикариш цехида 60% ли хужалик совуни сифатини янада яхшилаш хамда 70%ли хужалик совунини ишлаб чикаришни ташкиллаштириш.

Доимий

ССва СНЛаб-я

 булим бошлиги

 

7

Лабораторияни керакли кимёвий эритмалар билан таъминлаш.

Доимий

ССва СНЛаб-я

 булим бошлиги

 

8

Совун цехи лабораториясини замонавий жихозлар билан таъминлаш

2-3 чорак

ССва СНЛаб-я

 булим бошлиги

 

 

 

Стандарт, сифат ва синов назорат

 лаборатория бўлим бошлиги:                                           Д.Муминова

 

 

 

 

                                                                                                         

“Сурхонозиқовқатсаноати” акциядорлик жамияти цех ва бўлимларида ишлаб чиқариш қувватини ошириш, махсулотларни сифатини яхшилаш, тежамкорликни ошириш,янги техникани ишга тушириш ва табиий йўқотишларни камайтириш бўйича 2019 йилга бажариладиган ишлар хажми.

 

 

 

Хом ашё базасини ривождантириш бўлими бўйича

Бажариладиган ишлар

Нима сабабга кўра режага киритилди

Қандай иқтисод беради

Бажариш муддати

Харажатлари минг.сўм

Бажарувчи жавобгар шахс

1 Винтли конвеер

15-дона Ф 400,500Ишлаб чиқариш ускуналарини узоқ муддатли ишлашини таъминлашТехник чигит-

ларни ишлаб чиқаришга узатишда ва омборига туширишда самара беради3-чорак7500Бош механик,цех бошлиғи

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи2КШП,нориялар учун Транпортёр лента Д-500,650,мм 250п/мИшлаб чиқариш ускуналарини узоқ муддатли ишлашини таъминлашТехник чигит

ларни ишлаб чиқаришга узатишда ва омборига туширишда самара беради


3-чорак


20.000Бош механик ,цех бошлиғи

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи3Авто юктуширгич редлери учун цепь  Т-175ММ 100П/мИшлаб чиқариш ускуналарини узоқ муддатли ишлашини таъминлашИшлаб чиқариш бетўхтов ишлашини таъминлайди


3-чорак


5500Бош механик Цех бошлиғи

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи4Трнспартёр ленталар учун хар-хил маркадаги роликлар 500-1000 лик 100ДИшлаб чиқариш ускуналарини узоқ муддатли ишлашини таъминлашТехник чигит

ларни ишлаб чиқаришга узатишда ва омборига туширишда самара беради


3-чорак


6000И/Ч  директор

Цех бошлиғи

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи5Ц2У-200 редуктор 2-комп. РЦ-80 И-43 редуктор 1 донаТехнологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараён узлуксиз давом этадиЙил давомида


13500И/Ч  директор

Цех бошлиқлари

Экстракция цехи бўйича

1 Тостер конденсатор

га трубчаткали совутгич қисминм янгисига алмашти

риш 2 донаБензин сарфини камайтириш мақсадидаИшлаб чиқарилган махсулотлар таннархи камаяди


3-чорак


120.000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари2Дефлегматор 2 донаБензин сарфини камайтириш мақсадидаИшлаб чиқарилган махсулотлар таннархи камаяди


3-чорак

15.500И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Кунжара норияси учун туя  жунли лентасини янгилаш

60 П/метрТехнологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараён узлуксиз давом этади

3-чорак18000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлар35Конденсатор F-150м3Бензин сарфини камайтиришИ/ч ган махсулот танархини камай-ш.3-чорак240000И/Ч  директор

Цех бошликлари

 

 

Буғ ишлаб чиқариш цехи

1 Мазут бакларини таъмирлаш Ишлаб чиқаришга берилаётган  мазутни хисобини олиш Технологтк жараённи яхшилаш мақсадида Йил давомида

12000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи бўлими

Цех бошлиқлари


2Буғ и/ч цехи сув насосларига, вентиляторга частотний приобраз ўрнатишКорхонани бир меъёрда буғ билан таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

65000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи бўлими

Цех бошлиқлари

3

ТСТ-20 тн.2 дона буг козонларини урнатиш.Корхонани бир меъёрда буғ билан таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

4128000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи бўлим

Цех бошлиқлари

Шрот омбори

1Норияларга В-300 лента 144 метрИшлаб чиқариш унумдорлиги яхшиланадиТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

30000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

2Термо-датчик дистанционный 42 донаЭскирганлиги сабаблиТехнологик жараённи яхшилаш мақсадида

3-чорак

5000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

Сув хўжалиги бўлими

1Насос глубинный 2 донаЭскирганлиги сабаблиТехнологик жараённи яхшилаш мақсадида1-2 чорак16000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари


2Градерня учун ВАСВ-32/178 эл.двигатель лапастлари билан

1 комплектИшлаб чиқариш унумдорлиги яхшиланадиТехнологик жараённи яхшилаш мақсадида3-4-чорак25000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

 

Асосий ишлаб чиқариш тармоғи бўйича

            1 Каласник 01,035,045,075, 1000 дона Технологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлаш Технологик жараённи яхшилаш мақсадида 3-чорак

25000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари2Пресс Г-24 учун ф-85мм Валь 5 донаТехнологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

25500Бош мухандис

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари3

Сепаратор бўлинмаларига штамп.сита ф-4,5,6,7Технологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

15000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари4Прессларга ф-85мм витоклар комплектТехнологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

15000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари5Пропаричный шнек 4 дона шнек жолб билан бирга ф-300Технологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадида

3-чорак

12000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари6Редуктор

Ц2У-250-1/10-2 дона

Ц2У-400-1/10-2 дона

Технологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

50000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари7Цеп 38,1 – 50 п/м

Цеп 40,5 – 50 п/мТехнологик ускуналарни бетўхтов ишлашини таъминлашТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

10000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари8Компрессор учун вал НФ-611 маркали 1 дона,вкладыш 12 дона, поршен 6 дона, шатун 12 дона, гилза 6 дона, кольцо 24 дона, палисть 6 дона втулка бронза 6 донаБензин сарфини камайтириш ва 1-2-Экстракция цехларнинг бетўхтов ишлаши мақсадидаТехнологик жараённи яхшилаш мақсадидаЙил давомида

7000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

 

 

Совун ва ДЖК ишлаб чиқариш цехи

 

1


Ф 50 нерж. Пруток -15метрИшлаб чиқаришдаги мавжуд насосларни таъмирлаш мақсадидаТехнологик жараён узлуксиз давом этадиЙил давомида

2500И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари


2

АХ-50 хим насос

1 донаИшлаб чикариш самарадорлигини оширишТехнологик жараён узлуксиз давом этади

1-чорак

4000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлари

3

ЭлектротеньИшлаб чикариш самарадорлигини оширишТехнологик жараён узлуксиз давом этади1-чорак26000И/Ч  директор

Экспорт ички сотувлар ва маркетинг бўлими бошлиғи

Цех бошлиқлариИ/Ч  директори:                            ________         Ф.Шерматов

Т ва ХТ бўлим бошлиғи:           ________           З.Бобомуродов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                «Т А С Д И К Л А Й М А Н»

                                                                                                                              Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик

                                                                                                                                              жамияти  и/ч директори                                                                                                                                                                                                _________Ф.Шерматов 

                                                               «_____»___________2019 йил.                                                       

                                            

 »Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамиятида  табиатни

 мухофаза   килиш мақсадида

тузилган чора-тадбирлар.    

 

 

 

 

Тадбирлар номи

Бажариш муддати

 

Сарфланган маблаг минг.с

Кутилган самара

Маъсул шахс

1.

Жамият худудини ободонлаштириш

Доимий

2500.0

Экологик холатни яхшилаш

Қишлоқ ва хўжалик ишлари бўлими бошлиги

2.

Асосий  ишлаб чикариш тармогида чакиш ва элаш ускуналарида чанг ушлагич мосламанинг доимий ишлашини таъминлаш.

Доимий

1500.0

Табиатга чанг чикиши олди олинади.

Цех бошлиғи.

3.

Кунжара  омборидан  атмосферага чиқаётган шрот чангини камайтириш.

Доимий

900.0

Атроф мухитга чанг чикишини камайтириш

Цех бошлиғи

4.

Совун ва ДЖК цехида хаво суриш мосламаларини таъмирлаш

Кап.таъмир даврида

1200.0

Атмосфера ифлосланиши олди олинади

Цех бошлиғи

5.

Чигит тозалаш булимида чанг ушлагич мосламаларини таъмирлаб доимий иш холатини таъминлаш.

Доимий

600.0

Атмосферага чанг чиқиши камаяди.

Цех бошлиғи

6.

Буг ишлаб чиқариш цехида атмосферага чиқаётган тутун ва газ миқдорини камайтириш.

Доимий

500.0

Атмосфера ифлосланиши олди олинади.

Цех бошлиғи.

7.

Жамият худудида чиқиндилар йиғилиб қолишига йўл қўймаслик. Туман коммунал хўжалиги билан шартнома тузиш.

Доимий

500.0

Чиқиндилар йиғилиб қолиши.

Қишлоқ ва хўжалик ишлари бўлими бошлиги

8.

Атмосфера хавосининг меъёрий даражасидан ортиқ ифлосланишига йўл қўймаслик.

Доимий

400.0

Экологик ҳолатини яхшилаш.

СС ва СН лаб-я бўлими бошдиғи

9.

Барча ёг ушланич мосламаларини таъмирлаб, умумий оқова сув қувуридан ёғли сув оқишининг олдини олиш.

Доимий

300.0

Сув ифлосланишиниг олдини олиш.

Цех бошлиқлари.

10.

Темир йўл вагонларига юкланаётган ёки туширилаётган (мазут, соапсток, бензин, кунжара, чигит) махсулотларининг атрофга тўкилишига йўл қўмаслик.

Доимий

300.0

Атроф мухитни ифлосланиши олди олинади

Маъсул цех бошлиқлари.

11.

Оқова сув баки ва ховузларини тозалаб, сув насосларини таъмирлаб қўйиш.

Доимий

600.0

Сув ифлосланишиниг олдини олинади.

Сув хўжалиги бўлими

           

 

 

   

 

             
СОЦИАЛ ИЖТИМОИЙ БУЛИМ


                                            

                                               

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти

рахбар ходимлари, мухандис-техник ходимлари, ишчи-хизматчиларини йил якунига кура мукофотлаш тугрисидаги

НИЗОМ                

 

 1. Ушбу Низом «Сурхонозиковкатсаноати»  акциядорлик  жамияти рахбар ва мухандис-техник ходимлари, ишчи-хизматчиларини моддий рагбатлантириш, ходимлар кунимсизлигини камайтириш, мехнат интизоми ва ходимлар малакасини ошириш максадида жорий этилди.
 2. Йил якунига кура мукофотлаш жамгармасининг микдори йил якунига кура рахбарлар, мухандис-техник ходимлар,  мукофотлаш микдори мехнатга хак тулаш жамгармаси сметасидан келиб чиккан холда рахбарият касаба уюшмаси кумитаси билан келишиб хал килади.
 3. Йил якунига кура ходимларни мукофотлаш учун механтга хак тулаш жамгармасидан туланадиган рагбатлантирувчи тулов микдори камида ойлик лавозими маоши (тариф ставкаси) микдорида булиши керак.
 4. Йиллик мукофотлаш хажми белгиланган курсаткичлар бажарилган такдирда ёки ошириб бажарилганда белгиланади.
 5. Мукофот олиш хукуки ва тулов микдорини белгилаш учун зарур булган узлуксиз иш стажи:

5.1.  Корхонада йил якунига кура туланадиган мукофот мазкур корхонанинг руйхат таркибида булган

рахбар, мухандис-техник ходимлар, шунингдек ойлик маош олиб ишлайдиган шу корхона Касаба уюшма кумитаси ходимларига туланади.

5.2.  Мукофот календарь йилда тулик ишлаган ходимларга туланади.Ходим календарь йилида тулик ишлаб, мукофот туланаётган вактида ишдан бушатилган булса хам, мукофотни белгиланган умумий тартибда ва муддатда олишга хакли.

5.3.  Ходим тулик календарь йили ишламаган булса хам, куйидаги холларда унга мукофот туланади:

-          Куролли кучлар сафига хизматга чакирилиши муносабати билан ишдан бушаса, кексалик туфайли

ёки ногиронлик туфайли нафакага чикса;

-          Хомиладорлик ёки тугиш таътиллари олинганда, олий (урта-махсус) укишга кирса;

-          Корхона йулланмаси билан ишдан ажралган холда малака ошириш курсига борса;

-          Республика Касаба уюшма органларига ишга утса;

-          Сайлаб куйиладиган лавозимга сайланганлиги;

-          Корхона рахбарининг розилиги билан, юкори ташкилот карори асосида бошка корхонага ёки ташкилотга ишга утказилганида;

-          Куролли кучлар сафидан хизматдан бушагани туфайли ишга кайтса;

-          Корхона йулланмаси билан ишдан ажралган холда малака ошириш курсидан укишдан ишга кайтса;

-          Аёлларга бола тарбияси учун берилган кушимча таътиллардан кайтса;

-          Ногиронлик муддати тугагач корхона рахбари билан келишилган холда юкори ташкилотнинг карорига кура ишга йулланган булса.

5.4.  Юкоридаги сабаблар буйича йил давомида тулик ишламаган ходимга мукофот унинг амалда ишлаган вактидаги маошидан келиб чиккан холда белгиланиб, корхона буйича белгиланган муддатда туланади.

5.5.   Йил якунига кура мукофот тулашда иш стажи хисобга олинаётганда мазкур корхонадаги узлуксиз  иш даври кузда тутилади. Бунда аёлларга фарзанди 3 ёшга етгунича уни парваришлаш учун бериладиган таътил, шу корхонада ишлаб туриб куролли кучлар сафига хизматга кетган ва яна кайтиб келиб ишлаган булса хизмат даври, мазкур корхонага корхона рахбарининг розилиги билан юкори ташкилотнинг карорига биноан ишдан-ишга утказиш йули билан келиб ишлаётган давр хам хисобга олинади.


5.6.  Мукофот хажми рахбарият ва Касаба уюшмаси кумитаси томонидан узлуксиз иш даврига мос холда

аникланади.

 1. Мукофот туланадиган ойлик маош таркиби.

6.1.  Йил якунига кура мукофот тулашда маошга куйидаги туловлар кирмайди:

-          Навбатдаги, кушимча ва укув таътили учун;

-          Куп йиллик самарали мехнати учун туланадиган рагбатлантирувчи тулов, утган йил якунига кура туланган мукофот;

-          Давлат мажбуриятини бажараётган вакт, харбий йигин учун;

-          Ходимларни тайёрлаш ва амалий ишга рахбарлик килгани учун туланган кушимча тулов;

-          Бир марта бериладиган моддий ёрдам;

-          Вактинчалик иш кобилиятини йукотганлиги учун туланган тулов.

 1. Мукофот туланадиган ойлик маош таркибида механт жамоасининг иш якунига кура ойлик маоши

жамгармасидан туланадиган туловлар киради, яъни таъриф ставкаси буйича лавозим оклади ва ишбай нархлар, иш хажмининг ошгани хисобига касб ва лавозимига уриндошлик, касб махоратига ва олий махорат учун кушимча туловлар.

 1. Низомнинг 7-бандида курсатилган туловлардан  шунингдек айрим тоифа ходимларга киради.

 1. 9.      Мукофот хажмини белгилаш.

 

9.1.Йил якунига кура туланадиган мукофот микдори ходимнинг иш хакига пропорционал холда мазкур

корхонадаги узлуксиз иш вактини хисобга олган холда амалга оширилади.

9.2. Йиллик мукофот куйидаги жадвал буйича аникланади:

 

 

Иш стажи

Маъмурий бошкариш ва  аппаратининг рахбарлари, бош мутахассислар,булим бошликлари.

Инженер техник ходимларнинг

Хизматчилар,иктисодчилар,тарозиболар,техник  лаборантлар,омбор мудирлари,хужалик мудири, катта усталар.

1 1 йилдан 5 йилгача

1,05

1,01

2. 5 йилдан 10 йилгача

1,10

1,02

3. 10 йилдан 15 йилгача

1,15

1,03

4. 15 йилдан 20 йилгача

1,20

1,04

5. 20 йилдан 25 йилгача

1,25

1,05

6. 25 йилдан 30 йилгача

1,30

1,06

7. 30 йилдан юкори

1,35

1,07

 

10.Мукофот хажмини камайтириш тартиби.

 

10.1.Ишга сабабсиз бир маротаба келмаган ва кеч колиб ишга келган ходимларга мукофот 50 фойиз

камайтирилади.

10.2.Ишга сурункали равишда кеч колиб, ишга икки ва ундан ортик кун сабабсиз келмаган холлари

кайтарилганда мукофот умуман туланмайди.


10.3. Ходимнинг уз ташаббуси билан хамда мехнат ва ишлаб чикариш интизомини бузганлиги учун

ишдан бушатилган шахсларга, шунингдек жиноий жавобгарликка тортилганларга, майда

угирлик килганларга, хушёрхонага тушганларга, мехнат интизомини бузганларга мукофот 100

фойиз туланмайди.

10.4. Йил давомидаги фаолиятнинг умумий якунларига кура туланадиган мукофотлаш кабул килин-

ган жадвал буйича ходим томонидан олинган ойлик иш хакига мос равишда мазкур корхонада-

ги узлуксиз иш стажи хисобга олиниб, шу максадларга ажратилган маблаглар чегарасида амал-

га оширилади.

11.Мукофотни  тасдиклаш ва тулаш.

 

11.1. Йил давомидаги фаолиятнинг умумий якунларига кура «Сурхонозиковкатсаноати»  акциядорликжамиятининг рахбар ходимларини, мухандис-техник ходимларини, хизматчиларини мукофотлаш учун асос булади.

11.2. «Сурхонозиковкатсаноати»  акциядорлик  жамиятининг ходимларига туланадиган мукофотнинг

хажмлари мукофотдан тулик ёки кисман махрум этиш, шу корхонада ишлаб чикилган корхо-

на рахбарияти томонидан тасдикланган ва Касаба уюшма кумитаси билан келишилган низом-

лар асосида аникланади.

11.3. Мукофот мехнат жамоасининг умумий йигилишида йиллик хужалик фаолиятига ижобий бахо

берилганда туланади.

11.4. Йил давомидаги фаолиятнинг умумий якунларига кура бир ходимга туланадиган мукофот хаж-

ми чекланмайди.

11.5. Амалда чикарилган конунга асосан, йил якунига кура мукофотлашларга узгартириш киритиш

мумкин.

 

Бош бухгалтер :                                                                             М.Халилов

 

                     Режалаштириш ва иқтисодий тахлил

                     бўлими бошлиғи:                                                                             А.Хасанов    

 

  Юридик хизмат булим бошлиги:                                       Р.Тангиркулов 

 

 

  

 

 

 

 

 

«Сурхонозиковкатсаноати» акциядорлик жамияти маъмурияти ва касаба уюшма кумитасининг 2018 йил 8-март «Халкаро хотин-кизлар куни» «Курбон хайити», 21-март «Навруз» байрами, 9-май «Хотира куни», 1-сентябр «Мустакиллик» байрамини утказиш буйича

ТАДБИРЛАР

Тадбирлар

Муддати

Бажарувчи

8

Курбон хайити, рамазон хайити байрамларини утказиш

Байрам олдидан

Маъмурият

Касаба уюшаси

2

8-март халкаро Хотин кизлар кунини  нишонлаш байрамга багишланган тантанали йигилиш утказиш, такдирлаш.

Март

Маъмурият цех ва булим бошликлари

3

Хар бир байрам учун байрам шиорларини хамда корхонани байрамга безатиш

Байрам олдидан

Маъмурият

Кумита аъзолари

4

Навруз байрамини утказиш, спорт мусобокаларини ташкил этиш шахмот-шашка, аркон тортиш, сумалак, байрам дастурхонини ташкил этиш, кам таъминланган, ногирон оилалардан хабар олиш, байрам дастурхонига таклиф этиш

Март

Маъмурият КУК Хотин кизлар кумитаси

5.

Касаба уюшма кумитаси аъзолари билан биргаликда бемор ётган хамда шифохонада даволанаётганлардан бориб хабар олиш

Доимо

х/к кумитаси Касаба уюшмаси

6

9-май Хотира ва кадрлаш кунини нишонлаш ва байрам дастурхонини ташкил этиш, уларни моддий рагбатлантириш

Май

Маъмурият

 Касаба уюшмаси

7

Мустакиллик байрамини нишонлаш, байрам дастурхонини ташкил этиш, кам таъминланган куп болали оилалардан айримларига имконият даражасида моддий ёрдам бериш

Сентябр

Маъмурият ва Касаба уюшмаси

8

Мустакиллик байрами муносабати билан корхона ишчи-хизматчиларига моддий ёрдам бериш

Август

Маъмурият ва Касаба уюшмаси

9

Жамият ходимларидан 30 кишини мамлакатимизнинг кадимий ва диккатга сазовор булган жойларини корхона хисобидан бепул зиёрат ва саёхатларни ташкил этиш

Йил давомида

Маъмурият

 Касаба уюшмаси

10

Корхона  ишчи хизматчиларни бепул тиббий курикдан утказиш

Йил давомида

Маъмурият

 Касаба уюшмаси

11

10 та ходимни  турли санаторияларда корхона маблаги хисобидан бепул дам олидириш

Йил давомида

Маъмурият

13

Кариялар ва ногиронлар кунини нишонлаш

Октябрь декабрь

Маъмурият КУК Хотин кизлар кумитаси

Изох : Юкорида курсатилган тадбир бандлари амалга оширилган даврда корхонанинг ички молиявий имкониятларидан келиб чикиб хисобга олинади.


Бош бухгалтер :                                                                 М.Халилов